You are here

Πολιτογραφήσεις: Ευθύνες σε τρεις κυβερνήσεις και ΠτΔ

22/06/2021 15:11

Ενδεχόμενες ευθύνες σε τρείς κυβερνήσεις και αντίστοιχους προέδρους της Δημοκρατίας εντοπίζει στο τελικό της πόρισμα η 4μελής ερευνητική επιτροπή για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις.

Όπως επισημαίνεται, σε μεγάλο βαθμό η παροχή «χρυσών διαβατηρίων» γινόταν καθ’ υπέρβαση ή κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας κι  αυτό γιατί ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευε των συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά τον χρόνο που το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών, ενεργώντας πέραν των προνοιών του νόμου.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του πορίσματος, οι κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων έγιναν επί τριών διακυβερνήσεων:  Toυ Τάσσου Παπαδόπουλου, του Δημήτρη Χριστόφια και του Νίκου Αναστασιάδη.

Οι πλείστες σε αριθμό πολιτογραφήσεις (6,546) έγιναν επί διακυβερνήσεων Ν. Αναστασιάδη.

Συγκεκριμένα από το σύνολο των 6779 φυσικών προσώπων που έχουν πολιτογραφηθεί, ποσοστό 53,24% (μέλη οικογένειας του επενδυτή καθώς και διευθυντικά στελέχη) ήταν εκτός νομικού πλαισίου και, επομένως, είχαν πολιτογραφηθεί καθ’ υπέρβαση του Νόμου.

Σε περίπτωση εξέτασης του ενδεχομένου αποστέρησης από το Υπουργικό Συμβούλιο της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας από τα μέλη της οικογένειας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν κεκτημένα δικαιώματα τα οποία έχουν αποκτήσει, καθώς και το Ενωσιακό Δίκαιο.

Προφανώς, όπως προστίθεται στο πόρισμα, η κατά συρροή αδυναμία των τριών Κυβερνήσεων, που διαχειρίστηκαν το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, να προχωρήσουν στην εφαρμογή της απόφασης 65.824 του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 11.07.2007 με βάση την οποία: «Τα πιο πάνω κριτήρια/όροι θα ισχύουν μέχρι την οριστική διαμόρφωση σχετικού τροποποιητικού ή σχεδίου κανονισμών…,» συνέβαλε τα μέγιστα και κατά τρόπο καθοριστικό στη δημιουργία αριθμού εκτός νόμου πολιτογραφήσεων και /ή σειρά αυθαιρεσιών και ή άλλων παρανομιών.

Σημειώνεται ότι από τις 11 Ιουλίου 2007 μέχρι τον Αύγουστο του 2020 το Επενδυτικό Πρόγραμμα λειτουργούσε χωρίς επαρκές νομικό πλαίσιο και καθόλου Κανονιστικό πλαίσιο παρά τη ρητή πρόνοια στην πιο πάνω απόφαση για θέσπιση Κανονισμών.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τις προαναφερθείσες περιόδους, επί ενός τόσο σημαντικού θέματος για τη χώρα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβανομένου υπόψη ότι η Κυπριακή ιθαγένεια είναι και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, δεν φαίνεται να ασκούσε οποιονδήποτε ουσιαστικό έλεγχο σχετικά με το κατά πόσο το σύστημα λειτουργούσε σύννομα λαμβανομένου υπόψη τόσο του Εθνικού όσο και του Ενωσιακού δικαίου.

Παρά το γεγονός ότι από το 2013, τουλάχιστον στην περίπτωση του ΚΕΠ δεν τηρείτο Κώδικας Δεοντολογίας και, επομένως, τόσο τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος προήδρευε του Υπουργικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, δεν πληροφορούνταν, και δεν δήλωναν οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον τους στις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις ούτε και αυτοεξαιρούνταν, ως όφειλαν,

Πέραν των προαναφερθέντων, το Υπουργικό Συμβούλιο δεν είχε ορθή νομική καθοδήγηση, σε ό,τι αφορά τις σχετικές πτυχές του Ενωσιακού Δικαίου και τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης και της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ενδεχόμενη παράβαση υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επ’ αυτού δεν θα ενδιατρίψομε, ενόψει πιθανής δικαστικής διαδικασίας εναντίον της Δημοκρατίας (βλ. Κεφάλαιο 8)», προστίθεται.

Στην έκθεση έκτασης 786 σελίδων, η Επιτροπή αναφέρει ότι από τους 280 Φακέλους επενδυτών (597 πολιτογραφήσεις υψηλού κινδύνου επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειάς τους) που απόκτησαν την Κυπριακή Υπηκοότητα, 81 πρόσωπα πολιτογραφήθηκαν ως διευθυντικά στελέχη, δηλαδή ήταν εκτός νομικού πλαισίου και επομένως είχαν πολιτογραφηθεί παράνομα.

Από τους υπόλοιπους 199 επενδυτές/επιχειρηματίες η Ερευνητική Επιτροπή εισηγείται για τους 53 επενδυτές να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποστέρησης, με βάση το άρθρο 113 του Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.774, για 3 επενδυτές εισηγείται αποστέρηση της υποκοότητας λόγω μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της πολιτογράφησης τους και επίσης, εισηγείται για άλλους 29 επενδυτές να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποστέρησης της πολιτογράφησης τους στο πλαίσιο άσκησης εγγενούς εξουσίας ή/και για λόγους προάσπισης των συμφερόντων της Δημοκρατίας ή/και του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση τους από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τέλος, για 16 επενδυτές συστήνεται η παρακολούθηση και περαιτέρω διερεύνηση τους.

Λ.Χρ.