You are here

Ζητούνται στοιχεία για ρωσικό πελατολόγιο δικηγόρων

27/03/2022 06:00

Ενημέρωση αναφορικά με τις οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις αντι-ρωσικές κυρώσεις και στα οποία παρέχουν υπηρεσίες τα μέλη του, αναμένει ο παγκύπριος δικηγορικός σύλλογος (ΠΔΣ) μέχρι το τέλος του μήνα.

Σε εγκύκλιο προς τα μέλη του, ο ΠΔΣ τα καλεί να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν το πλαίσιο διαδικασιών συμμόρφωσης με τις κυρώσεις και να εφαρμόσουν αυστηρά τα μέτρα και τις κυρώσεις για νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις λίστες κυρώσεων ως αυτές επικαιροποιούνται.

Επιπρόσθετα, ζητά να ενημερώσουν το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του ΠΔΣ, μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2022, για το κατά πόσον παρέχουν υπηρεσίες σε νομικές οντότητες και/ή φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στις λίστες κυρώσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή προσώπων που σχετίζονται με αυτά.

Σε περίπτωση που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, τότε τα μέλη του ΠΔΣ θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα των προσώπων αυτών, το είδος του περιουσιακού στοιχείου που έχει δεσμευτεί (π.χ. ακίνητη περιουσία, μετρητά, χρηματοοικονομικά μέσα) καθώς και τη συνολική αξία αυτών, ενώ τονίζεται πως η ίδια υποχρέωση ισχύει και σε περίπτωση περαιτέρω επιβολής πρόσθετων μέτρων και/ή κυρώσεων.

Οι υποχρεώσεις δικηγόρων

Ο παγκύπριος δικηγορικός σύλλογος (ΠΔΣ) στην εγκύκλιο ημερομηνίας 22 Μαρτίου, υπενθυμίζει τα μέλη του ότι οφείλουν να εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές για να διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τα περιοριστικά μέτρα που αποφασίζουν και δημοσιεύουν, κατά καιρούς, οι αρμόδιοι Οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας συνεχών και κατάλληλων ελέγχων των καταλόγων/λιστών κυρώσεων, προτού προβούν σε ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους ως πάροχοι διοικητικών υπηρεσιών ή ως νομικοί σύμβουλοι.

Επισημαίνει μεταξύ άλλων, ότι το καθεστώς οικονομικών κυρώσεων εμποδίζει τις υπόχρεες οντότητες να δραστηριοποιούνται ή να ενεργούν για λογαριασμό ατόμων ή νομικών οντοτήτων που υπόκεινται σε κυρώσεις, καθώς επίσης να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και βιομηχανίες που εντάσσονται στο πλαίσιο των κυρώσεων.

Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει, τονίζει ο ΠΔΣ, να ελέγχουν τους καταλόγους οικονομικών κυρώσεων πριν προσφέρουν υπηρεσίες ή εκτελέσουν συναλλαγές για πελάτες.

Ποινική δίωξη και κίνδυνοι για δικηγόρους και κλάδο υπηρεσιών

Υποδεικνύει ότι η παράβαση των επιβληθεισών κυρώσεων δύναται να οδηγήσει σε ποινική δίωξη ή/και κυρώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιου του ΠΔΣ όπως αυτές προβλέπονται από τα άρθρο 59 παρ.1(ε),59(6)(α)i-vii και 59(6)(α4)(β) του Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης Εσόδων από παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (188(I)/2007) .

Προειδοποιεί παράλληλα, ότι «πέραν των θεσμικών ποινικών συνεπειών, οι δικηγόροι εν γένει, ως επάγγελμα υψηλού ρίσκου, δύνανται να χαρακτηριστούν ως ‘professional enablers’ κακόβουλων και/ή καταχρηστικών ενεργειών φυσικού και/ή νομικού προσώπου που περιλαμβάνεται στη λίστα κυρώσεων και/ή υπόκειται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, που αποσκοπούν στην αποφυγή των κυρώσεων, με όλους τους κινδύνους που ελλοχεύουν και απορρέουν από αυτό, τόσο για τους ίδιους τους δικηγόρους όσο και για τον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών, αλλά και τη χώρα γενικότερα».

Οδηγίες και από τον ΣΕΛΚ

Οδηγίες προς τα μέλη του για την εφαρμογή των αντιρωσικών κυρώσεων της ΕΕ σε περιπτώσεις πελατών τους, παρείχε με σχετική εγκύκλιο και ο σύνδεσμος εγκεκριμένων λογιστών.

Ο ΣΕΛΚ με εγκύκλιο ημερομηνίας 16 Μαρτίου, ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με ανακοινώσεις που αφορούν στον ενοποιημένο κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, καθώς και για σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει αναφορά στις δραστηριότητες της νεοσυσταθείσας ομάδας εργασίας που ασχολείται με το συντονισμό και τη διαδικασία εφαρμογής των οικονομικών κυρώσεων, της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Κυρώσεων  (ΣΕΟΚ) και της Μονάδας Επιβολής Κυρώσεων (ΜΕΚ). ΄

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, η παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπα και οντότητες στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις, επιτρέπεται (αλλά περιορίζεται αυστηρά) μόνο για τη συνέχιση της ύπαρξης της εταιρείας ή προσώπου και για τις βασικές δραστηριότητες, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορούσαν λειτουργήσουν νόμιμα.

Το υπουργείο αναφέρεται μεταξύ άλλων, σε γνωμοδότηση της ΕΕ, με την οποία οι βασικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη σύνταξη ετήσιων λογαριασμών, την τήρηση λογιστικών βιβλίων, δήλωση φόρων, τη διασφάλιση της διοικητικής διαχείρισης μιας εταιρείας και την αποπληρωμή φόρων.

Επισυνάπτονται οι εγκύκλιοι ΠΔΣ και ΣΕΛΚ.

Της Μαρίας Χαμπή