You are here

Σε κομβικά ερωτήματα για τις πρόνοιες της συμφωνίας ΕΕ - ΗΒ απάντησε γραπτώς η Κομισιόν

17/10/2019 14:31

Σε κομβικά ερωτήματα για τις πρόνοιες της  συμφωνίας  ΕΕ - ΗΒ απάντησε σήμερα γραπτώς η Κομισιόν διευκρινίζοντας ότι το αναθεωρημένο πρωτόκολλο για τη Β.Ιρλανδια, αντικαθιστά το backstop, και θα εφαρμόζεται έως ότου η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συνάψουν μια μεταγενέστερη συμφωνία που θα την αντικαταστήσει εν μέρει ή πλήρως για τις μελλοντικές τους σχέσεις.

Διευκρινίζεται πως σύμφωνα με το νέο στοιχείο της συμφωνίας, η κοινοβουλευτική συνέλευση της Β.Ιρλανδίας θα κληθεί να παράσχει ανανέωση της στήριξή της για το πρωτόκολλο 4 έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και στη συνέχεια κάθε 4 χρόνια.

"Προφανώς, οι όροι της μελλοντικής εμπορικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου - από την άποψη της κοινής μας φιλοδοξίας να έχουμε μηδενικούς δασμούς και ποσοστώσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου - θα έχουν επίπτωση στην πρακτική εφαρμογή του πρόσφατα συμφωνηθέντος πρωτοκόλλου", ξεκαθαρίζει η Κομισιόν.

Ξεκαθαρίζεται ακόμα ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα εξακολουθήσει να ευθυγραμμίζεται με ένα περιορισμένο σύνολο κανόνων σχετικά με την ενιαία αγορά της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία σκληρών συνόρων, ενώ η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει μέρος του τελωνειακού εδάφους του Ηνωμένου Βασιλείου. Ως εκ τούτου, θα μπορέσει να επωφεληθεί από τις μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) που μπορεί να συνάψει το Ηνωμένο Βασίλειο με τρίτες χώρες. Οι μελλοντικές ΣΕΣ του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να προβλέπουν ότι τα εμπορεύματα που παράγονται στη Βόρεια Ιρλανδία μπορούν να εξάγονται σε τρίτες χώρες υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τα εμπορεύματα που παράγονται σε άλλα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο τελωνειακός κώδικας της Ένωσης εφαρμόζεται σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στη Βόρεια Ιρλανδία. Έτσι αποφεύγονται τυχόν τελωνειακοί έλεγχοι και έλεγχοι στο νησί της Ιρλανδίας.

Όσον αφορά τους δασμούς, οι τελωνειακοί δασμοί της ΕΕ θα εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που εισέρχονται στη Βόρειο Ιρλανδία, εάν τα εμπορεύματα αυτά κινδυνεύουν να εισέλθουν στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Ωστόσο, δεν θα καταβληθούν δασμοί, αν τα εμπορεύματα που εισέρχονται στη Βόρεια Ιρλανδία από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο δεν κινδυνεύουν να εισέλθουν στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Αυτό ισχύει για όλα τα εμπορεύματα που δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία και τα οποία πληρούν τα κριτήρια που θα καθορίσει η μεικτή επιτροπή για τον προσδιορισμό του κινδύνου περαιτέρω μετακίνησης του εν λόγω αγαθού, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες στη Βόρειο Ιρλανδία. Για τα εμπορεύματα από τρίτες χώρες που δεν θεωρούνται ότι αντιμετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο, οι τελωνειακοί δασμοί που εφαρμόζονται στη Βόρειο Ιρλανδία θα είναι οι ίδιοι με τους υπόλοιπους τομείς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η μεικτή επιτροπή θα καταρτίσει, μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου, τα κριτήρια για τις ανωτέρω αξιολογήσεις κινδύνου και μπορεί να τροποποιήσει τα κριτήρια κατά την εφαρμογή τους. Στα κριτήρια αυτά λαμβάνονται υπόψη θέματα όπως ο τελικός προορισμός αγαθών και η αξία ή οι κίνδυνοι λαθρεμπορίου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να επιστρέψει τους δασμούς που επιβάλλονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης σε περίπτωση που ο δασμός του Ηνωμένου Βασιλείου είναι χαμηλότερος, με την επιφύλαξη των κατάλληλων εγγυήσεων για την ορθή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Δεν θα καταβληθούν δασμοί για ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, όπως η μετακίνηση προσωπικών ειδών, οι αποστολές αμελητέας αξίας ή η αποστολή από ένα άτομο σε άλλο.

Οι αναγκαίοι έλεγχοι και έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν στα εμπορεύματα που εισέρχονται στη Βόρειο Ιρλανδία από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων π.χ. σταθμών ελέγχου στα σύνορα για να εξασφαλιστεί η διεξαγωγή των απαραίτητων ελέγχων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής φύσεως.

Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου θα εφαρμόσουν  τις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης σύμφωνα με τις οποίες το πρωτόκολλο εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο έναντι της Βόρειας Ιρλανδίας.

Σε σχέση με τον ΦΠΑ, η Βόρειος Ιρλανδία θα παραμείνει τμήμα της περιοχής ΦΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα κρατήσει τα έσοδα που προέρχονται από αυτόν τον φόρο Επιπλέον, οι απαλλαγές από τον ΦΠΑ και οι μειωμένοι συντελεστές που εφαρμόζονται στην Ιρλανδία μπορούν επίσης να εφαρμοστούν στη Βόρεια Ιρλανδία, προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση των ισότιμων όρων ανταγωνισμού στη νήσο. Η Βόρεια Ιρλανδία εξακολουθεί να είναι σε θέση να εκμεταλλεύεται το σύστημα VIES της ΕΕ (σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το ΦΠΑ) και να μοιράζεται δεδομένα με την Ιρλανδία και άλλα κράτη μέλη.

Επιπλέον, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα νέο μηχανισμό "συγκατάθεσης", ο οποίος θα δώσει στη Συνέλευση της Βόρειας Ιρλανδίας αποφασιστική φωνή για τη μακροπρόθεσμη εφαρμογή του σχετικού κοινοτικού δικαίου στη Βόρειο Ιρλανδία, με βάση έντονες συζητήσεις μεταξύ της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου . Η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή και στενή επαφή με την ιρλανδική κυβέρνηση σε αυτό το σημείο.

Αυτός ο μηχανισμός συγκατάθεσης αφορά τα ουσιώδη ζητήματα της κανονιστικής ευθυγράμμισης για τα αγαθά και τα τελωνεία, την ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τον ΦΠΑ και τις κρατικές ενισχύσεις.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, η Συνέλευση της Β.Ιρλανδίας μπορεί, με απλή πλειοψηφία, να δώσει τη συγκατάθεσή της για τη συνεχή εφαρμογή του σχετικού δικαίου της Ένωσης ή να ψηφίσει για τη διακοπή της εφαρμογής της. Σε μια τέτοια περίπτωση, το πρωτόκολλο θα παύσει να ισχύει δύο χρόνια αργότερα.

Κάθε τέσσερα χρόνια μετά, η Συνέλευση μπορεί να ψηφίσει για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του σχετικού δικαίου της Ένωσης. Σε περίπτωση που η ψηφοφορία της Συνέλευσης συγκεντρώνει διακοινοτική υποστήριξη για τη συνεχή εφαρμογή του σχετικού δικαίου της Ένωσης, η επόμενη ψηφοφορία μπορεί να διεξαχθεί μόνο μετά από 8 χρόνια.

Τέλος, η κύρια αλλαγή στην Πολιτική Δήλωση αφορά τη μελλοντική οικονομική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου όπου η σημερινή κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επέλεξε ένα μοντέλο που βασίζεται σε συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών.

Η Πολιτική Δήλωση περιέχει την κοινή φιλοδοξία να υπάρξει μια ΣΕΣ με μηδενικούς δασμούς και ποσοστώσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αναφέρει ότι οι διασφαλίσεις σε ίσους όρους ανταγωνισμού πρέπει να εξασφαλίζουν μια μελλοντική σχέση βασισμένη στον ανοικτό και δίκαιο ανταγωνισμό. Η ακριβής φύση των δεσμεύσεων θα είναι ανάλογη με τη φιλοδοξία της μελλοντικής σχέσης και θα λαμβάνει υπόψη την οικονομική συνδεσιμότητα και τη γεωγραφική εγγύτητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό απαιτεί διασφαλίσεις για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού που να υποστηρίζουν τα κοινά υψηλά πρότυπα που ισχύουν στο τέλος της μεταβατικής περιόδου στους τομείς των κρατικών ενισχύσεων, του ανταγωνισμού, των κοινωνικών προτύπων και των προτύπων απασχόλησης, του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και των σχετικών φορολογικών θεμάτων, αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα είτε για την ΕΕ είτε για το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί για την επιβολή τόσο στο εσωτερικό όσο και για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να κυρώσει τη συμφωνία σύμφωνα με τις δικές του συνταγματικές ρυθμίσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παράταση της περιόδου του άρθρου 50, η νομοθεσία της Ένωσης παύει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 31 Οκτωβρίου.