You are here

«Όχι» στην επένδυση στο Πέρα Πεδί από περιβαλλοντική αρχή

30/09/2020 09:48

Αρνητική για άλλη μια φορά είναι η γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής για την πολύκροτη τουριστική ανάπτυξη του ρώσου επενδυτή τη Parnitha Development Ltd,  στο Πέρα Πεδί, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων στο ευρύτερο περιβάλλον οι οποίες θα είναι μη αναστρέψιμες και στις αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική βιοποικιλότητα της δασώδους περιοχής.

Σύμφωνα με τη δεύτερη διαφοροποιημένη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ),που κατέθεσε ο επενδυτής  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, εκτιμήθηκε ότι θα απαιτηθεί η κοπή συνολικά 1,611 δένδρων ενώ στην πρώτη μελέτη που απορρίφθηκε προβλεπόταν η κοπή 2.114 πεύκων.

Η νέα μελέτη που απορρίφθηκε αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων δυναμικότητας 68 κλινών, πέντε πολυτελών επαύλεων με 28 κλίνες, κέντρου ευεξίας – SPA υψηλής ποιότητας και παρεμφερών αναπτύξεων, στην κοινότητα Πέρα Πεδί, στην επαρχία Λεμεσού. 

Όπως αναφέρεται στην αρνητική γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής μετά από επιτόπια επίσκεψη για την αξιολόγηση του χώρου τα δεδομένα και στοιχεία που προκύπτουν από τη ΜΕΕΠ και τα συμπληρωματικά στοιχειά που υποβλήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της επιτροπής, των μελών των αρμοδίων αρχών και ειδικότερα τα στοιχεία και οι προβληματισμοί των αρμοδίων τμημάτων για θέματα δημόσιου και ιδιωτικού οδικού δικτύου, χλωρίδας, υδάτων, επέμβασης στην τοπική γεωμορφολογία και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας το τμήμα περιβάλλοντος δεν μπορεί να συναίνεση στην ικανοποίηση του αιτήματος του επενδυτή.  Η περιβαλλοντική αρχή παραθέτει έξι λόγους για τους οποίους απέρριψε το αίτημα του ρώσου επενδυτή.

Μεταξύ αυτών είναι:

Αποκοπή δέντρων, χλωρίδα και πανίδα:

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την εξέταση της ΜΕΕΠ,  όπου επισημαίνεται  η αποκοπή 1611 ανεπτυγμένων δέντρων πεύκης έχουν κατατεθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι  βελτιώσεις του δημόσιου και ιδιωτικού οδικού δικτύου. Με τις αναγκαίες προτεινόμενες τροποποιήσεις, δεν γνωρίζουμε κατά πόσο ο αριθμός των δέντρων που τελικά θα αποκοπούν, είναι μεγαλύτερος  ακόμα και από το αρχικό αίτημα (2114 δέντρα), καθώς ο αριθμός των επιπρόσθετων αποκοπών δεν έχει υπολογιστεί. Επιπρόσθετα θα αφαιρεθεί και  ο θαμνώδης υπόροφος κάτω από τα πεύκα, με ιθαγενή είδη της Κυπριακής δασικής χλωρίδας όπως τη Λατζιά, η Αντρουκλιά, η Στερατζιά και φρυγανικοί θάμνοι (ξυσταριά, θυμάρι κ.λπ.).  

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η Μελέτη προϋποθέτει τη φύτευση άλλων (στην καλύτερη περίπτωση νεαρών) δέντρων πεύκης τα οποία όμως θα χρείαστουν 30-50 χρόνια για να παρέχουν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες (ecosystem services) που παρέχει η παρούσα βλάστηση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανέγερση και λειτουργία του έργου θα οδηγήσει στην πλήρη υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τον κατακερματισμό των οικότοπων της περιοχής. Η πιο πάνω αφαίρεση βλάστησης με όλες τις συνεπακόλουθες επιπλοκές, θα συνιστούσε μια πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα αποψίλωση. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ΜΕΕΠ, η ευρύτερη περιοχή χρησιμοποιείται από 104 είδη πτηνοπανίδας, είτε για εξεύρεση τροφής ή για φώλιασμα και ξεκούραση, 23 είδη θηλαστικών, ενώ ευδοκιμούν και αρκετά είδη ερπετών και ασπονδύλων. Πλείστα εκ των ειδών αυτών θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν οριστικά, τα υπό μελέτη τεμάχια. 

Διαχείριση ομβρίων υδάτων και υδάτινων πόρων:

Παρόλο που καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες απομάκρυνσης της ανάπτυξης από το φράγμα, στην  λεπτομερή  υδρολογική μελέτη που εκπονήθηκε εξακολουθεί να μην επιτυγχάνεται μια ακριβής εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στους επιφανειακούς υδάτινους πόρους (σε επεισόδια πολυομβρίας τουλάχιστο) ως απαιτείται  από τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο (Ν13(Ι)/ 2004) και τον Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Νόμο του 2018 (Ν127(Ι)/ 2018), και υφίσταται άμεσος, έμμεσος και μακροπρόθεσμος κίνδυνος επηρεασμού της κοντινής ζώνης του Φράγματος Κούρη από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Ο κίνδυνος αυτός εντείνεται και από την έλλειψη στοιχείων και δεδομένων, ως αποτέλεσμα της μη-αξιολόγησης της μεταβολής στην ροή και ποιότητα των ομβρίων υδάτων, που θα προκύπτουν από τις προτεινόμενες βελτιώσεις που κρίνονται αναγκαίες για το ιδιωτικό και δημόσιο οδικό δίκτυο. 

Ο κίνδυνος υποβάθμισης ή/και ρύπανσης της ποιότητας του πόσιμου νερού του φράγματος Κούρη είναι σημαντικός, δεδομένου ότι τυχόν εισροή όμβριων υδάτων στο φράγμα του Κούρη, διαμέσου μιας εκτεταμένης ανάπτυξης όπως η υπό εξέταση, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού του φράγματος, αφού αυτά τα ύδατα δύνανται να είναι βεβαρημένα με διάφορες ουσίες προερχόμενες από τις οικιστικές δραστηριότητες στην περιοχή όπως έλαια, βαρέα μέταλλα και διάφορα υγρά, αλλά και στερεά απόβλητα. Είναι σαφές ότι για την διαφύλαξη των περιορισμένων υδατικών αποθεμάτων της Κύπρου, οποιεσδήποτε πρακτικές που δεν συνάδουν με τις πιο πάνω διατάξεις πρέπει να αποφεύγονται.  

Τοπογραφία & Γεωμορφολογία:
 
Οι αναμενόμενες επιπτώσεις από τυχόν διεκπεραίωση του προτεινόμενου έργου όσον αφορά την γεωμορφολογία και τη σφράγιση του εδάφους από τις κτιστές κατασκευές σε ποσοστό πέραν του 20% σε μια αδιατάρακτη περιοχή, και οι αλλαγές στη τοπική τοπογραφία με την ισοπέδωση/ επιχωμάτωση μεγάλης έκτασης λοφώδους περιοχής, θα είναι επιβλαβείς και θα επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις για το περιφερειακό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, σημαντικές θα είναι και οι επιπτώσεις που θα προκύψουν από την ανάγκη δημιουργίας των επιμέρους υποδομών οι οποίες απαιτούνται για το έργο, όπως το νέο ιδιωτικό οδικό δίκτυο, οι διαπλατύνσεις (11μ. ή 7μ. σε κάποια σημεία, αναλόγως των αναγκών) στο υφιστάμενο δημόσιο οδικό δίκτυο, το δίκτυο προμήθειας νερού για άρδευση και ύδρευση της ανάπτυξης, δίκτυο ηλεκτροδότησης, και τοίχων/ υποδομών αντιστήριξης  σε μια πυκνοφυτεμένη με μεγάλες κλίσεις, και γενικά αδιατάρακτη  περιοχή. Σημειώνεται ότι στην προκαταρκτική γεωλογική μελέτη η οποία εκπονήθηκε από τους μελετητές του έργου δεν παρέχονται επαρκή στοιχεία σχετικά με την εκτεταμένη μη ανατρέψιμη διαφοροποίηση της υφιστάμενης τοπογραφίας και γεωμορφολογίας (ισοπεδώσεις λοφώδους εκτάσεων, χωματουργικά και επιχωματώσεις), και τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις των εκτεταμένων παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις που θα προκύψουν, από τις επιπρόσθετες εκσκαφές και επιχωματώσεις που θα απαιτηθούν, ως αποτέλεσμα των προτεινόμενων βελτιώσεων στο ιδιωτικό και δημόσιο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πολυομβρίας, περιλαμβανομένων κινδύνων μη-ευστάθειας των εδαφών και κατά συνέπεια  μεταφορά φερτών υλικών, λάσπης και ρυπογόνων ουσιών στο φράγμα του Πέρα Πεδίου που επικοινωνεί με το φράγμα του Κούρη,    
Της Ηρώς Ευθυμίου