You are here

Παράθυρο για αναστολή δόσεων στις τράπεζες

25/03/2020 19:39

Παράθυρο στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νομοθετική ρύθμιση καθυστερήσεων πληρωμών άνοιξε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, διευκρινίζοντας προηγούμενες τις ανακοινώσεις.

Σε σημερινή της ανακοίνωση, ΕΑΤ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «ότι οι γενικευμένες καθυστερήσεις πληρωμών λόγω νομοθετικών πρωτοβουλιών και απευθύνονται σε όλους τους δανειολήπτες δεν οδηγούν σε αυτόματη ταξινόμηση σε χρεοκοπία, καθυστέρηση ή αδυναμία πληρωμής», αφήνοντας να νοηθεί ότι δεν θα θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Εντούτοις, σημειώνει ότι «πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις μεμονωμένες αξιολογήσεις της πιθανότητας πληρωμής».

Οι διευκρινίσεις δίνονται σε μια κρίσιμη στιγμή για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, καθώς οι τράπεζες συζητούν με τον επόπτη και την πολιτική ηγεσία το ενδεχόμενο αναστολών δόσεων δανείων.

Οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι η όποια ρύθμιση για πελάτες τους πρέπει να τύχει νομοθετικής ρύθμισης, ανησυχώντας παράλληλα ότι σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα δάνεια θεωρηθούν μη εξυπηρετούμενα, θα χρειαστούν σημαντικά κεφάλαια, παρά τις κεφαλαιακές χαλαρώσεις που δόθηκαν.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΑΤ δίνει εξηγήσεις προς τις τράπεζες για τη ταξινόμηση των δανείων και τη λογιστική τους αντιμετώπιση λόγω του κορωνοϊού.

Μετά την πρόσκληση του προς τις αρμόδιες αρχές να χρησιμοποιήσουν την πλήρη ευελιξία που προβλέπεται στον ισχύοντα κανονισμό στις 12 Μαρτίου 2020, η ΕΑΤ εξέδωσε σήμερα δεύτερη δήλωση για να εξηγήσει ορισμένες πρόσθετες ερμηνευτικές πτυχές σχετικά με την ταξινόμηση των δανείων, τον εντοπισμό των χρηματοοικονομικών ανοιγμάτων και τη λογιστική τους αντιμετώπιση.

Τονίζεται ότι οι διευκρινίσεις αυτές θα συμβάλουν στη διασφάλιση της συνοχής και της συγκρισιμότητας των μετρήσεων κινδύνου σε ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα της ΕΕ, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης.

Η ΕΑΤ υπενθυμίζει επίσης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τις υποχρεώσεις τους για την προστασία των καταναλωτών, αναστέλλει προσωρινά κάποιες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και καλεί τους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών να αυξήσουν τα κατώτατα όρια πληρωμής τους χωρίς νόμιμα όρια.

Η ΕΑΤ υποστηρίζει τα μέτρα που ελήφθησαν και προτείνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και τα όργανα της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συστημικών οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού. Η δήλωση αποσαφηνίζει τις επιπτώσεις της αναστολής στην προληπτική και λογιστική αντιμετώπιση των ανοιγμάτων, αλλά επαναλαμβάνει ότι είναι ζωτικής σημασίας η ακριβής και έγκαιρη ταξινόμηση των ανοιγμάτων να αντικατοπτρίζει τυχόν υποβάθμιση της ποιότητας του ενεργητικού.

Συγκεκριμένα, η EBA διευκρίνισε ότι οι γενικευμένες καθυστερήσεις πληρωμών λόγω νομοθετικών πρωτοβουλιών και απευθύνονται σε όλους τους δανειολήπτες δεν οδηγούν σε αυτόματη ταξινόμηση σε χρεοκοπία, καθυστέρηση ή αδυναμία πληρωμής. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις μεμονωμένες αξιολογήσεις της πιθανότητας πληρωμής. 

Η ΕΑΤ επεσήμανε επίσης ότι, κατά την εφαρμογή του διεθνούς λογιστικού προτύπου IFRS 9, τα ιδρύματα αναμένεται να χρησιμοποιήσουν ορισμένο βαθμό κρίσης και να διακρίνουν τους δανειολήπτες των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα δεν θα επηρεαστεί σημαντικά από τη σημερινή κατάσταση μακροπρόθεσμα και εκείνων που θα είναι απίθανο να αποκατασταθεί η φερεγγυότητά τους.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) εξέδωσε επίσης δήλωση με περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τις λογιστικές συνέπειες των μέτρων οικονομικής στήριξης και ανακούφισης που υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ ως απάντηση στην κρίση COVID-19.

Παρά τη διασφάλιση της ευελιξίας στην προληπτική πλευρά για την υποστήριξη γενικευμένων καθυστερήσεων πληρωμών, η ΕΑΤ τόνισε ότι δεν υπάρχει ευελιξία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Η ΕΑΤ κάλεσε όλους τις τράπεζες να ενεργήσουν προς το συμφέρον των καταναλωτών. Ειδικότερα, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες κατανοούν πλήρως τις συνέπειες της λήψης μέτρων, χωρίς κρυφές χρεώσεις, και ότι οι νέοι αυτοί όροι δεν θα πρέπει να έχουν αυτόματα δυσμενείς επιπτώσεις στην πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη.

Η ΕΑΤ επεσήμανε επιτέλους τη σημασία των υπηρεσιών τακτικής πληρωμής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνέστησε τη χρήση ανέπαφων συναλλαγών έως €50  και ενθάρρυνε τους καταναλωτές και τους εμπόρους να λάβουν υγειονομικά μέτρα και να εξετάσουν όλες τις επιλογές πληρωμής κατά την πληρωμή στο κατάστημα.

Της Γεωργίας Χαννή