You are here

ΔΠ για ROL με premium 33,3%

22/12/2010 17:50
Την οριστική της απόφαση για απόκτηση ποσοστού μέχρι 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Rolandos Enterprices ανακοίνωσε ο Λοΐζος Ρολάνδος .

Η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι €0,08 ανά μετοχή σε μετρητά που αντιπροσωπεύει premium 33,3% από τη χθεσινή τιμή κλεισίματος της εταιρείας.

Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €9.208.328 διαιρεμένο σε 54.166.636 συνήθεις μετοχές. Η άμεση και έμμεση συμμετοχή του Προτείνοντα στο κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσοστό 64,31% (34.836.873 μετοχές) και 5,41% (2.928.409 μετοχές) αντίστοιχα, με αποτέλεσμα η συνολική συμμέτοχη του να ανέρχεται σε 69,72%. Η έμμεση συμμετοχή του 5,41% προκύπτει από τη Γιόλα Λοΐζου (4,70%, σύζυγος του Προτείνοντα), το Σωτήρη Λοΐζου (0,56%, αδελφός του Προτείνοντα), την Ανδρονίκη Ανδρέου Λοΐζου (0,01%, μητέρα του Προτείνοντα) και τον Ανδρέα Λοΐζου (0,13%, πατέρας του Προτείνοντα).

Η Δημόσια Πρόταση αφορά τις 19.329.763 μετοχές της εταιρείας που δεν κατέχει άμεσα ο Προτείνοντας, αξίας €1.546.381 στη βάση της Προτεινόμενης Αντιπαροχής.

Η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση εξασφάλισης όλων των προβλεπόμενων από το Νόμο αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Mε την εξασφάλιση της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Δημόσια Πρόταση θα θεωρείται επιτυχής.

Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνοντας κατέχει ποσοστό πέραν του 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προτίθεται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς που προνοεί το άρθρο 36 του Νόμου.

Τα πλήρη στοιχεία και πληροφορίες για τη Δημόσια Πρόταση θα περιληφθούν στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης το οποίο θα ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και τις σχετικές Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης.

Γ.Χ.