You are here

HB: Ζημιές €73 εκ. λόγω ομολόγων, επισφαλειών (1)

29/11/2011 09:50
Ζημιές €73,1 εκ. κατέγραψε το πρώτο εννιάμηνο η Ελληνική Τράπεζα έναντι κερδών παρά τη σημαντική μεγέθυνση της εισοδηματικής και καταθετικής της βάσης. Οι ζημιές οφείλονται κυρίως στην απομείωση ύψους €55 εκ. που προέκυψε λόγω των ομολόγων αλλά και στην αύξηση των επισφαλειών.

Πέρσι η τράπεζα είχε πετύχει κέρδη €12 εκ. και η αναστροφή της εικόνας οφείλεται κυρίως στην κατοχή ελληνικών ομολόγων.

Η Ελληνική Τράπεζα προχώρησε σε περαιτέρω απομείωση των ελληνικών ομολόγων ύψους €110 εκ. περίπου κατέχει κατά €31,9 εκ. επιπρόσθετα του ποσού των €23,1 εκ. που συμπεριλήφθηκε στα εξαμηνιαία αποτελέσματα, αναγνωρίζοντας απομείωση που αντιπροσωπεύει το 50% της αξίας των ομολόγων.

Αρνητικά επηρέασαν την Τράπεζα και οι επισφάλειες που αυξήθηκαν από €46,0 εκ. σε €101,3 εκ.

Έσοδα

Παρά τις αρνητικές συγκυρίες, η τράπεζα πέτυχε διψήφια αύξηση στα καθαρά του έσοδα.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων του ομίλου εξαιρουμένου του κόστους της απομείωσης των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, αυξήθηκε κατά 13% σε σχέση με πέρσι.

Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους ανήλθε στο 8% στα €157 εκ. από €145,7 εκ.

Το επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 ανήλθε σε 2,57% (Δεκέμβριος 2010: 2,44%, Σεπτέμβριος 2010: 2,45%). Στην Κύπρο το επιτοκιακό περιθώριο για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 ανήλθε σε 2,67% και στην Ελλάδα σε 1,76%.

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων παρουσίασε μείωση της τάξεως του 81%, στα €9,6 εκ. σε σύγκριση με €49,5 εκ. πέρσι

Οι καθαρές ζημίες από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο σύνολο καθαρών εσόδων αυξήθηκαν από €7,2 εκ. σε €52,1 εκ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2011, κυρίως λόγω της απομείωσης της αξίας των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που ανέρχεται σε €55 εκ.

Έξοδα

Η Ελληνική πέτυχε σημαντική μείωση στο εξοδολόγιο, που περιορίστηκε κατά 4% στα €128,2 εκ. σε σύγκριση με €132,9 εκ.

Τα έξοδα προσωπικού, τα οποία περιλαμβάνουν το κόστος ωφελημάτων αφυπηρέτησης προσωπικού, αποτελούν το 75% του συνόλου των εξόδων του Ομίλου (Σεπτέμβριος 2010: 72%). Το μεγαλύτερο μέρος, €82,4 εκ., (Σεπτέμβριος 2010: €81 εκ.) αφορά το προσωπικό του Ομίλου στην Κύπρο, το οποίο αριθμούσε 1.566 άτομα το Σεπτέμβριο 2011 σε σύγκριση με 1.573 άτομα το Σεπτέμβριο 2010.

Ο συνολικός αριθμός προσωπικού που εργοδοτούσε ο Όμιλος στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο 2011 ήταν 385 άτομα σε σύγκριση με 403 άτομα το Σεπτέμβριο.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 77% και είναι αυξημένος από τα επίπεδα του 68,1% για την πρώτη εννιαμηνία του 2010. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μείωση του συνόλου των μη επιτοκιακών εσόδων κατά 81%. Εξαιρουμένου του κόστους της απομείωσης, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαμορφώνεται στο 57,9% και είναι μειωμένος από τα επίπεδα του 68,1% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Προβλέψεις

Η χρέωση για προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, ανήλθε σε €101,3 εκ. και αυξήθηκε κατά €55,2 εκ. από το αντίστοιχο ποσό του 2010. Ο δείκτης ετήσιου κόστους των προβλέψεων έναντι των χορηγήσεων, με βάση τα αποτελέσματα της εννιαμηνίας, διαμορφώνεται σε 2,39% (Δεκέμβριος 2010: 1,38% Σεπτέμβριος 2010: 1,15%).

Αυξήθηκαν οι ζημιές στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και τις αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και κατ’ επέκταση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του δικτύου καταστημάτων Ελλάδας, η ζημιά πριν τη φορολογία αυξήθηκε στα €69,6 εκ. σε σύγκριση με ζημία €26,1 εκ. για την πρώτη εννιαμηνία του 2010.

Χορηγήσεις-καταθέσεις

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη, οι συνολικές μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν αύξηση 4% και έχουν ανέλθει σε €5,7 δισ. σε σύγκριση με €5,4 δισ. το Δεκέμβριο 2010, ενώ οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 8%, φθάνοντας τα €7,4 δισ. σε σύγκριση με €6,9 δισ. το Δεκέμβριο 2010.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Όμιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, επωφελούμενος της υψηλής σταθερής καταθετικής του βάσης. Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο του 2011 ο δείκτης μεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων παραμένει στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 76,8% (Δεκέμβριος 2010: 79,1%), ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 68,2% (Δεκέμβριος 2010: 71,3%).

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου, με βάση τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (Βασιλεία ΙΙ), ανήλθε σε 13% (Δεκέμβριος 2010: 15%), ενώ ο Δείκτης Βασικών Κεφαλαίων ανήλθε σε 10% (Δεκέμβριος 2010:12%).

Στόχοι, προοπτικές

Όσον αφορά τους στόχους και προοπτικές, με βάση τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας, στη διαφύλαξη και ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και στην προσεκτική και ορθολογική ανάπτυξη, με μόνιμο στόχο την κερδοφορία.

Η Διοίκηση και Διεύθυνση του Ομίλου παρακολουθεί στενά και αξιολογεί με προσοχή τις εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των δύσκολων οικονομικών συνθηκών και των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης.

Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά ότι το υπόλοιπο του 2011 και το 2012 θα συνεχιστούν οι προκλήσεις για την κυπριακή οικονομία με πιθανό ενδεχόμενο την ύφεση της οικονομίας με συνεπακόλουθα χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της πιστωτικής επέκτασης και της κατανάλωσης και τη διατήρηση της ανεργίας σε ψηλά επίπεδα

Στην Ελλάδα, αναμένεται ότι τι πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης θα διαρκέσει περισσότερο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις με αποτέλεσμα τη συνέχιση της ύφεσης της οικονομίας και τη διατήρηση ψηλού δείκτη ανεργίας. Οι προκλήσεις του αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα ενδεχομένως να επιδεινώσουν περαιτέρω την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του δικτύου καταστημάτων της Ελλάδας και κατ’ επέκταση του ομίλου.

Ο όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, τονίζεται, οι ισχυροί δείκτες του ομίλου επιτρέπουν την ορθολογική ανάπτυξη των εργασιών με επιλεκτικές χρηματοδοτήσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα όπως επίσης και στη Ρωσία όπου οι εργασίες της θυγατρικής άρχισαν τον Ιανουάριο του 2011.

Ομόλογα

Όπως τονίζεται, ενεργώντας προληπτικά και λαμβάνοντας τα μηνύματα των αγορών, ο όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας διαχειρίζεται συνετά τις επενδύσεις του και στρέφεται σε πιο βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, σε ομόλογα κύριου χρέους και καταθέσεις σε άλλες τράπεζες.

Το σύνολο των επενδύσεων του ομίλου ανέρχεται σε €1,3 δισ. (Δεκέμβριος 2010: €1,7 δισ.) και αποτελείται κυρίως από κυβερνητικά και τραπεζικά χρεόγραφα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εισηγμένα σε διεθνή χρηματιστήρια, συμπεριλαμβανομένων και χρεογράφων τα Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το 78% των ομολόγων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέχει ο όμιλος λήγουν εντός των επόμενων 12 μηνών εκ των οποίων ποσοστό πέραν του 97% αποτελείται από ομόλογα κύριου χρέους (senior bonds).

Η τράπεζα έχει στην κατοχή της ομόλογα ελληνικού δημοσίου καθώς και κυπριακά κυβερνητικά ομόλογα λογιστικής αξίας €509 εκ.

Της Γεωργίας Χαννή