You are here

Πρώτες εκτιμήσεις ΕΚΤ για κλιματικούς κινδύνους

24/03/2023 13:22

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε χθες τις πρώτες οικονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για το αποτύπωμα άνθρακα και την έκθεση των χαρτοφυλακίων της σε κλιματικούς κινδύνους, καθώς και για τη διακυβέρνηση, τη στρατηγική και τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα. 

Σε δύο εκθέσεις, παρουσιάζονται οι γνωστοποιήσεις που καλύπτουν τα χαρτοφυλάκια εταιρικών τίτλων του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς εταιρικού τομέα (CSPP) και του προγράμματος έκτακτης αγοράς πανδημίας (PEPP), καθώς και τα χαρτοφυλάκια μη νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ σε ευρώ (NMPP), συμπεριλαμβανομένων του χαρτοφυλακίου ιδίων κεφαλαίων και του συνταξιοδοτικού ταμείου προσωπικού. 

«Αυτές οι αποκαλύψεις αποτελούν ένα περαιτέρω κομμάτι του παζλ στις προσπάθειές μας να συμβάλουμε στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής», λέει η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ. 

«Μας δίνουν μια σαφή εικόνα της προόδου μας στην απελευθέρωση των διοξειδίου του άνθρακα των χαρτοφυλακίων μας και με την πάροδο του χρόνου, θα μας βοηθήσουν να χαράξουμε την πιο αποτελεσματική πορεία προς τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού». 

Οι γνωστοποιήσεις δείχνουν ότι τα εταιρικά ομόλογα που κατέχονται στο πλαίσιο των CSPP και PEPP βρίσκονται σε τροχιά απαλλαγής από τον άνθρακα. Αν και οι απόλυτες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των χαρτοφυλακίων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, επειδή το Ευρωσύστημα έχει αγοράσει περισσότερους τίτλους για σκοπούς νομισματικής πολιτικής, η ένταση εκπομπών άνθρακα των εκδοτών μειώθηκε σταδιακά. 

«Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας έχουν μειώσει τις εκπομπές τους για κάθε εκατομμύριο ευρώ εσόδων που κερδίζουν, αντικατοπτρίζοντας τις προσπάθειές τους να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές τους και να ενισχύσουν την απόδοση του άνθρακα. Ένας δεύτερος παράγοντας που μειώνει τις σχετικές εκπομπές που σχετίζονται με τις αγορές του εταιρικού τομέα από τον Οκτώβριο του 2022 είναι η απόφαση της ΕΚΤ να στρέψει τις συμμετοχές της σε εκδότες με καλύτερες κλιματικές επιδόσεις, γεγονός που συμβάλλει στην απαλλαγή των χαρτοφυλακίων του εταιρικού τομέα του Ευρωσυστήματος σε μια πορεία σύμφωνη με τους στόχους της συμφωνία του Παρισιού». 

Οι γνωστοποιήσεις δείχνουν επίσης, ότι η ΕΚΤ έχει πάνω από το μισό εκπομπές από εταιρικές και μετοχικές επενδύσεις στο συνταξιοδοτικό ταμείο προσωπικού της από το 2019. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι ήδη ευθυγραμμισμένα με τη Συμφωνία του Παρισιού και τους δείκτες αναφοράς χαμηλών εκπομπών άνθρακα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την ανακατανομή των κεφαλαίων σε περισσότερους εκδότες αποδοτικών εκπομπών άνθρακα, θέτοντας το χαρτοφυλάκιο σε μια σταθερή πορεία απαλλαγής από τον άνθρακα.

Για το χαρτοφυλάκιο ιδίων κεφαλαίων της, η ΕΚΤ αύξησε σταδιακά το μερίδιο των πράσινων ομολόγων, από 1% το 2019 σε 13% το 2022. Καθώς αυτό το χαρτοφυλάκιο αποτελείται κυρίως από κρατικά ομόλογα της ζώνης του ευρώ, η απαλλαγή του από τον άνθρακα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προσπάθειες των χωρών για τη μείωση των εκπομπών τους και την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.

Από εδώ και στο εξής, η ΕΚΤ θα αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με το κλίμα για αυτά τα χαρτοφυλάκια κάθε χρόνο, ενώ θα βελτιώνει συνεχώς τις γνωστοποιήσεις καθώς προχωρά η ποιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων. 

Με την πάροδο του χρόνου, θα επεκτείνει το πεδίο των γνωστοποιήσεων για να καλύψει άλλα χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής, όπως αυτά στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς του δημόσιου τομέα (PSPP), του τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολόγων (CBPP3) και άλλα περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του PEPP. 

Η ΕΚΤ στοχεύει επίσης να θέσει ενδιάμεσους στόχους απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές για το χαρτοφυλάκιο των ιδίων κεφαλαίων της και το συνταξιοδοτικό ταμείο προσωπικού, ώστε να παραμείνουν σε τροχιά με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. 

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα εξετάσει τον καθορισμό τέτοιων στόχων για τα χαρτοφυλάκια του εταιρικού τομέα. 

Οι γνωστοποιήσεις NMPP της ΕΚΤ, αποτελούν μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας όλων των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος να δημοσιεύουν χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα στα NMPP, που εκφράζονται σε ευρώ χρησιμοποιώντας ένα κοινό πλαίσιο που ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις αναφοράς με βάση τις συστάσεις της Task Force on Climate-related Financial Αποκαλύψεις. 

Μια ειδική σελίδα της ΕΚΤ θα παραθέτει τις γνωστοποιήσεις όλων των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος όπως αυτές δημοσιεύονται τις επόμενες εβδομάδες. 

Με τη δημοσίευση αυτών των γνωστοποιήσεων, το Ευρωσύστημα εκπληρώνει μία από τις βασικές δεσμεύσεις που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης του για την κλιματική αλλαγή. 

Κοιτάζοντας το μέλλον, η ΕΚΤ θα επανεξετάζει τακτικά τα μέτρα της που σχετίζονται με το κλίμα για να διασφαλίσει, στο πλαίσιο της εντολής της, ότι συνεχίζει να υποστηρίζει μια πορεία απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα.

Της Γεωργίας Χαννή