You are here

Χαμένες αποφάσεις και ανεπιβεβαίωτες εισπράξεις στα δικαστήρια

10/01/2022 12:58

Ανέφικτη κατέστη η ανεύρεση δικαστικών αποφάσεων κατά τον έλεγχο της ελεγκτικής υπηρεσίας, λόγω της κακής κατάστασης της αποθήκης/αρχείου υποθέσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, σύμφωνα με την έκθεση της Υπηρεσίας.

Ως αποτέλεσμα όπως σημειώνεται στην έκθεση, δεν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των ποσών που εισπράχθηκαν, καθώς και της ορθότητας του διαχωρισμού των ποσών σε πρόστιμα και δαπάνες ποινικών διώξεων.

Σε έκθεσή της για τη δικαστική εξουσία, η υπηρεσία εντόπισε επίσης περιπτώσεις όπου οι φάκελοι υποθέσεων καταστράφηκαν, λόγω παρόδου της απαιτούμενης ελάχιστης περιόδου φύλαξης, παρόλο που η επιβληθείσα ποινή δεν έχει ακόμη εισπραχθεί πλήρως.

Η εκλεκτική υπηρεσία επισημαίνει ακόμη ότι οι εκθέσεις καθυστερημένων εσόδων δεν ετοιμάζονται σύμφωνα με την εγκύκλιο 1733 του Γενικού Λογιστηρίου, ενώ δεν έγιναν οποιεσδήποτε διαγραφές μη εισπράξιμων οφειλών εντός του έτους, παρόλο που στην κατάσταση περιλαμβάνονται εντάλματα εταιρειών που έχουν διαλυθεί και ατόμων που πιθανόν να έχουν αποβιώσει.

Η έκθεση εντοπίζει επιπρόσθετα:

-Ελλείψεις στον τρόπο τήρησης του Μητρώου Ποινικών Υποθέσεων των Επαρχιακών Δικαστηρίων.

-Εκτελεσμένα εντάλματα που επιστρέφονται στο Δικαστήριο μαζί με τις αποδείξεις είσπραξής τους, δεν αρχειοθετούνται στον φάκελο της σχετικής υπόθεσης, αλλά φυλάσσονται σε χαρτοκιβώτια στην αποθήκη, χωρίς να αριθμούνται ή να φέρουν οποιαδήποτε άλλη ένδειξη, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ανεύρεσή τους.

-Επιβολή αρνητικού επιτοκίου, από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σε ποσά που προέκυψαν από εγγυήσεις που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο δικαστικών αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις μεταξύ ιδιωτών, τα οποία ποσά ναι μεν βρίσκονται στην κατοχή της Δημοκρατίας αλλά δεν της ανήκουν, ούτε μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, με αποτέλεσμα η Κυπριακή Δημοκρατία να επωμίζεται σημαντικό κόστος.

-Μη εφαρμογή μνημονιακών αποκοπών δικαστών. Στον έλεγχο συμμόρφωσης, η υπηρεσία εντόπισε μη εφαρμογή των μνημονιακών αποκοπών και παγοποιήσεων των προσαυξήσεων και τιμαριθμικού επιδόματος, στους νεοδιορισθέντες Επαρχιακούς Δικαστές.

Άλλα ευρήματα

Η ελεγκτική υπηρεσία εντόπισε επίσης μεταξύ άλλων, για τη δικαστική εξουσία:

-Μη καταγραφή και τεκμηρίωση της παραχώρησης ετήσιας/συσσωρευμένης άδειας ανάπαυσης των Δικαστών των πρωτόδικων Δικαστηρίων και, ταυτόχρονα, αποζημίωσή τους με το μέγιστο επιτρεπτό όριο συσσωρευμένης άδειας κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης/ παραίτησής τους (θέμα εμπίπτον στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστηρίου).

-Μη τήρηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, σε σχέση με τις άδειες ασθενείας των Δικαστών (θέμα εμπίπτον στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστηρίου).

-Καθυστέρηση στην υλοποίηση της αποκατάστασης, ενίσχυσης και ανακαίνισης του παλαιού κτηρίου του Ανώτατου Δικαστηρίου.

-Αρκετά κτήρια της Δικαστικής Υπηρεσίας είναι πολύ χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, με αποτέλεσμα να προκύπτει υψηλό λειτουργικό κόστος.

-Μη προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών για ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού ασφαλείας (σύστημα ανίχνευσης μετάλλων και ακτινοδιαγνωστικών συστημάτων) των Δικαστηρίων σε ορισμένες Επαρχίες, ενώ στις περιπτώσεις όπου ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού, παρατηρήθηκε μη αξιοποίησή του.

-Παραχώρηση δωρεάν ειδικών χώρων στάθμευσης εντός του χώρου των Δικαστηρίων, στα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων, για την κατασκευή των οποίων το Κράτος επωμίστηκε σημαντικό κόστος.

-Καθυστέρηση στην έγκαιρη διάγνωση των αστικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των διαδίκων και στην έγκαιρη έκδοση αποφάσεων των Δικαστηρίων, που οδήγησε στην καταχώριση ατομικών προσφυγών κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), το οποίο επιδίκασε πρόστιμα εναντίον της Δημοκρατίας.

-Μη ικανοποιητική παρακολούθηση της κινητής περιουσίας, των τεκμηρίων και των βιβλιοθηκών.

-Ανάγκη αναθεώρησης δικαστικών τελών και εκσυγχρονισμός τρόπου είσπραξής τους.

-Καθυστέρηση στην είσπραξη προστίμων που επιβάλλονται από τα Επαρχιακά Δικαστήρια.

-Λανθασμένος υπολογισμός επιδόματος που παραχωρείται σε Δημόσιους Υπαλλήλους που παρουσιάζονται ως μάρτυρες στα Δικαστήρια για ποινικές υποθέσεις.

-Μη ορθή ενημέρωση του Μητρώου Ενταλμάτων Σύλληψης.