You are here

Διαγραφές χρεών και οφειλών εκατομμυρίων

26/05/2023 07:35

Σε διαγραφή χρεών και οφειλών εκατομμυρίων προχώρησε η αρμόδια κρατική επιτροπή, από πρόσωπα και επιχειρήσεις που δεν είχαν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Συγκεκριμένα, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, δημοσίευσε τις διαγραφές που έγιναν για το έτος 2022, από την Τεχνική Επιτροπή Διαγραφών Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών, σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο, Ν.38(Ι)/2014.

Το συνολικό ποσό που έχει διαγραφεί ανέρχεται στα €2.960.825,93, εκ των οποίων ποσό ύψους €2.951.238,09 αφορά διαγραφές άνω των €1.000 και ποσό ύψους €9.587,84 αφορά διαγραφές κάτω των €1.000.

Οι διαγραφές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (Δημοσιοποίηση Στοιχείων - Δημοσιοποίηση Διαγραφών – 2022).

Από τα €2.951.238,09 που αφορούν διαγραφές άνω των €1.000, ποσό ύψους €2,890,393.84 αφορά απώλεια εσόδων, ποσό ύψους €34,033.32 διαγραφές υλικών και ποσό ύψους €26,811.92 κλοπές.

Το μεγαλύτερο ποσό που διαγράφηκε το 2022 ανέρχεται στο €1,4 εκατ. και αφορά διαγραφή για σκοπούς λογιστικής διευθέτησης, στο πλαίσιο της υλοποίησης σχεδίου για υποβοήθηση πρωτοφειλετών που είχαν συνάψει δάνεια με έγκριση του ΚΦΙΚΒ.

Με την αποπληρωμή από τους πρωτοφειλέτες του εναπομείναντος κεφαλαίου του δανείου τους, η κυβέρνηση θα πρέπει να καταβάλει ή κατέβαλε ήδη στα εμπλεκόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οφειλόμενα ποσά, για τους τόκους και έξοδα των δανείων.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η κυβέρνηση δεν θα προβεί σε ενέργειες για ανάκτηση των ποσών αυτών στη βάση του άρθρου 23 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου Νόμου του 2014 (Ν38(Ι)/2014), εξ’ ου και η ανάγκη για διαγραφή τους.

Ποσό €523,7 χιλ. αφορά διαγραφή για αιτήματα δανειοληπτών/συνοφειλετών που απευθύνονται στο Υπουργείο Οικονομικών για διαγραφή των δανείων τους, αφού οι ίδιοι αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν.

Τα δάνεια αυτά συνάφθηκαν για φοιτητικούς ή/ και ιατρικούς λόγους και παραχωρήθηκαν με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών μέσω του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Η Επιτροπή ενέκρινε τη διαγραφή τους, αφού βάσει των στοιχείων που προσκόμισε ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης κρίθηκε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε δυνατότητα αποπληρωμής τους.

Στις διαγραφές ξεχωρίζει ακόμα, ποσό €332,6 χιλ. που αφορά την μη ανάκτηση Κυβερνητικών Εγγυήσεων που παραχωρήθηκαν προς όφελος της Barclays Bank Plc για δανειοδότηση των εταιρειών «METAL REX NICOSIA LTD» (Η.Ε. 9177) και «DORIE DAY FASHIONS LTD» (Η.Ε. 7572).

Οι εταιρείες αυτές για διάφορους λόγους δεν είχαν εξοφλήσει τις οφειλές τους προς την τράπεζα.

Τα δάνεια αυτά μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα και μετέπειτα στην B2 Kapital Cypus Ltd, η οποία διεκδίκησε από τη Κυβέρνηση την καταβολή της Κυβερνητικής Εγγύησης.

Η απόφαση της Επιτροπής βασίστηκε στο γεγονός ότι οι οφειλέτριες εταιρείες έχουν διαγραφεί από το Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών από τις 6 Αυγούστου του 1999 και συνεπώς δεν υπάρχει η όποια δυνατότητα ανάκτησης των ποσών αυτών.

Ποσό €133,2 χιλ. που επίσης διαγράφηκε, αφορά την Αγωγή αρ. 3368/2014 του Ε.Δ. Αμμοχώστου με εναγόμενη την εταιρεία «ΛΑΕΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ» (Η.Ε. 144622).

Η εναγόμενη εταιρεία μετά την Απόφαση του Δικαστηρίου ημερομηνίας 28/4/2016 είχε διαταχθεί όπως καταβάλει στον Έφορο Φορολογίας το ποσό των €95.049,53 πλέον νόμιμο τόκο μέχρι εξαντλήσεως καθώς και το ποσό των €38.124,47 το οποίο αποτελεί χρηματικές επιβαρύνσεις και τόκο.

Η απόφαση της Επιτροπής βασίστηκε στο γεγονός ότι η εταιρεία διαλύθηκε στις 12/6/2019 και ως εκ τούτου δεν θα πληρωθεί οποιοδήποτε μέρισμα στους πιστωτές.

Ποσό €81,6 χιλ. αφορά διαγραφή ποσού ύψους ΛΚ17.690 (€30.225,37) πλέον νόμιμο τόκο από 9/7/2001 μέχρι εξοφλήσεως, πλέον ΛΚ450 (€768=), που αφορούν την Αγωγή αρ. 6925/2001 του Ε.Δ. Λευκωσίας για την οποία εκδόθηκε απόφαση στις 18/2/2005 εναντίον της εναγόμενης εταιρείας «Sirano Fashion Ltd» (Η.Ε. 7952).

Όπως σημειώνει το γενικό λογιστήριο, έχουν γίνει προσπάθειες είσπραξης των οφειλόμενων ποσών, χωρίς κανένα αποτέλεσμα και η εταιρεία έχει διαγραφεί από το Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας από τις 27/8/2014.

Ποσό €66,7 χιλ. αφορά μερική διαγραφή που αφορά το δάνειο αρ. 7360062-6, που παραχωρήθηκε με κρατικά κεφάλαια στα πλαίσια του Ειδικού Κυβερνητικού Στεγαστικού Σχεδίου και του οποίου το υπόλοιπο στις 30/6/2021 ανερχόταν στις €216.663,28.

Ο δανειολήπτης, όπως αναφέρεται, είναι πρόθυμος να καταβάλει το ποσό των €150.000 έναντι του δανείου και το διαμέρισμα το οποίο δεν είναι κατοικήσιμο έχει εκτιμηθεί στην αξία των €105.000.

Αποδοχή της πρότασης αγοράς του διαμερίσματος από το δανειολήπτη προϋποθέτει την έγκριση της διαγραφής ποσού ύψους €66.6636,28 και οι εναπομείναντες τόκοι θα βαρύνουν τους πρωτοφειλέτες και θα προστεθούν στο ποσό των €150.000.

«Αυτή αποτελούσε την πιο οικονομικά συμφέρουσα λύση αφού σε αντίθετη περίπτωση ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης θα έπρεπε να προχωρήσει σε εκποίηση του ακινήτου, τα έσοδα του οποίου θα είναι χαμηλότερα από την υφιστάμενη προσφορά», προστίθεται.

Το 2022, διαγράφηκε επίσης, συνολικό ποσό €48.556,62, που αφορά την περίπτωση (α) 65 αποβιωσάντων προσώπων που απεβίωσαν πριν την 1/1/2016 με συνολικό ποσό οφειλής €42.112,39 και αναφέρεται σε φόρο ύψους €26.636,19 και το υπόλοιπο ποσό ύψους €15.476,20 σε επιβαρύνσεις (ποσά τόκου, χρηματικών επιβαρύνσεων, πρόστιμα και έξοδα), καθώς και την περίπτωση (β) τεσσάρων αποβιωσάντων προσώπων που απεβίωσαν πριν την 1/1/2016 με συνολική οφειλή ΦΠΑ ύψους €4.444,23.

Οι εν λόγω αποβιώσαντες δεν διαθέτουν κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία, έχει διαπιστωθεί ότι τα οφειλόμενα ποσά δεν μπορούν να εισπραχθούν και δεν λήφθηκαν νομικά μέτρα εναντίον τους ή δεν θα ληφθούν νομικά μέτρα λόγω του μικρού ποσού της οφειλής.

Της Γεωργίας Χαννή