You are here

Κενά και ελλιπείς έλεγχοι σε αναπτύξεις στο Δήμο Σωτήρας

22/04/2021 10:20

Λόγο για πιθανές παρανομίες σε παναπτύξεις Πολιτικά Εκτεθειμένου Προσώπου (ΠΕΠ) στο Δήμο Σωτήρας, κάνει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Σε ειδική της έκθεση, επισημαίνει ότι μετά τη δημοσιοποίηση του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, που αφορούσε στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, από το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, το οποίο ενέπλεκε ΠΕΠ, καθώς και δημοσιεύματα σε σχέση με εταιρεία, συνδεδεμένη με το ένα από αυτά τα ΠΕΠ, που φέρεται να προέβη σε παράνομη ανέγερση πρόσθετων ορόφων στο Δήμο Σωτήρας της Επαρχίας Αμμοχώστου, σε περιοχή που εφάπτεται με περιοχή του Δικτύου «Natura 2000», αποφάσισε να εξετάσει τη διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης του έργου.

Ο έλεγχος διευρύνθηκε σε ακόμα ένα έργο, συνδεδεμένο με το ίδιο ΠΕΠ, που βρίσκεται εντός της υπό αναφοράς περιοχής «Natura 2000», καθώς και σε άλλες αναπτύξεις του Δήμου Σωτήρας.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτική Υπηρεσίας, τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο είναι τα εξής:

-«Παρόλο που η Μικτή Τουριστική Ανάπτυξη (ΜΤΑ) εφάπτεται στο όριο περιοχής του Δικτύου «Natura 2000», η Περιβαλλοντική Αρχή εξέδωσε, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον («Οδηγία ΕΕΠ») και του τότε σε ισχύ περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2005 (Ν. 140(I)/2005), θετική γνωμάτευση με βάση Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), χωρίς να αιτιολογήσει και καταγράψει τους λόγους στους οποίους βασίστηκε το πόρισμά της, ότι δηλαδή το προτεινόμενο έργο, παρά το μέγεθος του και τη γειτνίαση του με την περιοχή, δεν επηρεάζει σημαντικά ή και σωρευτικά με άλλα έργα, τον τόπο. 

Επίσης, το έργο δεν υποβλήθηκε σε δέουσα αξιολόγηση ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης του, με βάση το άρθρο 6(3) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (Οδηγία των οικοτόπων)».

-«Η Πολεοδομική Αρχή εξέδωσε τις πολεοδομικές άδειες για έργο που αφορά στην ανέγερση δύο κατοικιών και που χωροθετείται μερικώς εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου «Natura 2000», χωρίς την προηγούμενη υποβολή τους στην προβλεπόμενη περιβαλλοντική αξιολόγηση, κατά παράβαση της νομοθεσίας και θέτοντας, ως όρο, την εκ των υστέρων λήψη απόψεων από την Περιβαλλοντική Αρχή. Με την ενέργειά της αυτή, η Πολεοδομική Αρχή παραβίασε, τόσο το Ευρωπαϊκό, όσο και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο».

-«Η πρώτη ανάπτυξη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανέγερσης και έχει διαπιστωθεί ότι αυτή δεν είναι σύμφωνη με τα εγκριθέντα σχέδια της πολεοδομικής άδειας. Η δεύτερη ανάπτυξη βρίσκεται επίσης σε προχωρημένο στάδιο ανέγερσης, παρόλο ότι δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα άδεια οικοδομής».

Σύμφωνα επίσης με την Ελεγκτική Υπηρεσία, «ο Δήμος Σωτήρας, για σειρά ετών, που ξεπερνούν τα επτά, παραβιάζει συστηματικά την «Οδηγία των οικοτόπων», την «Οδηγία προστασίας των πουλιών», την «Οδηγία ΕΕΠ», καθώς και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία (Ν.153(I)/2003, Ν.152(I)/2003 και Ν.127(Ι)/2018), με αποτέλεσμα να μην διαφυλάσσεται ή και να βλάπτεται η ακεραιότητα της περιοχής. Οι παραβιάσεις αυτές καταγράφονται και σε Προειδοποιητική Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενέχουν την πιθανότητα προσαγωγής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».

«Τονίσαμε», προσθέτει η Ελεγκτική Υπηρεσία, «ότι η παράλειψη συμμόρφωσης με το Κοινοτικό Κεκτημένο ενδέχεται να επιφέρει κυρώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία και ότι, σύμφωνα με προειδοποιητική επιστολή-Παράβαση αρ. 2019/2303 της Γενικής Γραμματείας της ΕΕ, ημερ. 27.11.2019, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την άποψη ότι «… η Κυπριακή Δημοκρατία, γενικά και κατ’ εξακολούθηση δεν διασφαλίζει ότι οι αρχές της υποβάλλουν σχέδια ή έργα μη άμεσα συνδεόμενα ή αναγκαία για τη διαχείριση του τόπου, τα οποία όμως είναι δυνατόν να επηρεάζουν σημαντικά τον εν λόγω τόπο, είτε κάθε αυτά είτε σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, σε δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεών τους στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης του τόπου και, με κριτήριο τα συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων για τον τόπο, συμφωνούν σε σχέδια ή έργα μόνον αφού βεβαιωθούν ότι αυτά δεν παραβλάπτουν την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται …», κατά παράβαση του άρθρου 6(3), σε συνδυασμό με το άρθρο 6(7) της Οδηγίας των Οικοτόπων».

Αναφέρεται τέλος ότι, η ΕΥ επέστησε την προσοχή του Υπουργού Εσωτερικών στο γεγονός ότι, «οι ενέργειες του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, για συστηματική έκδοση πολεοδομικών αδειών για σχέδια και έργα που, βάσει του ισχύοντος εθνικού και κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου, υπόκεινται σε εκ των προτέρων περιβαλλοντική αξιολόγηση, πριν αυτό να γίνει, είναι ανεπίτρεπτες και θα πρέπει να διερευνηθούν σε σχέση με τη διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων».