You are here

Ελεγκτής: Μη υγιής ανταγωνισμός στις προσφορές ΟΑΠ

19/02/2020 09:47

Έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού στη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών για την επιλογή οργανισμού εκτέλεσης (ΟΕ) για την εφαρμογή τεσσάρων προγραμμάτων του προγράμματος ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες, διαβλέπει η ελεγκτική υπηρεσία.

Σε ειδική της έκθεση αναφέρει ότι ένα από τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από τον ΟΑΠ (Μέτρο 1 & 2) αφορά σε Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες και στην Εσωτερική Αγορά. Για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του Μέτρου, επιλέγεται επαγγελματική ή διεπαγγελματική οργάνωση της Κοινότητας, ως Προτείνουσα Οργάνωση (ΠΟ), η οποία υποβάλλει τα Προγράμματά της στην Αρμόδια Εθνική Αρχή (ΑΕΑ), τα οποία εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια, η ΠΟ, για την εφαρμογή των Προγραμμάτων της, επιλέγει έναν ή περισσότερους Οργανισμούς Εκτέλεσης (ΟΕ), ύστερα από διενέργεια διαγωνισμού που διεξάγεται με κατάλληλο και ελεγχόμενο, από το κράτος μέλος, τρόπο

Σημειώνεται ότι για την επιλογή ΟΕ που θα υλοποιούσε τα τέσσερα Προγράμματα, προκηρύχθηκαν ανοιχτοί διαγωνισμοί με συνολική εκτίμηση δαπάνης ύψους €14 εκ.  Όλοι οι διαγωνισμοί κατακυρώθηκαν στον ίδιο ΟΕ.

«Διαφάνηκε ότι οι πρόνοιες αναφορικά με τη δημοσίευση των διαγωνισμών για επιλογή του ΟΕ, οι οποίες κρίνονται ουσιώδεις, εφαρμόστηκαν με τρόπο που περιόριζε την ευρύτητα συμμετοχής των οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, που ενδεχομένως να διασφάλιζε πιο οικονομικά συμφέρουσες προσφορές. Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι, σε μια περίπτωση, λήφθηκε μόνο μια προσφορά», αναφέρεται.

Η Υπηρεσία εξέφρασε την άποψη ότι, η μη ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού θα έπρεπε να προβληματίσει και υποδείχθηκε ότι θα πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους η ΑΕΑ δεν διασφάλισε την εφαρμογή ουσιωδών προνοιών.

Επίσης, σχετικός όρος για κατοχή πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας, ο οποίος περιλήφθηκε στους όρους των διαγωνισμών, διαφάνηκε ότι ήταν πολύ περιοριστικός, αφού αυτόματα απέκλειε όλα τα διαφημιστικά γραφεία της Κύπρου, που δεν κατείχαν τέτοιο πιστοποιητικό και έδινε προβάδισμα στα διαφημιστικά γραφεία από την Ελλάδα, αφού αφενός ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε μόνο στην ελληνική γλώσσα και αφετέρου όλες οι ελληνικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες, δια Νόμου, να κατέχουν το εν λόγω πιστοποιητικό.

Εκφράστηκε η άποψη ότι, η μη ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού θα έπρεπε να προβληματίσει.

Όσον αφορά στο Πρόγραμμα προώθησης χαλουμιού σε Τρίτες Χώρες, ΗΠΑ, Κίνα και Αυστραλία, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες σοβαρές αδυναμίες:

-Παράλειψη επιβεβαίωσης της αυθεντικότητας των συμβάσεων που συνάπτονται από τον ΟΕ με άλλες εταιρείες, υπεργολάβους, γεγονός το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, αφού στο παρελθόν, σε παρόμοιες περιπτώσεις, η Υπηρεσία μας εντόπισε ενδεχόμενο διάπραξης απάτης.

Υποδείχθηκε ότι ο ΟΑΠ θα πρέπει να επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα των συμβάσεων.

-Διαφάνηκε  ότι τα περισσότερα τιμολόγια, ειδικά αυτά που αφορούσαν σε ενέργειες που σχετίζονται με διαφήμιση, ενδέχεται να ήταν αυξημένα με το ποσοστό κέρδους του υπεργολάβου του ΟΕ. 

Υποδείχθηκε ότι το πιο πάνω θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τον ΟΑΠ.

-Δεν εντοπίστηκαν αποδείξεις εισπράξεων από τους υπεργολάβους του ΟΕ για εξόφληση των τιμολογίων τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καταβολή των ποσών.

Υποδείχθηκε ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, ο ΟΑΠ θα πρέπει να ζητά την υποβολή των αποδείξεων είσπραξης των υπεργολάβων του ΟΕ.

-Τόσο η ΑΕΑ, όσο και ο ΟΑΠ διαφάνηκε ότι δεν είχαν ολοκληρωμένη εικόνα για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν και για τυχόν προβλήματα σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού.

Η Υπηρεσία μας ανέφερε ότι, τόσο η ΑΕΑ, όσο και ο ΟΑΠ, θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωμένη εικόνα για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν.

-Όπως διαφάνηκε, η εταιρεία με την οποία συνεβλήθη η ΠΟ, για αξιολόγηση της Φάσης Α’ του Προγράμματος, είχε εμπορικές σχέσεις με τους υπεργολάβους του ΟΕ. Ως εκ τούτου, προκύπτει ο κίνδυνος αυτοανασκόπησης και, κατά συνέπεια, τα συμπεράσματα της έκθεσης αξιολόγησης δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αξιόπιστα.

-Διαπιστώθηκε ότι, διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας που απορρίφθηκε σε ένα από τους διαγωνισμούς, είχε ιδιάζουσα σχέση με εταιρείες που ενήργησαν ως υπεργολάβοι του ΟΕ που επιλέγηκε, γεγονός που υποδηλοί την πιθανότητα προσυνεννόησης μεταξύ των δύο υποψήφιων προσφοροδοτών.

-Από την έκθεση αξιολόγησης, διαφάνηκε ότι αρκετές ενέργειες του Προγράμματος δεν υλοποιήθηκαν, είτε καθόλου, είτε όχι στον βαθμό που αναμενόταν, κατά την Α’ Φάση.

-Από την κίνηση τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται αποκλειστικά για τις εισπράξεις και πληρωμές, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης, διαπιστώθηκε η διενέργεια πληρωμής ποσού ύψους €5.798 από τον ΟΕ προς την ΠΟ και τέσσερις ημέρες αργότερα, ποσό ύψους €5.802 φαίνεται να μεταφέρθηκε σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό της ΠΟ.

Υποδείχθηκε η σοβαρότητα του θέματος και η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης από τον ΟΑΠ.

-Η ΑΕΑ ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ δράσεων του Προγράμματος, ώστε να μη απολεσθούν πιστώσεις του Προϋπολογισμού, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε η σημαντική αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα του Προγράμματος.

Τα πορίσματα του ελέγχου, μαζί με τις εισηγήσεις, κοινοποιήθηκαν στον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (YEEB) και τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.