You are here

Προστασία των καταναλωτών μόνο στα χαρτιά

28/05/2022 06:00

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα αυστηρότεροι κανόνες για την προστασία των καταναλωτών, καθώς ξεκινά η εφαρμογή της οδηγίας για την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών.

Οι κανόνες που εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2019 επικαιροποιούν τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των ψηφιακών αγορών.

Θα εφοδιάσουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τις αρμόδιες αρχές με ισχυρότερα εργαλεία για την επιβολή των δικαιωμάτων τους, όπως η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων ή η έννομη προστασία σε περίπτωση ζημίας.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών Μάριος Δρουσιώτης, αναφέρει στη StockWatch ότι η οδηγία που μεταφέρθηκε στο δικό μας δίκαιο αντί να βοηθήσει τους καταναλωτές, του φέρνει σε δυσμενέστερη θέση.

Ο τρόπος που μεταφέρθηκε ο νόμος στην Κύπρο ήδη δημιουργεί σοβαρές ανισορροπίες για τους καταναλωτές, τονίζει.

Σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη, δεν μπορεί η Εντεταλμένη Υπηρεσία να ενημερώνει τον παραπονούμενο ότι το παράπονό του δεν θα διερευνηθεί, χωρίς να δίνεται κάποια αιτιολογία της απόφασης της Εντεταλμένης Υπηρεσίας γιατί δεν θα το διερευνήσει.

Επίσης, αναφέρει ότι το πρόστιμo των €500 χιλ. δεν συμβάλλει στην αποτελεσματική και αποτρεπτική εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, σε δυο νομοθεσίες που ενοποιούνται, δηλαδή για τις καταχρηστικές ρήτρες και τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές.  

«Παράδειγμα οι καταχρηστικές ρήτρες στις συμβάσεις τραπεζών που αφορούν εκατοντάδες εκατομμύρια που πρέπει να επιστραφούν στους καταναλωτές. Δεν μπορεί ο νόμος να περιορίζει το πρόστιμο στις €500 χιλ. Αν προβληθεί το επιχείρημα ότι ο περιορισμός έγινε για να προστατευτούν οι μικρές επιχειρήσεις, αυτό δεν ισχύει. Το πρόστιμο επιβάλλεται ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης», σημειώνει.

«Άλλο παράδειγμα αφορά τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές. Υπήρξαν πραγματικές περιπτώσεις που τα χρήματα που εισπράχθηκαν από τους καταναλωτές παράνομα, ήταν πολύ περισσότερα από τις €500 χιλ.  του μέγιστου προστίμου. Με τον περιορισμό του μέγιστου προστίμου ευνοούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις σε βάρος των καταναλωτών και σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων», προσθέτει.

Επιστροφή κλεμμένων

Σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη, στην Εντεταλμένη Υπηρεσία δίδονται 13 εξουσίες και σ' αυτές δεν περιλαμβάνεται η πιο ουσιαστική εξουσία που είναι η επιστροφή των «κλεμμένων».

Επίσης, κατά της απόφασης του Διευθυντή, επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον παραβάτη.

Εκτίμηση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών είναι ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό. «Είναι καθαρή πολιτική πράξη που ευνοεί το ρουσφέτι και ίσως να υποβοηθά στη διαφθορά. Η ιστορία των τελευταίων χρόνων, δυστυχώς, αυτό καταδεικνύει», τονίζει.

Επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για πλήρη και αυστηρή αιτιολόγηση της απόφασης του Υπουργού η οποία θα πρέπει να τυγχάνει και της συγκατάθεσης της Νομικής Υπηρεσίας ή κάποιου άλλου ανεξάρτητου θεσμού.

Σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη, το ποσό του προστίμου μέχρι €500 χιλ. ή 5% του κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης, είναι πολύ μεγάλο για να μπορεί να το επιβάλει μόνο ένα άτομο.

«Θα πρέπει τέτοιου ύψους ποινές να επιβάλλονται από τριμελή επιτροπή ή τουλάχιστο να εγκρίνεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, όπως εξ’ άλλου αναφέρεται και στο νόμο 133(Ι)/2013 που είναι ένας από τους 7 νόμους που ενοποιούνται.  Αυτό για λόγους αξιοπιστίας, διαφάνειας και αποφυγής τυχόν αυθαιρεσιών από μέρους ενός ατόμου, δηλαδή του Διευθυντή της Εντεταλμένης Υπηρεσίας. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι στο παρελθόν υπήρξαν αυθαιρεσίες με την επιβολή χαριστικών ποινών σε συγκεκριμένες υποθέσεις», τονίζει.

Στα θετικά του νομοσχεδίου, σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη είναι η πρόνοια ότι πριν δεσμευθεί ο καταναλωτής από σύμβαση πώλησης που συνάπτεται εντός εμπορικού καταστήματος, ο εμπορευόμενος οφείλει να ενημερώσει γραπτώς τον καταναλωτή.

Στα θετικά είναι ότι επίσης ότι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, η έλλειψη συμμόρφωσης, η οποία εκδηλώνεται εντός ενός έτους από την παράδοση του αγαθού, τεκμαίρεται ότι υφίσταται κατά την παράδοση, εκτός εάν το τεκμήριο αυτό είναι ασυμβίβαστο με τη φύση του αγαθού ή τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης.

Της Γεωργίας Χαννή