You are here

Έρχονται τουριστικές αναπτύξεις στον Ακάμα

03/08/2022 13:12

Η ώρα μηδέν για την περιοχή του Ακάμα πλησιάζει και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κρούουν για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου ότι η χερσόνησος Ακάμα, σε μερικά χρόνια τίποτα δεν θα θυμίζει το σημερινό ανάγλυφο φυσικό τοπίο, αντίθετα θα αποτελεί ακόμη ένα τουριστικό προορισμό.

Η StockWatch, παρουσιάζει τα βασικότερα σημεία από τις θέσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων τις οποίες απέστειλαν στην περιβαλλοντική αρχή στις 29 Ιουλίου και θα συμπεριληφθούν στη γνωμοδότηση του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις εξακολουθούν να ζητούν ριζικές αλλαγές του σχεδίου και εκφράζουν ανησυχία η οποία ενισχύεται όπως τονίζουν μέσα από τις πρόνοιες του σχεδίου οι οποίες προνοούν υπερβολική ανάπτυξη πλησίον των περιοχών Natura 2000, ζώνες εξειδικευμένων αναπτύξεων πέριξ των κοινοτήτων και τουριστικές ζώνες οι οποίες θα έπρεπε να είχαν αφαιρεθεί εντελώς από το σχέδιο. Τάσσονται εναντίον της δημιουργίας νέας λατομικής ζώνης στην Ανδρολίκου και τονίζουν ότι είναι αχρείαστη και δεν πρέπει κατ’ ουδένα λόγο να προχωρήσει.

BirdLife Cyprus: Πρόκειται για ένα κακό σχέδιο υπερβολικής ανάπτυξης

Μεταξύ άλλων ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου ( BirdLife Cyprus) τονίζει ότι πρόκειται για ένα κακό σχέδιο το οποίο δεν προωθεί τη συμπαγή ανάπτυξη στα υφιστάμενα όρια των κοινοτήτων (τα οποία παραμένουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ακόμη ακόρεστα) και εφαρμόζεται μοντέλο υπερβολικής ανάπτυξης στην ύπαιθρο που δεν συνάδει με την περιοχή ενώ και με τους όρους που θέτει η περιβαλλοντική αρχή παραμένουν σοβαρά ζητήματα ως προς τις επιπτώσεις του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα στις περιοχές Natura 2000 και τα είδη χαρακτηρισμού τους, καθώς και αρκετά ερωτηματικά.

Σύμφωνα επίσης με το BirdLife Cyprus, παραμένουν κάποιες κάκιστες προτάσεις οι οποίες θα έχουν σοβαρές, αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις και θα έπρεπε να είχαν αφαιρεθεί παντελώς οι οποίες είναι οι εξής:

- Νέα Λατομική Ζώνη (ΛΖ) Ανδρολίκου η οποία αν και μειώνεται δεν μπορεί να κριθεί ως ικανοποιητική για την προστασία των ειδών καθορισμού της περιοχής (Νυχτοπάππαρος και φωλεάζοντα αρπακτικά – ειδικά του Σπιζαετού που διατηρεί επικράτεια φωλεοποίησης). Η Ανδρολίκου παρουσιάζει επίσης ένας από τους σημαντικότερους χώρους φωλεοποίησης και τροφοληψίας της Κράγκας στον Ακάμα (και ίσως στον κόσμο) που δύναται να επηρεαστεί.

Τονίζει επίσης ότι δεν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της αφού υπάρχουν επαρκή αποθέματα στην υφιστάμενη ΛΖ καθώς και σε άλλα λατομεία σε άλλα σημεία της Κύπρου με λιγότερη περιβαλλοντική ευαισθησία.

Κρούουν επίσης το καμπανάκι για την Τουριστική Ζώνη Ίνειας (Τ3δ2), τονίζοντας ότι ο περιορισμός και όχι η κατάργηση της ή μετακίνηση της πιο κοντά στην κοινότητα δεν μπορεί να κριθεί ικανοποιητικός διότι αποτελεί μια Τουριστική Ζώνη μέσα στην ύπαιθρο, που θα έχει επιπτώσεις στο τοπίο αφού βρίσκεται κοντά σε κορυφογραμμή και στις Πέτρες της Ίνειας, απομακρυσμένη από την κοινότητα και που θα λειτουργά ανταγωνιστικά των υπηρεσιών που υφίστανται εντός των κοινοτήτων.

Η θέση τους επίσης για τις Ζώνες Εξειδικευμένων Αναπτύξεων είναι ότι αν και καταργούνται στην Ίνεια και τη Δρούσεια, παραμένουν στο σχέδιο καθώς προτείνεται εναλλακτική χωροθέτηση τους. Ταυτόχρονα, η Ζώνη του Κάθηκα δεν καταργείται αλλά μειώνεται.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι οι Ζώνες Εξειδικευμένων Αναπτύξεων με το περιθώριο που δίνεται για μεταφορά τους επιτρέπουν την ανέγερση ογκωδών οικοδομημάτων εκτός ορίων ανάπτυξης δηλαδή εξακολουθεί να μεταφέρεται η ανάπτυξη μακριά από τους πυρήνες των κοινοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, προστίθεται, αντιστρατεύεται η συμπαγής και βιώσιμη ανάπτυξη και επιτρέπονται υποδομές που θα λειτουργούν ανταγωνιστικά των υπηρεσιών που υφίστανται εντός των κοινοτήτων.

Φίλοι του Ακάμα – Οργάνωση για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό

Σοβαρές αδυναμίες βλέπουν και στο σχέδιο του Εθνικού Δάσους Ακάμα οι φίλοι Ακάμα οι οποίοι μεταξύ άλλων τονίζουν ότι δεν είναι συμβατό με τα διεθνή πρότυπα των Εθνικών Πάρκων με αποτέλεσμα να υποβιβάζεται σε επίπεδο αστικού πάρκου, χωρίς τη δέουσα προστασία και διαχείριση, γεγονός που αναιρεί την οικολογική υπόσταση και διεθνή σημασία της Χερσονήσου.

Καλούν την περιβαλλοντική αρχή να αναγνωρίσει τις σοβαρές παραλείψεις και να προχωρήσει άμεσα στην υιοθέτηση και προώθηση των πιο κάτω προνοιών, μέτρων πολιτικής και ενεργειών για:

1.Ενσωμάτωση στο ΕΔΠ, των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 που το περιβάλλουν, καθώς και όλων των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών που ατυχώς αφέθηκαν εκτός Περιοχής Προστασίας.

2.Αναβάθμιση του ΕΔΠ σε ένα πραγματικό Εθνικό Πάρκο  που να σέβεται και τηρεί τα διεθνή πρότυπα.

Σχετικά με τον περιορισμό της Τουριστικής  Ζώνη Τ3δ2 στην Ίνεια ανατολικά της κορυφογραμμής, σημειώνεται οτι πέραν του ότι και αυτή η «ξεκάρφωτη» ζώνη συνιστά καθαρά διάσπαρτη ανάπτυξη, θα έχει ως συνέπεια την κατασπατάληση πόρων και υποδομών και επίσης η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σε τοπίο πολύ υψηλής οικολογικής ευαισθησίας. Εισηγούνται την πλήρη κατάργηση αυτής της Τουριστικής Ζώνης και τη συμπερίληψη όλης της κορυφογραμμής σε Ζώνη Προστασίας του Τοπίου.     

Σχετικά με τη νέα Λατομική Ζώνη στην Ανδρολίκου, τονίζεται ότι είναι σημαντικό να γίνει παραδοχή από τις σχετικές αρμόδιες αρχές ότι το περιβάλλον (είδη και οικότοποι ευρωπαϊκού και εθνικού ενδιαφέροντος), η γεωμορφολογία και το τοπίο (το οποίο στη σχετική μελέτη τοπίου χαρακτηρίζεται ως τοπίο πολύ υψηλής οικολογικής ευαισθησίας) θα πληγούν ανεπιστρεπτί από  τη λατομική δραστηριότητα. Προτείνουν όπως το Τμήμα Περιβάλλοντος προβεί άμεσα στην ένταξη των περιοχών  των υψιπέδων της Ανδρολίκου – Νέου Χωρίου - Δρούσειας και των πέντε φαραγγιών και των υψιπέδων στο δίκτυο Natura2000 και όπως στο πλαίσιο του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου η περιοχή αποτελέσει Περιοχή Προστασίας της Φύσης και του Τοπίου.   Θεωρούν ότι αυτή η Ζώνη με τίποτα δεν πρέπει να εγκριθεί διότι δεν είναι μόνο οι φρουτονυχτερίδες που επηρεάζονται αλλά πληθώρα ειδών και οικοτόπων που δεν χαρτογραφήθηκαν στην περιοχή αυτή όπως εποχικά λιμνία, επηρεασμός της Κράγκας (Χαλκοκουρούνας) και άλλα. 

ΟΠΟΚ: Σοβαρές μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στις τρεις περιοχές Natura

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), σημειώνει ότι το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, όπως προτείνεται, θα επιφέρει σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης και στην ακεραιότητα τριών περιοχών του Δικτύου Natura 2000: της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης Χερσόνησος Ακάμα, η οποία καθορίστηκε για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας, καθώς και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα και Φαράγγια Αγίας Αικατερίνης – Αγίας Παρασκευής, οι οποίες καθορίστηκαν για τη διατήρηση των άγριων πτηνών.

Μεταξύ άλλων τονίζει ότι το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα προνοεί τη σημαντική επέκταση των ήδη υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων οικιστικών και τουριστικών ζωνών, πλησίον περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών ενώ το  ποσοστό κορεσμού των υφιστάμενων οικιστικών ζωνών στην περιοχή ανέρχεται μόλις στο 17%, ενώ το ποσοστό κορεσμού των υφιστάμενων τουριστικών ζωνών ανέρχεται μόλις στο 19%. Συνεπώς, επισημαίνεται, η επέκταση των ήδη υφιστάμενων και ιδιαίτερα ο καθορισμός νέων πολεοδομικών ζωνών ανάπτυξης (οικιστικής και τουριστικής χρήσης), μακριά από τους πυρήνες των τοπικών κοινοτήτων, δεν αιτιολογούνται επαρκώς.

Λόγω του ανεπαρκούς καθορισμού των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 (Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνες Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα και Φαράγγια Αγίας Αικατερίνης – Αγίας Παρασκευής), τονίζεται ότι ολόκληρη η περιοχή της Χερσονήσου Ακάμα είναι σημαντική, τόσο για τους φυσικούς οικοτόπους που φιλοξενεί, όσο και για την άγρια χλωρίδα, πανίδα και πτηνοπανίδα που διαβιεί σε αυτήν.

Η ΟΠΟΚ, αναφέρει ότι το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα  προωθεί, σε εκτεταμένο βαθμό, τη διάσπαρτη δόμηση και την ασύμβατη ανάπτυξη εκτός των καθορισμένων ορίων ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων, γεγονός το οποίο προϋποθέτει με τη σειρά του τη σημαντική επέκταση των δικτύων δημόσιων υποδομών (π.χ. ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και αποχέτευσης) και του δημόσιου οδικού δικτύου. Ως εκ τούτου, τονίζεται, το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα θα επιφέρει σημαντικές αθροιστικές, συνεργιστικές και συσσωρευτικές επιπτώσεις (π.χ. κατακερματισμός βιοτόπων, απώλεια οικοτόπων, διατάραξη ενδιαιτήματος, όχληση και εκτοπισμός της άγριας ζωής, μείωση της βιοποικιλότητας, υποβάθμιση και αλλοίωση του φυσικού και αγροτικού τοπίου, κ.α.).

Παραδίδεται η γνωμάτευση

Στο μεταξύ η περιβαλλοντική αρχή εργάζεται πυρετωδώς για τη σύνταξη της γνωμοδότησης της επί του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα την οποία θα παραδώσει τη Δευτέρα στο Πολεοδομικό Συμβούλιο το οποίο έχει και τον τελικό λόγο για το σχέδιο .

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κάθονται στα κάρβουνα για τυχόν παρέμβαση και αλλαγή προνοιών του σχεδίου από το Πολεοδομικό Συμβούλιο, αν και όπως δήλωσε πριν μερικές ημέρες ο υπουργός Γεωργίας η γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής είναι δεσμευτική επειδή πρόκειται για περιοχές Δικτύου Natura 2000.

Της Ηρώς Ευθυμίου