You are here

Έλεγχος για τη χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου

18/10/2019 16:39

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε σε συγκεκριμένες αιτήσεις για τη χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου που υποβλήθηκαν από εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α «Ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον οινοποιητικό κλάδο»" του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα 2014-2018 και που αφορούσαν σε συνολικό ποσό επιχορήγησης ύψους €2.201.084.

Σύμφωνα με τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση του θέματος, όπως καταγράφονται στη σχετική ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, δεν αξιολογήθηκε η οικονομική κατάσταση της εταιρείας για σκοπούς εξακρίβωσης εάν αυτή ενέπιπτε στον ορισμό της «προβληματικής επιχείρησης» κατά τον ουσιώδη χρόνο υποβολής των τριών αιτήσεων συμμετοχής, έτσι ώστε να τεκμηριωθεί η επιλεξιμότητά της για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τους όρους εφαρμογής του Μέτρου. Επισημαίνεται ότι με βάση τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί, η αιτήτρια εταιρεία κατά την ημερομηνία υποβολής των τριών αιτήσεων συμμετοχής της θα έπρεπε να είχε χαρακτηριστεί ως «προβληματική» κατά την έννοια των σχετικών κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών και συνεπώς οι αιτήσεις της θα έπρεπε να είχαν απορριφθεί.

Η Υπηρεσία διαπιστώνει, επίσης, ελλιπή αξιολόγηση της σκοπιμότητας των χώρων του έργου κατά το στάδιο αξιολόγησης της επιλεξιμότητας της αίτησης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης. Επισημαίνεται  ότι τα αρχιτεκτονικά σχέδια του έργου καταδείκνυαν ότι το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης των καλυμμένων και ακάλυπτων χώρων του έργου θα εξυπηρετούσε υπηρεσίες οι οποίες δεν σχετίζονται με την οινοποίηση και δεν προνοούνται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Μέτρου π.χ. χώροι υπνοδωματίων, spa και κολυμβητική δεξαμενή τα οποία εξυπηρετούν ιδιωτικούς σκοπούς, χώροι διαλέξεων γενικού περιεχομένου, χώροι εστιατορίου και κουζίνας και ακάλυπτοι χώροι για τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων.

Διαπιστώνει ακόμη έγκριση του τελικού αιτήματος πληρωμής του δικαιούχου στο πλαίσιο της πρώτης αίτησης συμμετοχής, παρά το γεγονός ότι μέχρι την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία η οινοποιητική μονάδα δεν λειτουργούσε κανονικά και σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στην πρώτη αίτηση συμμετοχής.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει επίσης ότι υπήρξε τροποποίηση των όρων του Μέτρου κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της κάθε Προκήρυξης με αφορμή σχετικά αιτήματα του δικαιούχου με αποτέλεσμα να προκύπτει άνιση μεταχείριση των αιτητών. Ως συνέπεια των εν λόγω τροποποιήσεων, όπως αναφέρεται, η αίτηση της εταιρείας για χρηματοδότηση της κατασκευής του οινοποιείου στο πλαίσιο της 5ης Προκήρυξης του Μέτρου εγκρίθηκε, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες οικοδομής εντός του χρονικού πλαισίου που προέβλεπαν οι όροι του Μέτρου πριν την τροποποίηση. Επίσης το έργο θεωρήθηκε επιλέξιμο για οικονομική επιχορήγηση, παρά το γεγονός ότι η ολοκλήρωση της κατασκευής του καθυστέρησε πέραν των δύο ετών, τα οποία αποτελούσαν το μέγιστο χρονικό διάστημα παράτασης σύμφωνα με τους όρους που ίσχυαν πριν την τροποποίηση, προστίθεται.
 
Η Υπηρεσία διαπιστώνει επίσης παραλείψεις και παρατυπίες στη διαδικασία παραχώρησης παρατάσεων στον δικαιούχο για την υλοποίηση της επένδυσης και ανορθόδοξη αξιολόγηση του εύλογου κόστους των κατασκευαστικών δαπανών του έργου αφού, κατά παράβαση των όρων του Μέτρου, δεν λήφθηκαν υπόψη οι δύο προσφορές που προσκομίστηκαν από τον αιτητή, οι οποίες αφορούσαν στα ποσά των €1.980.000 και €2.260.000, αντίστοιχα, με το δικαιολογητικό ότι, τα αρχιτεκτονικά σχέδια, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός των προσφορών, ενδέχετο να διαφοροποιηθούν κατά την εξέταση της Πολεοδομικής Άδειας, την οποία ο αιτητής δεν είχε, κατά το στάδιο εκείνο, ακόμη εξασφαλίσει.Επισημαίνεται ότι, το τελικό επιλέξιμο κόστος ανήλθε στα €2.593.200 και προέκυψε βάσει των επιλέξιμων τετραγωνικών μέτρων καλυμμένου χώρου επί της μέγιστης δαπάνης αναφοράς. Το ποσό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τα ποσά των προσφορών που προσκόμισε ο αιτητής για τις κατασκευαστικές εργασίες, αναφέρει η έκθεση.

Η Υπηρεσία κάνει επίσης λόγο για μη εφαρμογή της πρόνοιας του Μέτρου σύμφωνα με την οποία, στην περίπτωση ιδιοκατασκευής, όπου ο αιτητής αναλαμβάνει την υλοποίηση μέρους ή και του συνόλου των κατασκευαστικών έργων, είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε μέσω νομικού προσώπου, στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος ως μέτοχος ή ως μέλος της διεύθυνσης/διοίκησης, ως επιλέξιμη δαπάνη θα λογίζεται μόνο το κόστος των υλικών κατασκευής. Από στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, προστίθεται, φαίνεται ότι κατά την περίοδο κατασκευής του έργου (από 1.10.2015 μέχρι 31.5.2017), πρόσωπο το οποίο κατείχε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εργοληπτικής εταιρείας, στην οποία ο αιτητής ανέθεσε την ανέγερση του οινοποιείου, κατείχε επίσης και το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της αιτήτριας εταιρείας, γεγονός που καθιστά τις δύο εταιρείες ως συνδεδεμένες.

Διαπιστώνει ακόμη ανεπαρκή τεχνική αξιολόγηση για τον καθορισμό του επιλέξιμου κόστους των μηχανημάτων και εξοπλισμού στο πλαίσιο της δεύτερης αίτησης συμμετοχής της εταιρείας. Όπως διαπιστώθηκε, εγκρίθηκαν δαπάνες που διενεργήθηκαν για τις οποίες είτε δεν ακολουθήθηκε διαδικασία προσφορών είτε η διαδικασία προσφορών που ακολουθήθηκε δεν ήταν η ενδεδειγμένη, κατά παράβαση των όρων εφαρμογής του Μέτρου.

Σημειώνεται ότι κατά την επιτόπια επίσκεψη της Υπηρεσίας στις 12.7.2018 στο οινοποιείο, της επιδείχθηκαν αρχαιότητες οι οποίες εντοπίστηκαν στον χώρο ανέγερσης του έργου. Η Υπηρεσία, όπως αναφέρεται, έθεσε στις 16.11.2018 το θέμα ενώπιον του Τμήματος Αρχαιοτήτων το οποίο την πληροφόρησε ότι προώθησε ενέργειες για τη μεταφορά των εν λόγω αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λεμεσού και την κήρυξη της συγκεκριμένης τοποθεσίας που εντοπίστηκαν οι αρχαιότητες σε Αρχαίο Μνημείο.

Τα πορίσματα του ελέγχου, μαζί με τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας, κοινοποιήθηκαν με επιστολή στον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών για σχόλια και απόψεις, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, όπως αναφέρεται στην έκθεση.