You are here

Σύσταση οργανισμού κοινωνικής καινοτομίας

02/07/2022 06:00

Τη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, που θα φέρει την ονομασία «ΕΚΩΝ», ανακοίνωσε το CSI - Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας σε συνεργασία με το SYNTHESIS Center for Research and Education.

Στις 2 Ιουνίου παρουσιάστηκε η Εθνική Έκθεση Κοινωνικής Καινοτομίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «FUSE».

Ο Οργανισμός, ο οποίος υπάγεται στο Έργο «FUSE», θα λειτουργεί ως κόμβος κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, θα παρέχει κατάρτιση, και θα βοηθά στην ανάπτυξη ικανοτήτων δημοσίων λειτουργών και κυβερνητικών δομών, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση και τη λήψη κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF+).

Οι δραστηριότητες του έχουν ως στόχο να εφαρμόσουν μεθόδους για την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της ικανότητας και της συμμετοχής των τοπικών αρχών και των δημόσιων φορέων, στη στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση στην αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ESF+, ως μέσο υποστήριξης της κοινωνικής καινοτομίας και η διοχέτευση της προς τις μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζονται σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Κατερίνα Θεοδωρίδου, εκ μέρους του CSI αναφέρθηκε στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ESF+ για υποστήριξη της κοινωνικής καινοτομίας, ενώ τα επόμενα δύο έτη αναμένεται να γίνουν εργασίες για εντοπισμό, δοκιμή και επικύρωση των αναγκών στα εθνικά οικοσυστήματα.

Η Κύπρος συμμετέχει στη δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή των εθνικών κέντρων κοινωνικής καινοτομίας ανάμεσα σε άλλες τρεις χώρες την Ιρλανδία, την Βουλγαρία και την Πορτογαλία.

Η έρευνα έγινε με ερωτηματολόγια σε 20 άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενους φορείς, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και χαρτογράφηση 80 οργανισμών για τις ανάγκες τους, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πλεονεκτήματα και αδυναμίες στους τομείς της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης, της γεωργίας και υγείας. Δυσκολία αποτέλεσε η μη ψηφιοποίηση δεδομένων από τους οργανισμούς.

Η χαρτογράφηση έγινε σε τέσσερις κατηγορίες: τους πολιτικούς φορείς, τον ιδιωτικό τομέα, το δημόσιο τομέα και την εκπαίδευση.

Τα πλεονεκτήματα που εντοπίστηκαν από την έρευνα αφορούν στη θέσπιση νομικού πλαισίου για την επίτευξη ευρωπαϊκού επιπέδου, τον ενθουσιασμό των συμμετεχόντων, την αύξηση των start ups, την ισχυρή ιστορική κουλτούρα εθελοντισμού, τις νέες τάσεις κοινωνικής καινοτομίας και στο ενδιαφέρον επαγγελματιών για συμμετοχή σε ευκαιρίες κατάρτισης.

Από την άλλη οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν αφορούν στη μη προτεραιότητα πολιτικής εστίασης,  στην έλλειψη ολοκλήρωσης νομικού πλαισίου, στις περιορισμένες ευκαιρίες χρηματοδότησης / έλλειψη δημοσιοποίησης, στη γραφειοκρατία, στην έλλειψη ευκαιριών δικτύωσης, στις περιορισμένες ευκαιρίες ανταλλαγής πρακτικών και στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ κυβέρνησης και βασικών ενδιαφερομένων.
Αποτέλεσμα της έρευνας ήταν η ανάγκη για καλύτερες υποδομές, ανάγκη για ενίσχυση της χρηματοδότησης και ανάγκη προώθησης της κουλτούρας.

Ο Γιώργος Ησαΐας, Διευθυντής του SYNTESIS, μίλησε για την ανάγκη κοινωνικής καινοτομίας και τους τρόπους που μπορεί να βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη μέσω των πολιτών, των κοινωνικών επιχειρηματιών και άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος να εμπλακούν και να συνεισφέρουν στην επίτευξη της ανάπτυξης και να δίνονται ευκαιρίες χωρίς αποκλεισμούς.

Ο κ. Ησαΐα παρουσίασε ακόμη την πιλοτική εφαρμογή που έγινε για την ανάπτυξη ενός κέντρου κοινωνικής καινοτομίας, τις εργασίες για την προώθηση πρακτικών και δικτύωσης με το εξωτερικό, καθώς και τη συνεργασία με κράτη – μέλη ως ο φορέας που διαχύζει ευρωπαϊκές πρακτικές στο κυπριακό οικοσύστημα.

Όπως αναφέρθηκε, η κοινωνική καινοτομία αφορά κοινωνικό πρόβλημα, η κοινωνική επιχειρηματικότητα αφορά ένα νομικό δημιούργημα που συμπίπτουν μέσω της κοινωνίας, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο, συμπληρώνοντας ότι υπάρχει η προεργασία και μπορεί να στηριχθεί μέσω μηχανισμού στήριξης των πολιτικών και μέσω μηχανισμούς στήριξης του οικοσυστήματος.

Σκοποί του έργου είναι να λειτουργήσει ως κόμβος κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για τη χώρα, να παρέχει κατάρτιση και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας για τους δημόσιους φορείς, να παρέχει τεχνογνωσίας για τη διαχείριση κονδυλίων από το ESF+ και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, να επικυρώνει βέλτιστες πρακτικές για την κοινωνική καινοτομία στη Κύπρο, να στηρίζει το οικοσύστημα μέσω δικτύωσης, κατάρτισης και πληροφόρησης των φορέων και να ανταλλάζει πρακτικές και εφαρμογές της κοινωνικής καινοτομίας σε πολιτικό επίπεδο με άλλα κράτη – μέλη.

Συμμετοχή Υπουργείων

Από μεριάς των συμμετεχόντων στο συνέδριο, τα Υπουργεία Εμπορίου, Εργασίας και Άμυνας, και άλλοι φορείς, αναγνώρισαν το έργο του προγράμματος και της έρευνας τονίζοντας όμως και την ανάγκη περισσότερης επικοινωνίας των έργων χρηματοδότησης και κονδυλίων προς όλους τους ενδιαφερομένους.

Ο Λειτουργός Παραγωγικότητας Α’ από το Υπουργείο Εργασίας, Χριστόφορος Μακρίδης, αναφέρθηκε συνοπτικά στις δράσεις του Υπουργείου μέσω του προγράμματος EaSI, με συνολικό προϋπολογισμό γύρω στα €900 εκατ. για 7 έτη.

Οι σκοποί και οι προτεραιότητες του εγχειρήματος ελέγχονται από την ευρωπαϊκή επιτροπή, ενώ το Υπουργείο εκτελεί χρέη εθνικού σημείου επαφής με στόχο την πληροφόρηση του προγράμματος και των προτεραιοτήτων.

Είμαστε κοντά για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, την στήριξη των οργανισμών που θέλουν να υποβάλλουν προτάσεις με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, ανέφερε, ανακοινώνοντας και την δημιουργία ιστοσελίδας και τηλεφωνικής γραμμής στήριξης, ως σημείο επαφής εντός του καλοκαιριού.

Της Μαρίας Κυριακίδου