You are here

Θεσμοί καλούνται να αναλάβουν δράση για χρυσά διαβατήρια

23/06/2021 15:51

Κάλεσμα προς θεσμούς και όργανα της Δημοκρατίας, ώστε να αναλάβουν δράση για περαιτέρω εξέταση ύποπτων υποθέσεων πολιτογραφήσεων, απευθύνει στο τελικό της πόρισμα η τετραμελής Ερευνητική Επιτροπή που συστάθηκε με σκοπό τη διερεύνηση των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών από το 2007 έως και τη 17η Αυγούστου 2020.

Σκοπός της περαιτέρω εξέτασης είναι να διαφανούν οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες θα πρέπει να γίνει αποστέρηση της υπηκοότητας του κύριου αιτητή (επενδυτές & διευθυντικά στελέχη) ενώ η εισήγηση επεκτείνεται και στα μέλη των οικογενειών τους, εάν πολιτογραφήθηκαν ένεκα της εν λόγω ιδιότητας τους.

Σύμφωνα με το τελικό πόρισμα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο Γενικός Εισαγγελέας, μεταξύ των θεσμών και οργάνων της Κυπριακής Δημοκρατίας που γίνεται εισήγηση να αναλάβουν περαιτέρω δράση είναι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας,  η Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας, τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, η ΜΟΚΑΣ και οι εποπτικές αρχές.

Η Ερευνητική σημειώνει ότι ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο ύπαρξης υποθέσεων που δικαιολογούν την έναρξη ποινικής έρευνας ώστε να παραπέμψει το θέμα στις διωκτικές αρχές της Δημοκρατίας. Όπως σημειώνεται, με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στο παρόν πόρισμα, η θέση της Ερευνητικής Επιτροπής είναι ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται να εξετάσει κατά πόσον υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να δικαιολογούν την περαιτέρω εξέταση.

Σε ότι αφορά την Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας, η Ερευνητική Επιτροπή εισηγείται πως αυτή θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο όντως συντρέχει λόγος εισήγησης αποστέρησης της υπηκοότητας και να  ακολουθήσει τη νενομισμένη διαδικασία με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Όσον αφορά στον μεγάλο αριθμό πολιτογραφήσεων που έγιναν καθ’ υπέρβαση του νόμου (ULTRA VIRES) επαφίεται στις αρμόδιες Αρχές να αποφασίσουν πώς θα τις χειριστούν. Σε κάθε περίπτωση, όμως, σημειώνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα τυχόν κεκτημένα δικαιώματα τους, καθώς και το Ενωσιακό Δίκαιο.

Σχετικά με τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, το πόρισμα υποδεικνύει πως  σε πολλές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούσαν πολιτογραφήσεις περιλήφθηκαν όροι και προϋποθέσεις που έπρεπε να τηρούνται, διαφορετικά θα ανέκυπτε θέμα αποστέρησης.

Τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου προτρέπονται να εντείνουν και να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες ελέγχου των όρων που έχουν τεθεί στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και όπου εντοπιστεί μη συμμόρφωση με τους όρους αυτούς, να παραπέμψουν το θέμα για εξέταση στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας.  

Το πόρισμα περιλαμβάνει επίσης, αναφορά σχετικά με τις απαραίτητες κινήσεις των εποπτικών αρχών: της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου,  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών και του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών, που είναι επιφορτισμένες να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζεται ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος.

Η θέση της Ερευνητικής Επιτροπής είναι ότι για κάθε ένα από τους promoters/παρόχους υπηρεσιών και τράπεζες θα πρέπει να ελεγχθεί από τις αντίστοιχες εποπτικές αρχές τους, το κατά πόσον οι εποπτευόμενες οντότητες  άσκησαν δέουσα επιμέλεια κατά τη σύναψη πελατειακών σχέσεων με τους επενδυτές για την παροχή υπηρεσιών και να ελεγχθεί κατά πόσον διενήργησαν επαρκείς ελέγχους για να βεβαιωθούν ότι τα κεφάλαια των επενδυτών-πελατών τους δεν προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες.

Δράση, όπως υποδεικνύει η Ερευνητική Επιτροπή στο πόρισμά της, θα πρέπει να αναλάβει και η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) και να διερευνήσει τις υποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν πόρισμα και εγείρουν θέματα διακίνησης παράνομου χρήματος και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις κατάλληλες δικαστικές διαδικασίες προκειμένου να δεσμεύσει ή/και να ανακτήσει τυχόν παράνομα χρήματα σε συνεργασία με την αστυνομία.

Της Ηρώς Ευθυμίου