You are here

Συμφωνία στο Συμβούλιο για διεύρυνση εντολής της Frontex και συνεργασία με τρίτες χώρες στο μεταναστευτικό

07/12/2018 18:45

Tη βελτίωση της πολιτικής επιστροφής και τη συνεργασία της με τρίτες χώρες στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισής της στον τομέα της μετανάστευσης, αλλά και την ενίσχυση της εντολής στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυκακή και την Ακτοφυλακή (Frontex) για  υποστήριξη των δραστηριοτήτων των κρατών μελών σε αυτούς τους τομείς, ενέκρινε σήμερα σε "γενική προσέγγιση" το Συμβούλιο των κρατών μελών.

Συγκεκριμένα το Συμβούλιο συμφώνησε μια μερική γενική προσέγγιση σχετικά με μια πρόταση σχετικά με την ευρωπαϊκή συνοριακή και ακτοφυλακή, η οποία καλύπτει τις διατάξεις που συνδέονται με την επιστροφή και τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Η συμφωνία αυτή δεν επιτρέπει την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι κατανοητό ότι τίποτα δεν συμφωνείται μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα.

Οι προτεινόμενοι κανόνες θα επιτρέψουν στον Frontex να παράσχει τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη στα κράτη μέλη στις επιχειρήσεις επαναπροώθησης μεταναστών.

Ο οργανισμός θα παράσχει στήριξη κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή με δική του πρωτοβουλία και σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Η στήριξη θα καλύψει όλους τους τομείς επιστροφής, από τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες έως τις δραστηριότητες επιστροφής, μετά την επιστροφή και μετά την άφιξη. Περιλαμβάνει επίσης την υποβοηθούμενη εκούσια επιστροφή.

Ο οργανισμός θα είναι επίσης σε θέση να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών και στην απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, οι  προτεινόμενοι κανόνες θα συμβάλουν στην ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, παρέχοντας στον οργανισμό ευρύτερο πεδίο δράσης και χωρίς περιορισμό των δυνατοτήτων συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες.

Περιλαμβάνεται δε η δυνατότητα σύναψης συμφωνιών για το καθεστώς μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών γεγονός που θα επέτρεπε την ανάπτυξη ομάδων διαχείρισης και επιστροφής των συνόρων από τον Frontex και για επιχειρήσεις στο έδαφος τρίτων χωρών.

Ο οργανισμός θα είναι επίσης σε θέση να στέλνει εμπειρογνώμονες ως αξιωματικούς συνδέσμους, οι οποίοι θα αποτελέσουν μέρος των τοπικών ή περιφερειακών δικτύων συνεργασίας των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης και εμπειρογνωμόνων ασφαλείας της ΕΕ και των κρατών μελών. Προτεραιότητα θα δοθεί στην ανάπτυξη αξιωματικών-συνδέσμων στις χώρες προέλευσης και διέλευσης.

Τρομοκρατία στο διαδίκτυο:

Επιπλέον το Συμβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του θέση σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό για την πρόληψη της διάδοσης του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

"Το ηλεκτρονικό περιεχόμενο τρομοκρατίας έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο σε σχεδόν κάθε τρομοκρατική επίθεση που είδαμε στην Ευρώπη. Είναι υποχρέωσή μας να προστατέψουμε τους πολίτες μας όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Με αυτή τη συμφωνία θέλουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στις εταιρείες διαδικτύου σχετικά με τον επείγοντα χαρακτήρα αντιμετωπίζοντας αυτό το ζήτημα", τόνισε ο Herbert Kickl, Υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας.

Οι προτεινόμενοι κανόνες ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών που προσφέρουν υπηρεσίες στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στα κράτη μέλη. Αυτοί οι πάροχοι θα πρέπει να αφαιρέσουν το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να αποκλείσουν την πρόσβαση σε αυτό μέσα σε μία ώρα από τη λήψη εντολής απομάκρυνσης από τις αρχές. Εάν ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν συμμορφωθεί με τις εντολές απομάκρυνσης, μπορεί να υποστεί κυρώσεις μέχρι και το 4% του συνολικού κύκλου εργασιών τους για το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζουν ορισμένα καθήκοντα φροντίδας για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κίνδυνο και το επίπεδο έκθεσης της υπηρεσίας σε τρομοκρατικό περιεχόμενο. Θα πρέπει επίσης να λάβουν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της επανεμφάνισης του περιεχομένου που έχει προηγουμένως καταργηθεί.

Η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των παρόχων υπηρεσιών θα βελτιωθεί με τη δημιουργία σημείων επαφής για τη διευκόλυνση του χειρισμού των εντολών απομάκρυνσης και των παραπομπών.

Οι προτεινόμενοι κανόνες εξασφαλίζουν επίσης την τήρηση των δικαιωμάτων των απλών χρηστών και των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης και της ελευθερίας άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό περιλαμβάνει την απαίτηση φιλοξενίας παρόχων υπηρεσιών για τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών που επιτρέπουν στους χρήστες των οποίων το περιεχόμενο έχει αφαιρεθεί να υποβάλουν καταγγελία.

ΚΥΠΕ