You are here

Επενδύθηκαν €6,4 δισ. σε ακίνητα μέσω διαβατηρίων

30/09/2020 09:22

Ο τομέας των ακινήτων συγκέντρωσε το 60% των επενδύσεων που έγιναν μέσω πολιτογραφήσεων, υποστηρίζει σε νέα του μελέτη του υπουργείο οικονομικών, επιμένοντας στην αρχική του θέση ότι η επίδραση του προγράμματος στη συνολική ανάπτυξη της οικονομίας είναι μικρή.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη, η επίδραση του ΚΕΠ είναι μεν θετική και σχετικά μικρή στο σύνολο της οικονομίας, χωρίς όμως να είναι αμελητέα όσον αφορά την προστιθέμενη αξία και την απασχόληση στον τομέα των κατασκευών. 

Συγκεκριμένα η συνεισφορά των επενδύσεων του τομέα των κατασκευών, που έχουν πραγματοποιηθεί στo πλαίσιο του ΚΕΠ, στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2016-2019 ανήλθε σωρευτικά γύρω στο 1.7% σε σύγκριση με σωρευτική αύξηση του ΑΕΠ την περίοδο αυτή 18.4%. 

Το αποτέλεσμα της μελέτης του υπουργείου είναι παρόμοιο με αυτό που εκδόθηκε τον Μάιο του 2018.  Τότε, το υπουργείο υποστήριζε πως μόλις το ένα δέκατο της ανάπτυξης προήλθε από τις πολιτογραφήσεις επενδυτών.

Το υπουργείο αναφέρει στην επικαιροποιημένη του μελέτη ότι στα πλαίσια του σχεδίου (από την 1.6.2013 μέχρι 31.12.2019) έγιναν συναλλαγές συνολικού ύψους περίπου €9,7 δισ. Σημειώνει όμως ότι οι συναλλαγές δεν ισοδυναμούν με πραγματικές επενδύσεις ή με συνεισφορά στο ΑΕΠ.

Από το σύνολο των €9,7 δισ., τα €6,4 δισ. αφορούν τον τομέα των ακινήτων.

Όσον αφορά τις εθνικότητες των ατόμων που έχει εγκριθεί η πολιτογράφηση τους, πρώτη με διαφορά είναι η Ρωσική, ακολουθεί η Κινέζικη και με μικρότερο αριθμό επενδυτών η Ουκρανική, η Λιβανική και της Σαουδικής Αραβίας. Οι επενδύσεις σε ακίνητα κατά την υπό αναφορά περίοδο διενεργούνται κυρίως από Ρώσους και Κινέζους υπηκόους.

Η επικαιροποιημένη μελέτη, όπως και η αρχική, επικεντρώνεται κυρίως στις επιπτώσεις του Προγράμματος στον τομέα των ακινήτων και στη μεγέθυνση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). 

Οι υπόλοιπες επενδύσεις (μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις, συμμετοχή σε εταιρείες) που διενεργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος, τονίζεται, δεν έχουν εξετασθεί εφόσον κρίθηκε ότι η συνεισφορά τους τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστά είναι αισθητά χαμηλότερη. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι επενδύσεις σε ομόλογα, μετοχές, καταθέσεις, παρά το γεγονός ότι έχουν κάποιο όφελος στην οικονομία δεν οδηγούν σε ανάλογη προστιθέμενη αξία, σημειώνοντας πως «μόνο οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται και καταλήγουν στη δημιουργία περιουσιακού στοιχείου, οδηγούν σε αύξηση της προστιθέμενης αξίας και έχουν άμεσες και ανάλογες επιπτώσεις στο ΑΕΠ το/α χρόνο/ια που δημιουργείται το σχετικό περιουσιακό στοιχείο». 

«Η πώληση περιουσιακών στοιχείων που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα έτη δεν οδηγεί σε αύξηση της προστιθέμενης αξίας και δεν έχει άμεσες και ανάλογες επιπτώσεις στο ΑΕΠ. Τέτοιες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, όπως πωλήσεις εμπορικών ακινήτων, έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις στην οικονομία που εξαρτώνται από τον τρόπο και ταχύτητα αξιοποίησης των προσόδων αυτών», τονίζεται.

Η επικέντρωση της μελέτης στις επιπτώσεις του ΚΕΠ στον τομέα των ακινήτων, αναφέρεται, σχετίζεται με το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις αποτελούν πέραν του 60% του συνόλου των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΕΠ κατά την περίοδο 2013-2019. 

Την ίδια ώρα, η απασχόληση στον τομέα των κατασκευών παρουσιάζει σταδιακή ανάκαμψη από το 2015 μέρος της οποίας οφείλεται στις επενδύσεις που διενεργούνται για να προσφερθούν στα πλαίσια του Προγράμματος. Σωρευτικά κατά την περίοδο 2016-2019, οι επενδύσεις που διενεργήθηκαν για αξιοποίηση των προνοιών του ΚΕΠ οδήγησαν στη δημιουργία περίπου 3 χιλιάδων θέσεων εργασίας. 

Όσον αφορά τις τιμές των ακινήτων, διαφαίνεται κάποια εντονότερη επίπτωση στις τιμές των διαμερισμάτων της επαρχίας Λεμεσού. «Ο δείκτης αυξάνεται με σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς, σε σύγκριση με άλλες επαρχίες, ξεπερνώντας το μέσο όρο και παρουσιάζοντας τάσεις περαιτέρω αύξησης», επισημαίνεται. 

Υπογραμμίζεται ότι οι κίνδυνοι για το εγχώριο τραπεζικό τομέα στη χρηματοδότηση των επενδύσεων είναι αρκετά περιορισμένη εφόσον αυτή προέρχεται από το εξωτερικό και από ιδίους πόρους των ξένων επενδυτών. 

Περαιτέρω, το Πρόγραμμα συνεισέφερε ουσιαστικά στη σταθεροποίηση του συγκεκριμένου τομέα της οικονομίας όταν αυτός κατέγραφε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και πολύ ψηλή ανεργία, παρέχοντας παράλληλα νέα χρηματοδότηση στην οικονομία τη στιγμή που οι τράπεζες αδυνατούσαν να αντεπεξέλθουν.

Της Γεωργίας Χαννή