You are here

Ανεπαρκής αξιολόγηση σωρευτικών επιπτώσεων Ακάμα

09/12/2022 17:33

H έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την Περιβαλλοντική Διαχείριση Χερσονήσου Ακάμα, δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, στην πάνω από 100 σελίδες έκθεση της, η υπηρεσία αναφέρει ότι υπάρχουν τουλάχιστον εννέα σημαντικά σχέδια/έργα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Ακάμα και οι σωρευτικές επιπτώσεις των οποίων πρέπει να ληφθούν υπόψη.

«Αυτό το πολύ σημαντικό κενό καλύφθηκε, αλλά μόνο μερικώς, στην τελική έκθεση της περιβαλλοντικής αρχής ημερ. 25.8.2022, η οποία συμπεριλαμβάνει σε παράρτημα μια παρουσίαση των έργων και σχεδίων που μπορεί να έχουν σωρευτικές επιπτώσεις με το ΤΣΑ και η οποία προτείνει μια σύντομη ανάλυση για το καθένα, όμως αυτό δεν φαίνεται να έχει βασιστεί σε ενδελεχή αξιολόγηση όλων των παραμέτρων που απαιτούνται και δεν φαίνεται αν χρησιμοποιήθηκε κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία», αναφέρεται.

«Αυτό συνεπάγεται αδυναμία πλήρους ανταπόκρισης στις πρόνοιες του άρθρου 6(3) της οδηγίας των πικοτόπων που απαιτούν ενδελεχή αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων. Επίσης, η έλλειψη ταυτόχρονης εκπόνησης των ΤΣΑ και ΤΣΠ εκ μέρους της πολεοδομικής αρχής είναι κατά τη γνώμη της εμπειρογνώμονος αστοχία, μιας και χάνονται σημαντικές ευκαιρίες αποτελεσματικού συντονισμού του σχεδιασμού τους και της συν-αξιολόγησής τους», τονίζεται.

Σημειώνεται ότι για κάποιες πρόνοιες οι εισηγήσεις που προτείνονται, κυρίως στην αναθεωρημένη ΜΕΟΑ του ΤΣΑ, αποτελούν μια ύστατη προσπάθεια δημιουργίας «δικλίδων ασφαλείας», «προπαντός σε περιπτώσεις προνοιών όπου τα ρεαλιστικά μέτρα δεν μπορούν να εγγυηθούν σημαντικό μετριασμό των επιπτώσεων και έμμεσα, αποτελούν παραδοχή ότι δεν υφίστανται αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού για τις συγκεκριμένες πρόνοιες». Τα μέτρα μετριασμού, που εν τέλη, ενσωματώθηκαν στην τελική Έκθεση ΕΟΑ, δεν συμπεριλαμβάνουν τις προαναφερθείσες «δικλίδες ασφαλείας». Αντιθέτως, αναφέρεται, συμπεριλαμβάνουν σαφή μέτρα τα οποία φθάνουν μέχρι την κατάργηση αυτών των προνοιών οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται με μέτρα μετριασμού (π.χ. μεμονωμένη κατοικία, εξειδικευμένες αναπτύξεις Ίννιας και Δρούσειας, νέα Λατομική Ζώνη Ανδρολύκου). 

Eιδική Έκθεση ΠΕ/02/2022

Αναφέρεται ότι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, αλλά και σύμφωνα με το γράμμα της οδηγίας των οικοτόπων και τη νομολογία του ΔΕΕ, η υιοθέτηση των όρων που θέτει η περιβαλλοντική αρχή για τη διαδικασία δέουσας εκτίμησης, ώστε να αποφανθεί ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της περιοχής είναι δεσμευτική για την αδειοδοτούσα αρχή και συνεπώς, οι τελικοί όροι που έχουν καθοριστεί από την περιβαλλοντική αρχή στην έκθεση ΕΟΑ πρέπει να ενταχθούν στο σύνολό τους και χωρίς εξαιρέσεις στο τελικό ΤΣΑ, αλλιώς το ΤΣΑ δεν μπορεί να εγκριθεί.

Η υπηρεσία διαπιστώνει επίσης, έλλειψη αξιολόγησης για δύο περιοχές «Natura 2000» του ΤΣΑ. «Η ΜΕΟΑ είναι ελλιπής, αφού δεν κάνει καμία αναφορά ή παρουσίαση για τις δύο γειτονικές περιοχές, την ΕΖΔ «Κοίλη-Μαυροκόλυμπος CY400008» και τη ΖΕΠ «Φαράγγια Αγίας Αικατερίνης Αγίας Παρασκευής CY4000016», μέρος των οποίων καλύπτεται από το ΤΣΑ, και δεν αξιολογεί τις δυνητικές επιπτώσεις του ΤΣΑ σε αυτές τις δύο περιοχές». Να σημειωθεί ότι η αναθεωρημένη ΜΕΟΑ κάνει κάποιες σύντομες αναφορές στις εν λόγω περιοχές (όνομα και κωδικό), αλλά δεν παραθέτει κάποια ουσιαστική περιγραφή ή αξιολόγηση.

Προστίθεται ότι οι εκθέσεις ΕΟΑ της περιβαλλοντικής αρχής αναφέρονται και στις τέσσερις περιοχές, αλλά λόγω της φύσεως των εκθέσεων, οι σχετικές αναλύσεις ανά περιοχή είναι περιορισμένες.

Διαβουλεύσεις με το κοινό και τους εμπλεκόμενους φορείς

Η υπηρεσία σημειώνει ότι παρόλο που διαφαίνεται ότι οι σχετικές διαδικασίες με τους εμπλεκόμενους φορείς και το ευρύτερο κοινό έχουν τηρηθεί τυπικά, όσον αφορά το αρχικό ΤΣΑ, κάποιες επιστημονικά υποστηριγμένες απόψεις εμπλεκόμενων φορέων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο τροποποιημένο ΤΣΑ χωρίς να έχει αιτιολογηθεί ή χωρίς να έχει αιτιολογηθεί δεόντως από την περιβαλλοντική αρχή η μη συμπερίληψη των σχετικών απόψεων στο τροποποιημένο ΤΣΑ ή στους όρους που προτείνει στην Έκθεση ΕΟΑ.

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Αναφέρεται ακόμη ότι η έλλειψη δημόσιας πρόσβασης στο αρχικό (και τροποποιημένο) ΤΣΑ, είναι αντίθετη των προνοιών της σύμβασης του Aarhus (και της σχετικής Οδηγίας 2003/4/ΕΚ) για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, αλλά και αντίθετη των προνοιών της Οδηγίας για τις ΣΜΠΕ.

«Προκαλεί απορία το πώς οι αρμόδιες Αρχές δέχτηκαν και μπόρεσαν να αξιολογήσουν ένα σχέδιο χωρίς να έχουν πρόσβαση στο πρωτογενές κείμενο και πώς αξιολόγησαν το ΤΣΑ, μέσω των σχετικών πληροφοριών που παρέχονται στη σχετική ΜΕΟΑ», επισημαίνεται.

Παρανομίες

Σημειώνεται ότι εντός των περιοχών «Natura 2000» ΤΚΣ (CY4000010) και ΖΕΠ (CY4000023) «Χερσόνησος Ακάμα», ανεγέρθηκαν παράνομα κέντρα εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια και αναψυκτήρια) και κατοικίες, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις αυτές ελέγχονται και από πλευράς τήρησης των προνοιών των Οδηγιών των Οικοτόπων και Πτηνών.

Επισυνάπτεται η έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας.

Της Ηρώς Ευθυμίου