You are here

Το πρόγραμμα εργασιών της Κομισιόν για το 2021 ενέκρινε η Κομισιόν

19/10/2020 21:13

Το πρόγραμμα εργασιών της για το 2021, "το οποίο έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη πιο υγιή, πιο δίκαιη και πιο ευημερούσα, επιταχύνοντας παράλληλα τον μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό της σε μια πιο πράσινη οικονομία, κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή", ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το πρόγραμμα εργασιών περιλαμβάνει "νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες και στις έξι πρωταρχικές φιλοδοξίες των πολιτικών κατευθύνσεων της προέδρου von der Leyen και αποτελεί συνέχεια της πρώτης ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης", ενώ η Κομισιόν θα εξακολουθήσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαχείριση της κρίσης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών και των κοινωνιών της Ευρώπης.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα εργασιών που ενέκρινε το Κολέγιο και παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος Σέφτσοβιτς περιλαμβάνει έξι άξονες.

1) Για να επιτευχθεί μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050, η Κομισιόν θα υποβάλει δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο 55% για τη μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030. Η εν λόγω δέσμη θα καλύπτει ευρύτερους τομείς πολιτικής – από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση, την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, καθώς και τη χρήση γης, τη φορολογία της ενέργειας, τον επιμερισμό των προσπαθειών και την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών. Ένας μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα θα συμβάλει στη μείωση του κινδύνου διαρροής άνθρακα και θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού, ενθαρρύνοντας τους εταίρους της ΕΕ να αυξήσουν τις φιλοδοξίες τους για το κλίμα. Επιπλέον, η Κομισιόν θα προτείνει μέτρα για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, τη στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο».

2) Για να κάνουμε αυτήν τη δεκαετία την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, η Κομισιόν θα υποβάλει χάρτη πορείας με σαφώς καθορισμένους ψηφιακούς στόχους για το 2030, σχετικά με τη συνδεσιμότητα, τις δεξιότητες και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Θα δοθεί έμφαση στο δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και τη συνδεσιμότητα, στην ελευθερία του λόγου, στην ελεύθερη ροή δεδομένων και στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η Κομισιόν θα νομοθετήσει σε τομείς που καλύπτουν την ασφάλεια, την ευθύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης που συνδέονται με τα δεδομένα. Στο ίδιο πνεύμα, θα προτείνει μια ευρωπαϊκή ηλεκτρονική ταυτότητα. Οι πρωτοβουλίες θα περιλαμβάνουν επίσης επικαιροποίηση της νέας βιομηχανικής στρατηγικής για την Ευρώπη, ώστε να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις του κορωνοϊού, καθώς και νομοθετική πρόταση για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες.

3) Για να διασφαλιστεί ότι η υγειονομική και οικονομική κρίση δεν θα μετατραπεί σε κοινωνική κρίση, η Κομισιόν θα προτείνει ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, μεριμνώντας ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω στην ανάκαμψη της Ευρώπης. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει επίσης μια νέα ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, διασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων των παιδιών σε βασικές υπηρεσίες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Για τη στήριξη των οικονομιών μας και την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, θα αναθεωρήσει το πλαίσιο για τον χειρισμό της πτώχευσης τραπεζών της ΕΕ, θα λάβει μέτρα για την τόνωση των διασυνοριακών επενδύσεων στην ΕΕ και θα εντείνει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

4) Η Κομισιόν θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη διαδραματίζει τον ζωτικό ρόλο της σε αυτόν τον εύθραυστο κόσμο, μεταξύ άλλων αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια αντίδραση για να εξασφαλίσει ένα ασφαλές και διαθέσιμο εμβόλιο για όλους. Θα προτείνει κοινή ανακοίνωση σχετικά με την ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ σε βασισμένη σε κανόνες πολυμέρεια, μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τη Νότια Γειτονία μας και μια ανακοίνωση για την Αρκτική. Θα παρουσιαστεί επίσης μια νέα στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τη στήριξη του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης των πρώην μαχητών. Μια ανακοίνωση σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ θα διερευνά νέους τρόπους συνεργασίας με τους εταίρους μας και άλλους χορηγούς βοήθειας.

Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας

5) Ενόψει της νόσου COVID-19, η Κομισιόν θα προτείνει την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, ιδίως με την ενίσχυση του ρόλου των υφιστάμενων οργανισμών και τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού για την προηγμένη βιοϊατρική έρευνα και ανάπτυξη. Για να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η λειτουργία του, θα προταθεί νέα στρατηγική για το μέλλον του Σένγκεν. Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο θα συνοδεύεται από σειρά προτεινόμενων μέτρων για τη νόμιμη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης μιας δέσμης για τα «ταλέντα και τις δεξιότητες». Άλλα στοιχεία περιλαμβάνουν ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών, καθώς και μια βιώσιμη στρατηγική για τις οικειοθελείς επιστροφές και την επανένταξη. Η Κομισιόν θα εξακολουθήσει να ενισχύει την Ένωση Ασφάλειας, αντιμετωπίζοντας την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και τις υβριδικές απειλές. Θα παρουσιάσει επίσης μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία

6) Για την οικοδόμηση μιας ένωσης ισότητας, η Κομισιόν θα παρουσιάσει νέες στρατηγικές για τα δικαιώματα του παιδιού και για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και μια πρόταση για την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο. Θα προτείνει επίσης να επεκταθεί ο κατάλογος των «ευρωεγκλημάτων» ώστε να περιλαμβάνει όλες τις μορφές εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους. Η Κομισιόν θα προτείνει σαφέστερους κανόνες για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και θα αναλάβει δράση για την προστασία των δημοσιογράφων και της κοινωνίας των πολιτών από καταχρηστικές πρακτικές προσφυγής στη δικαιοσύνη. Ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές θα προτείνει δράσεις για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού αυτών των περιοχών.