You are here

Προωθούν το διαχωρισμό 78 οικοπέδων στο Ζακάκι

15/02/2019 07:22

Το διαχωρισμό 78 οικοπέδων στο Ζακάκι Λεμεσού, τα οποία γειτνιάζουν με τη μεγάλη ανάπτυξη του καζίνο resort, προωθεί η εταιρεία «Cyprus Phassouri (Zakaki) Ltd».

H περιοχή γειτνιάζει επίσης με την ειδική ζώνη προστασίας του υγροβιότοπου Ακρωτηρίου και την περιοχή Ramsar «Ακρωτηρίου».  Στην περιοχή σχηματίζεται επίσης το σημαντικότερο και μεγαλύτερο σύστημα παράκτιων υγροτόπων στο νησί, φιλοξενώντας μωσαϊκό οικοτόπων.

Η εταιρεία κατέθεσε ενώπιον της περιβαλλοντικής αρχής μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ) από τον διαχωρισμό των 78 οικοπέδων, περιλαμβανομένης διάνοιξης οδικού δικτύου και των συναφών υποδομών (πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομος, χώροι στάθμευσης, δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και αποχετεύσεων, δίκτυα όμβριων υδάτων και δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών).

Η συνολική έκταση που θα καταλαμβάνει το προτεινόμενο έργο (τεμάχια αρ. 285 & 279) ανέρχεται σε 323.299 τ.μ. περίπου.

Από αυτά η έκταση που θα καταλαμβάνει η προς ανάπτυξη περιοχή, στην οποία θα διαχωριστούν τα 78 οικόπεδα, θα ανέρχεται σε 204.650 τ.μ (63% της συνολικής έκτασης) με ανώτατη επιτρεπόμενη κάλυψη ίση περίπου με 62.677 τ.μ.

Ο χώρος κοινωνικού εξοπλισμού θα καταλαμβάνει έκταση 8.976 τ.μ. (3% της συνολικής έκτασης), ενώ το οδικό δίκτυο (περιλαμβανομένων όλων των πεζοδρομίων, και του ποδηλατόδρομου και των χώρων στάθμευσης) θα καταλαμβάνει έκταση 56.383 τ.μ. (17,4%).

Ο κύριος οδικός άξονας που θα εξυπηρετεί την περιοχή και θα διέρχεται κατά μήκος της νότιας πλευράς της ανάπτυξης θα είναι διπλής κατεύθυνσης δρόμος και θα έχει συνολικό πλάτος 16,8 m, ενώ το δευτερεύον οδικό δίκτυο θα περιλαμβάνει διπλής κατεύθυνσης δρόμους με συνολικό πλάτος 11 m.

Σημειώνεται ότι 990 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του κύριου οδικού άξονα στα νότια της ανάπτυξης εμπίπτουν σε κρατική δασική γη, για την οποία όπως έχει ήδη αναφερθεί, υποβλήθηκε αίτηση ανταλλαγής με έκταση 1.000 τ.μ. της ιδιωτικής γης.

Όσον αφορά τις προς ανταλλαγή εκτάσεις, τόσο η ιδιωτική ακίνητη ιδιοκτησία όσο και η κρατική δασική γη, σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο Λεμεσού, βρίσκονται στην ίδια οικιστική ζώνη.

Σύμφωνα με τη μελέτη η έκταση που θα καταλαμβάνουν οι χώροι πρασίνου θα ανέρχεται συνολικά σε 50.330 τ.μ. περίπου (15,6% της συνολικής έκτασης).

Επιπλέον, αναφέρεται ότι 2.950 τ.μ. γης του τεμαχίου 279 έχει απαλλοτριωθεί, και δεν περιλαμβάνεται στον προτεινόμενο διαχωρισμό. Κατά μήκος του οδικού δικτύου θα συμπεριληφθούν πέντε δημόσιοι χώροι στάθμευσης οχημάτων.

Οι χώροι στάθμευσης θα καταλαμβάνουν συνολική έκταση 2.006 τ.μ.

Σημειώνεται επίσης ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαχωρισμού των οικοπέδων και μέχρις ότου ξεκινήσουν οι εργασίες οικοδόμησης τους, δεν αναμένονται οποιεσδήποτε πρόσθετες επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής.

Στην παρούσα φάση δεν είναι γνωστός ο σχεδιασμός των αναπτύξεων και ο ρυθμός οικοδόμησης και κατοίκησης της περιοχής, ούτε και ο χρόνος πλήρους ανάπτυξης της.

Ως εκ τούτου, στην παρούσα μελέτη εξετάζονται, εκτός από τις επιπτώσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών του διαχωρισμού των οικοπέδων και της κατασκευής του οδικού δικτύου, οι επιπτώσεις στη φάση ανάπτυξης, κατοίκησης και χρήσης της περιοχής του διαχωρισμού, στο βάθος που ο υφιστάμενος σχεδιασμός και δεδομένα το επιτρέπουν και βάσει των ανώτατων συντελεστών δόμησης και κάλυψης των οικοπέδων, όπως αυτά καθορίζονται στο τοπικό σχέδιο Λεμεσού.   

Αποκοπή 677 δέντρων

Βάσει του χωροταξικού σχεδιασμού ο συνολικός αριθμός δέντρων που εκτιμάται ότι θα αφαιρεθούν είναι 677 εκ των οποίων 265 κυπαρίσσια, 112 ευκάλυπτοι και 300 δέντρα ακακίας και ευκάλυπτου που λόγω πυκνότητας δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς ο αριθμός ανά είδος.

Ως αντιστάθμισμα και προς ενίσχυση της υφιστάμενης βλάστησης προτείνονται οι φυτεύσεις αντίστοιχου αριθμού ιθαγενών δέντρων με τα απολεσθέντα +10% για αστοχία ανάπτυξης. Στα δεντρύλλια θα πρέπει να διασφαλίζεται άρδευση για τουλάχιστον 3 έτη στις γραμμικές θέσεις πρασίνου της ανάπτυξης και κυρίως στο βόρειο όριο των τεμαχίων 279 και 285. Προβλέπεται η φύτευση 680 κυπαρισσιών σε μονές σειρές, ενώ θα γίνει προσπάθεια να διατηρηθεί αριθμός κιτρώδων στο βόρειο τμήμα του τεμαχίου 279 και να διατηρηθούν υφιστάμενες δεντροστοιχίες.

Άλλες μεγάλες αναπτύξεις στην περιοχή

Στην περιοχή σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη του «City of Dreams Mediterranean – Integrated Casino Resort» της κοινοπραξίας εταιρειών Melco/CNS, η οποία συνορεύει με τη βόρεια περιοχή του προτεινόμενου διαχωρισμού.

Η ανάπτυξη του «Limassol Greens Golf Resort» της εταιρείας Lanitis Golf Public Co Ltd, η οποία συνορεύει με τη δυτική περιοχή του προτεινόμενου διαχωρισμού και καταλαμβάνει συνολική έκταση 1.408 δεκαρίων.

Σημαντική περιοχή βιοποικιλότητας

Η περιοχή Ακρωτηρίου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες περιοχές για τη βιοποικιλότητα στην Κύπρο, εξαιτίας του μοναδικού συνδυασμού παραγόντων όπως η θέση, η γεωμορφολογία, η υδρολογία και η κατάσταση των ενδιαιτημάτων της.

Στην περιοχή σχηματίζεται το σημαντικότερο και μεγαλύτερο σύστημα παράκτιων υγροτόπων στο νησί, φιλοξενώντας μωσαϊκό οικοτόπων.

Έχουν καταγραφεί 30 τύποι φυσικών οικοτόπων, οι 5 από τους οποίους είναι οικότοποι προτεραιότητας. Έχουν καταγραφεί πέραν των 800 ομάδων φυτών, 35 από τα οποία βρίσκονται καταγεγραμμένα στο Κόκκινο Βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου.

Η περιοχή είναι επίσης πολύ σημαντική για την ορνιθοπανίδα, τόσο από άποψη ειδών όσο και από άποψη πυκνότητας.

Της Ηρώς Ευθυμίου