You are here

Επτά προκλήσεις για το τμήμα φορολογίας

24/10/2021 06:01

Αντιμέτωπο με επτά βασικές προκλήσεις βρίσκεται το τμήμα Φορολογίας, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την τριετία 2022 – 2024.

«Το Τμήμα Φορολογίας καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής εξαντλώντας τους υφιστάμενους πόρους και υποδομές και προσπαθώντας να τους αυξήσει και αναπτύξει, στηριζόμενο σε πρακτικές οικονομιών κλίμακας», όπως σημειώνεται.

Οι επτά βασικές προκλήσεις που καταγράφονται, αφορούν στο εξωτερικό περιβάλλον της οικονομίας, τη θεμελίωση σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες, το μηχανογραφικό εκσυγχρονισμό, την προσαρμογή του τμήματος στην ηλεκτρονική κουλτούρα, την ενίσχυση της κινητικότητας, τη φορολογική συμμόρφωση και την αποτελεσματικότητα στη διεθνή συνεργασία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, είναι σαφές ότι το εξωτερικό περιβάλλον της οικονομίας είναι επηρεασμένο από τη προηγούμενη οικονομική κρίση που βίωσε η Δημοκρατία και οι επιπτώσεις από την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 αναγκάζει το κράτος να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση προχωρώντας σε διάφορους σχεδιασμούς ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στα οικονομικά και στο βιοτικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρεται, η κοινωνία έχει την ανάγκη της διαφάνειας και της φορολογικής δικαιοσύνης.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Φορολογίας ενεργεί προς ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών με το σχεδιασμό και υλοποίηση τέτοιας στρατηγικής η οποία θα θεμελιώσει σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. «Τόσο οι στρατηγικές όσο και δομές που υλοποιούνται έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής όπου η μη συμμόρφωση με τους φορολογικούς νόμους του Κράτους να διατηρείται στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο και διασφαλίζοντας έτσι τα δημόσια έσοδα», προστίθεται.

Έρχονται νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από το τμήμα Φορολογίας

Επιπλέον, αναφέρεται ότι το Τμήμα Φορολογίας αναγνωρίζοντας τη σημασία του συνεχούς Μηχανογραφικού Εκσυγχρονισμού μέσω της μηχανογραφικής υποδομής και έχοντας την πολιτική συναίνεση, έχει προχωρήσει με την υλοποίηση του νέου μηχανογραφικού συστήματος Tax For All, του οποίου η ολοκλήρωση αναμένεται μέχρι το τέλος 2023.

Μαζί με το έργο αυτό, σημειώνεται ότι υπάρχουν αρκετές υποδομές οι οποίες χρήζουν εκσυγχρονισμού και οι οποίες θα βρεθούν σε γραμμή υλοποίησης.

Ταυτόχρονα, η συνεχώς αυξημένη εξοικείωση του κοινού με τα ηλεκτρονικά μέσα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας, απαιτεί όπως τονίζεται, την προσαρμογή του Τμήματος στην ηλεκτρονική κουλτούρα και την παροχή αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services).

«Η σταδιακή εισαγωγή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων προς το Τμήμα αποτέλεσε την έναρξη της ηλεκτρονικά διαδραστικής εποχής μεταξύ του Τμήματος και του κοινού η οποία αναμένεται να ενισχυθεί τόσο με την εισαγωγή περισσότερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω της Φορολογικής Πύλης, αλλά και εν αναμονή των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα παρέχει η πλατφόρμα του νέου Μηχανογραφικού Συστήματος», αναφέρεται.

Στο πλαίσιο δημιουργίας ενός καλύτερου δυνατού εργασιακού περιβάλλοντος το Τμήμα Φορολογίας αναγνωρίζει επίσης, την ανάγκη της ενίσχυσης της κινητικότητας του προσωπικού μεταξύ Μονάδων/Κλάδων/Ομάδων/Επαρχιακών κάθε οργανισμού, η οποία όπως σημειώνεται, είναι αναγνωρισμένα μια ορθή πρακτική που βοηθά στην ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού, στην αποφυγή της μονοτονίας/κορεσμού/έλλειψης ενδιαφέροντος στο εργασιακό περιβάλλον και στην αύξηση των περιθωρίων βελτίωσης των υφιστάμενων πρακτικών.

Όσο αφορά τα επίπεδα φορολογικής συμμόρφωσης το Τμήμα Φορολογίας, όπως αναφέρεται, εφαρμόζοντας εκσυγχρονισμένες πρακτικές συμμόρφωσης με τη βοήθεια εργαλείων διαχείρισης κινδύνου, προβαίνει σε εκστρατείες με στόχο την αύξηση/διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αλλά και ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης στοχεύοντας στην καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης.

Κατά καιρούς και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους, το Τμήμα επιλέγει ομάδες φορολογουμένων με λανθάνουσα φορολογική συμπεριφορά και εφαρμόζοντας, τις κατάλληλες κάθε φορά, πρακτικές επιχειρεί να τις διορθώσει και να τις διατηρήσει στα ορθά επίπεδα.

Απαραίτητη η ανταλλαγή πληροφοριών

Σημειώνεται ότι σε σχέση με την αποτελεσματικότητα στη διεθνή συνεργασία τα Φορολογικά Τμήματα των διαφόρων κρατών έχουν άμεση συνεργασία μεταξύ τους είτε αυτά είναι εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι διεθνείς εξελίξεις δεν περιορίζουν την ανταλλαγή πληροφόρησης μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανταλλαγή πληροφόρησης είτε αυτή γίνεται αυτόματα είτε μέσω ειδικών ερωτημάτων απαιτεί πλήρη διαφάνεια και έγκαιρη ανταπόκριση, προκειμένου να περιοριστεί κάθε είδους φοροδιαφυγή. Η διατήρηση και η συνεχής ενίσχυση της θετικής εικόνας είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί η διατήρηση της χώρας ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού», τονίζεται.

Μ.Χ.