You are here

Η κρίση αλλάζει τα δεδομένα για ΚΕΔΙΠΕΣ

02/07/2020 10:30

Η εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοϊού έχει επιδράσει αρνητικά τις ταμειακές εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ για το πρώτο τρίμηνο του 2020 ενώ μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα oι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος ανέφερε στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου ότι λόγω της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων όπως και των σχετικών αποφάσεων για αναστολή εκποιήσεων και δόσεων, έχει επηρεασθεί σημαντικά η εφαρμογή λύσεων αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης ακίνητων όπως επίσης και οι πωλήσεις ακινήτων μέχρι το τέλος Μαΐου 2020. Παρά τη μερική ανάκαμψη που παρουσιάζεται τον Ιούνιο, η αρνητική επίδραση της πανδημίας και των μέτρων θα παραμείνει σημαντική και για το υπόλοιπο του έτους.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, αποφασίσαμε την αναστολή πλειστηριασμών καθώς και την αναστολή ανάκτησης ακινήτων μετά τη διαδικασία πλειστηριασμού μέχρι την 31η Αυγούστου 2020. Επίσης, έχει εγκριθεί αναστολή δόσεων σε δάνεια ύψους €733 εκ. στα πλαίσια του σχετικού Διατάγματος, μειώνοντας τις ταμειακές εισροές του έτους κατά €58 εκ.», σημείωσε.

«Παρ’ όλα τα πιο πάνω, η ΚΕΔΙΠΕΣ παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της για μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας. Διασφαλίσαμε όπως οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν θετικές, και τον Ιούνιο προχωρήσαμε στην αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά ύψους €30 εκ. ανεβάζοντας το ποσό σε €120 εκ. για το 2020, η €240 εκ. από την έναρξη των εργασιών», επεσήμανε.

Εξετάζεται επίσης η πώληση εξυπηρετούμενων και ενήμερων αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων όταν οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές και προς αυτή την κατεύθυνση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει το διορισμό συμβούλου για την προεργασία όπως και την πιθανή διαδικασία.

Μείωση 36%

Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, οι ταμειακές εισροές του πρώτου τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €78,0 εκ. σημειώνοντας μείωση 35,6% έναντι €121,2 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο η οποία οφείλεται στις ιδιαίτερα χαμηλές εισροές του Μαρτίου 2020, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και των σχετικών περιοριστικών μέτρων.

Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €76,4 εκ. ή 1,0% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.632 εκ. στο τέλος του τέταρτου τριμήνου 2019.

Οι σωρευτικές ταμειακές ροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι την 31/3/2020 ανήλθαν σε €587,5 εκ. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €557,5 εκ. ή 7,0% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051 εκ.

Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ανήλθαν σε €27,5 εκ. μειωμένες κατά 18% από το προηγούμενο τρίμηνο. 

Οι ταμειακές εκροές για εξόφληση υποχρεώσεων ανήλθαν στα €3,0 εκ. σε σχέση με €42,3 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, αφού τον Δεκέμβριο 2019 έγινε η καταβολή της τρίτης και τελευταίας δόσης του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης προσωπικού.

Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.906 εκ. από €6.956 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας απομόχλευση 0,7% λόγω εισπράξεων και διαγραφών. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθε σε 6,3%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται σε 14,9%.

Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira Asset Management Cyprus Ltd (ALTAMIRA) διαμορφώθηκαν σε €157,4 εκ. έναντι €356,4εκ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών ανήλθαν σε €1.375 εκ. ή 18,7% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371 εκ.

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε €7.775 εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €124 εκ., ακίνητη περιουσία €672 εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €534 εκ.

Τον Μάρτιο και Ιούνιο του 2020 έγινε αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €90 εκ. και €30 εκ. αντίστοιχα, διαμορφώνοντας το ύψος της συνολικής έως τώρα αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας σε μετρητά στα €240 εκ.

Επιπρόσθετα, μέρος της κρατικής βοήθειας θα αποπληρωθεί μέσω της μεταφοράς ακίνητης περιουσίας από τη ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ προς το Κράτος αξίας περίπου €140 εκ., καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων, μικρότερης αξίας όπως τρεις σημαντικές συλλογές έργων τέχνης, νομισμάτων και αρχαιοτήτων αξίας περίπου €1.3 εκ.  Η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας εκτιμήσεων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme), έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ) 3 απαιτήσεις ύψους €73 εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2019. Η απαίτηση της πρώτης περιόδου μέχρι 30 Ιουνίου 2019 ήταν και η πιο σημαντική αφού περιλάμβανε τις λογιστικές προβλέψεις που αναγνώρισε η Ελληνική Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εργασιών τον Σεπτέμβριο του 2018. Σταδιακά οι απαιτήσεις μειώθηκαν με τη σταθεροποίηση της συμπεριφοράς του χαρτοφυλακίου αφού η τρίτη απαίτηση για το τέταρτο Τρίμηνο 2019 ήταν ύψους €1,7 εκ.  Η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του ποσού απαίτησης.

Εστία

Αναφορικά με το σχέδιο Εστία, τονίστηκε ότι τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δεν θεωρούνται ικανοποιητικά παρόλες τις προσπάθειες της ΚΕΔΙΠΕΣ να προωθήσει το σχέδιο. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβολές αιτήσεων κατά τον επιπρόσθετο χρόνο που δόθηκε από 1η μέχρι 15η Ιουνίου 2020 στα πλαίσια των μέτρων στήριξης της οικονομίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού έχουν υποβληθεί 3.122 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 3.764 λογαριασμούς και ποσό €856 εκ. 

Οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις ανέρχονται στις 596 που αντιστοιχούν σε 723 λογαριασμούς και ποσό €148 εκ.

Στάλθηκαν ήδη μέσω της σχετικής πλατφόρμας στο Υπουργείο Εργασίας 432 υποθέσεις που αντιστοιχούν σε 513 λογαριασμούς και ποσό €99 εκ. 

Προοπτικές για το έτος 2020

Αναφορικά με τις προοπτικές, σύμφωνα με την ΚΕΔΙΠΕΣ οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού που έχει εκδηλωθεί από τα μέσα Μαρτίου 2020 αναμένεται να είναι αρνητικές τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων έχει καθηλωθεί η εφαρμογή λύσεων αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης όπως επίσης και οι συναλλαγές ακινήτων με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρνητικά οι ταμειακές εισροές του πρώτου και δεύτερου τρίμηνου 2020.

Στο πλαίσιο του σχετικού διατάγματος έχει γίνει αναστολή δόσεων μέχρι το τέλος του 2020 για περισσότερους από 5.650 λογαριασμούς δανείων ύψους €733 εκ., γεγονός που θα επηρεάσει τις ταμειακές εισροές μέχρι το τέλος του 2020 κατά €58 εκ.

Αύξηση απαιτήσεων Ελληνικής

Η απαίτηση της Ελληνικής Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο του 2020 στο πλαίσιο του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων αναμένεται να αυξηθεί λόγω των λογιστικών προβλέψεων που θα αναγνωρίσει η Ελληνική Τράπεζα σε σχέση με την επίπτωση της πανδημίας.

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, το μέγεθος της επίπτωσης της πανδημίας θα εξαρτηθεί από την επίδρασή της στους οικονομικούς δείκτες, κυρίως όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και τις τιμές των ακινήτων.

Η εταιρεία εξετάζει διάφορους τρόπους για ενίσχυση των ταμειακών εισροών της υπό τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζει την πώληση εξυπηρετούμενων και ενήμερων αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων όταν οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές. Η συνολική περίμετρος αυτού του χαρτοφυλακίου είναι ονομαστικής αξίας €1,1δισ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει το διορισμό συμβούλου για την προεργασία όπως και την πιθανή διαδικασία.

Της Γεωργίας Χαννή