You are here

Οι μισθοί και τα ωφελήματα των 6 ευρωβουλευτών

27/05/2019 07:45

Υψηλούς μισθούς και πολλαπλά ωφελήματα θα απολαμβάνουν για περίοδο πενταετίας, οι έξι βουλευτές που κατάφεραν να εκλεγούν και να κατακτήσουν μια από τις 751 θέσεις μελών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τα όσα παρατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στους ευρωβουλευτές αποδίδεται εκτός από μισθός κατά τη θητεία τους, αποζημίωση γενικών εξόδων, αποζημίωση για έξοδα ταξιδιών, ημερήσια αποζημίωση καθώς και κονδύλια για το συνεργαζόμενο προσωπικό, ενώ δικαιούνται σύνταξης μετά το τέλος της θητείας τους.

Όταν συνυπολογιστούν, οι απολαβές και τα ωφελήματα των ευρωβουλευτών κατά τη διάρκεια της θητείας, ξεπερνούν τις €10 χιλ. μηνιαίως, καθιστώντας τις εν λόγω θέσεις, ιδιαίτερα ελκυστικές.

Στις €9 χιλ. ο μηνιαίος μισθός

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχει το ευρωκοινοβούλιο, όλοι οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν γενικά τον ίδιο μισθό, σύμφωνα με το ενιαίο καθεστώς που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2009.

Βάσει του ενιαίου καθεστώτος, ο μηνιαίος προ φόρων μισθός των βουλευτών του ΕΚ ανέρχεται από την 1η Ιουλίου 2018 στα €8.757,70 προ φόρων και εισφορών.

Μετά το φόρο προς την ΕΕ και τις ασφαλιστικές εισφορές, ο μισθός ανέρχεται σε €6.824,85 και καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του κοινοβουλίου.  Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιβάλλουν εθνικούς φόρους στον μισθό αυτόν.

Ο βασικός μισθός έχει οριστεί στο 38,5% του βασικού μισθού δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, με ορισμένες εξαιρέσεις που αφορούν τους βουλευτές του ΕΚ με θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τις εκλογές του 2009, οι οποίοι μπορούσαν να επιλέξουν να διατηρήσουν το προηγούμενο εθνικό σύστημα μισθών, μεταβατικών αποζημιώσεων και συντάξεων.

Σε ότι αφορά τις συντάξεις, πρώην ευρωβουλευτές δικαιούνται σύνταξη γήρατος από την ηλικία των 63 ετών, το κόστος της οποίας καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σύνταξη ισούται με το 3,5% του μισθού για κάθε πλήρες έτος άσκησης της εντολής του πρώην ευρωβουλευτή, αλλά δεν υπερβαίνει το 70% συνολικά.

Χιλιάδες ευρώ για αποζημιώσεις και κάλυψη εξόδων

Όπως οι βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων έτσι και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνουν επίσης, αποζημιώσεις για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με την εκτέλεση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων.

Πρόκειται για διαφορετικές αποζημιώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων, ποσά ύψους μέχρι €4,5 χιλ. μηνιαίως για γενικά έξοδα, μέχρι €4,5 χιλ. ετησίως για έξοδα ταξιδιών εκτός επίσημων συνεδριάσεων και για ημερήσια αποζημίωση ύψους €320.

Συγκεκριμένα, στους ευρωβουλευτές αποδίδεται αποζημίωση γενικών εξόδων που ανέρχεται στα €4.513 μηνιαίως για το 2019, η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη εξόδων στο κράτος μέλος εκλογής, όπως τα έξοδα διοίκησης του γραφείου του βουλευτή, τα τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, καθώς και την αγορά, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρονικού και τηλεματικού εξοπλισμού.

Η απoζημίωση μειώvεται κατά τo ήμισυ για τoυς βoυλευτές πoυ απoυσιάζoυv αδικαιoλόγητα στις μισές τoυλάχιστov ημέρες τωv συvόδωv (από Σεπτέμβριο μέχρι Αύγουστο).

Παράλληλα, αποζημιώνονται για τα έξοδα ταξιδιού από και προς τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, όπου πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και πολιτικών ομάδων και οι σύνοδοι της ολομέλειας του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, καθώς και για έξοδα ταξιδιών εντός ή εκτός του κράτους μέλους εκλογής τους, στο πλαίσιο διασκέψεων ή επισκέψεων εργασίας.

Ειδικότερα, αποζημιώνονται για το πραγματικό κόστος των εισιτηρίων τους κατόπιν προσκομίσεως των σχετικών δικαιολογητικών, ενώ καλύπτεται το κόστος μέχρι και για θέση «business class».  Οι αποζημιώσεις εξόδων ταξιδιού, περιλαμβάνουν επίσης, για παράδειγμα, τα διόδια αυτοκινητοδρόμων, το υπέρβαρο αποσκευών ή τα έξοδα κράτησης.

Σε ότι αφορά τα ταξίδια για σκοπούς άλλους από τις επίσημες συνεδριάσεις του ΕΚ επιστρέφεται στους ευρωβουλευτές ποσό μέχρι και €4.454 ετησίως για τα έξοδα ταξιδίου και στέγασης, καθώς και για συναφή έξοδα. Για δραστηριότητες εντός του κράτους μέλους εκλογής τους, επιστρέφονται μόνο τα μεταφορικά έξοδα με ανώτατο ετήσιο ποσό που καθορίζεται ανά χώρα.

Σε ότι αφορά τη λεγόμενη ημερήσια αποζημίωση το ΕΚ καταβάλλει κατ' αποκοπή αποζημίωση €320 ανά ημέρα για να καλύψει το σύνολο των άλλων εξόδων στα οποία υποβάλλονται οι βουλευτές κατά τις περιόδους κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων, με την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν την παρουσία τους υπογράφοντας έναν από τους επίσημους καταλόγους που έχουν ανοιχτεί για το σκοπό αυτό.

Η αποζημίωση μειώνεται κατά το ήμισυ εάν οι βουλευτές δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από τις μισές ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση κατά τις ημέρες ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, ακόμη και εάν είναι παρόντες.

Για τις συνεδριάσεις που οργανώνονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποζημίωση ανέρχεται σε €160 πάντα υπό την προϋπόθεση της υπογραφής καταλόγου παρουσιών, ενώ τα έξοδα στέγασης επιστρέφονται χωριστά.

Κονδύλι €25 χιλ. το μήνα για βοηθητικό προσωπικό

Στη διάθεση των ευρωβουλευτών τίθεται επίσης, κονδύλι εντός των ορίων του οποίου μπορούν οι ίδιοι να επιλέγουν τους βοηθούς τους.

Το κονδύλι καθορίζεται από το ΕΚ και με βάση το τι ισχύει για το 2019, το διαθέσιμο ανώτατο μηνιαίο ποσό ανέρχεται σε €24.943 ανά ευρωβουλευτή.

Το ποσό δεν καταβάλλεται στους βουλευτές αλλά χορηγείται ως μισθός στους βοηθούς που πληρούν τους σχετικούς όρους και διαθέτουν έγκυρη σύμβαση καθώς και στους οργανισμούς που έχουν αναλάβει να εισπράττουν τους φόρους επί των μισθών.

Οι βοηθοί των βουλευτών διακρίνονται σε διαπιστευμένους βοηθούς, τοπικούς βοηθούς και ασκούμενους υπαλλήλους.

Το 25% του συνολικού κονδυλίου προορίζεται για τους διαπιστευμένους βοηθούς που μπορεί να είναι τρεις ή τέσσερεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις και που προσλαμβάνονται στις Βρυξέλλες (ή στο Λουξεμβούργο/Στρασβούργο) και εξαρτώνται άμεσα από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου.

Οι τοπικοί βοηθοί επικουρούν τους βουλευτές στο κράτος μέλος της εκλογής τους με τις σχετικές συμβάσεις να διαχειρίζεται εξουσιοδοτημένος εντολοδόχος πληρωμών που διασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση και το φορολογικό καθεστώς. Ασκούμενοι υπάλληλοι μπορούν να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση είτε στους χώρους του κοινοβουλίου, είτε στο κράτος μέλος της εκλογής του βουλευτή.

Το συνολικό κόστος για τους τοπικούς βοηθούς και τους ασκούμενους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του συνολικού κονδυλίου για τη βουλευτική επικουρία ενώ, το κόστος μόνο για τους παρόχους υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% αυτού του συνολικού κονδυλίου.

Ανάλογα ανώτατα όρια έχουν καθοριστεί για τους παρόχους που είναι νομικά πρόσωπα ή τους εντολοδόχους πληρωμών.

Σημειώνεται ότι βουλευτές μπορούν να συγκροτήσουν μεταξύ τους ομάδα για την πρόσληψη ενός ή περισσοτέρων διαπιστευμένων βοηθών ή βοηθών που προσλαμβάνονται στα κράτη μέλη καθορίζοντας την κατανομή κόστους, ενώ απαγορεύεται η πρόσληψη στενών συγγενών ως βοηθών.

Μ.Χ.