You are here

Πού επενδύουν τα ταμεία προνοίας

17/10/2017 10:34
Από τις χαμηλές αποδόσεις των καταθέσεων εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ταμεία προνοίας στην Κύπρο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών του 2016 που δημοσίευσε η Aon Hewitt.

Η έρευνα περιλαμβάνει απαντήσεις από 78 ταμεία, με 23 χιλιάδες συνολικό αριθμό μελών και €531 εκ. σε σύνολο αποθεματικών.

Η μέση κατανομή σε μετρητά φθάνει το 63% και θεωρείται αρκετά ψηλή σε σχέση με τη μέση ηλικία των μελών των ταμείων που συμμετείχαν (40,9 χρόνια). Σε ομόλογα, χρεόγραφα και αξιόγραφα είναι επενδυμένο το 12% των αποθεματικών των ταμείων και 11% σε μετοχές εξωτερικού.

Μικρότερα είναι τα ποσά επενδύσεων σε μετοχές εσωτερικού, ακίνητα και άλλες επενδύσεις.

Επίσης, 22% των ταμείων διατηρούν κατανομή σε μετρητά 100%. Η διασπορά σε επενδυτικές ομάδες δεν είναι επαρκής, αφού η κατανομή σε δύο μόνο επενδυτικές ομάδες (μετρητά και ομόλογα) φτάνει το 75%.

Σε σχέση με το 2013 παρατηρείται μείωση κατανομής σε μετρητά και καταθέσεις, που δεν σχετίζεται με το κούρεμα καταθέσεων, που φθάνει το 10% και αύξηση 5% σε μετοχές εξωτερικού και εναλλακτικές επενδύσεις. Η μετατόπιση των χαρτοφυλακίων προς άλλες επενδυτικές κατηγορίες κρίνεται θετική, αφού αυξάνεται η διασπορά και μειώνεται η συγκέντρωση κινδύνου.

Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες θεωρούν σημαντική τη δυνατότητα ατομικής επιλογής επενδύσεων από τα μέλη. Κατά την τελευταία πενταετία παρατηρείται αύξηση στο ποσοστό αυτό, που καταδεικνύει μια σημαντική τάση της αγοράς για την εξέλιξη των ταμείων νέας γενιάς.

Περίπου τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων πιστεύουν ότι πρέπει να περιορισθεί η λήψη ολόκληρου ή μέρους του ωφελήματος για μη συνταξιοδοτικούς σκοπούς (π.χ. μέσω δανείων ή κατά τυχόν αλλαγή εργοδότη). Αυτό καταδεικνύει μια σημαντική μεταβολή σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες που πιθανώς να σχετίζεται σε καλύτερη εκπαίδευση, σε σχέση με τον συνταξιοδοτικό κίνδυνο και το ρόλο των ταμείων για τη αντιμετώπιση του.

Παρατηρείται ενίσχυση του ποσοστού που δεν πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον των μελών του ταμείου να λαμβάνεται ένα περιορισμένο μέρος του ωφελήματος κατά τη συνταξιοδότηση σε μορφή εφάπαξ. Αν και αυτό είναι αντίθετο με τη προηγούμενη παρατήρηση καθώς δεν ενισχύει την αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού κινδύνου, εντούτοις, είναι μερικώς αναμενόμενο λόγω της πλήρους φοροαπαλλαγής του 100% της εφάπαξ παροχής.

Το συνολικό μέσο ποσοστό εισφοράς παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες ως αποτέλεσμα της κρίσης και παραμένει χαμηλό σε σχέση με τα απαιτούμενα ποσοστά για επαρκή αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού κινδύνου. Κατά μέσο όρο, οι εργαζόμενοι πρέπει να αποταμιεύουν 15% των αποδοχών τους κάθε έτους από την ηλικία 25 μέχρι τα 65, προκειμένου να συγκεντρώσουν επαρκείς συνταξιοδοτικούς πόρους που να καλύπτουν τις ιδιωτικές συνταξιοδοτικές τους ανάγκες. Αυτό περιλαμβάνει την εισφορά των εργαζομένων και του εργοδότη στο ταμείο προνοίας και της φορολόγησης της σύνταξης.

Το 37% των ταμείων επιβάλλουν ένα σταθερό ποσοστό στα μέλη. Επίσης, 58% των ταμείων που συμμετείχαν στην έρευνα προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής του ποσοστού εισφοράς των μελών.

Όπως τονίζεται, οι επιχειρήσεις πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα με τη στρατηγική ανθρωπίνου δυναμικού τους εάν οι εργαζόμενοι τους δεν προβούν σε έγκαιρο συνταξιοδοτικό προγραμματισμό. Πολλοί εργαζόμενοι δεν έχουν πλήρη κατανόηση του ύψους των συνταξιοδοτικών τους πόρων και των τελικών ωφελημάτων που ενδέχεται να λάβουν, κάτι που καθιστά το συνταξιοδοτικό τους προγραμματισμό δύσκολο και μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή εισοδήματα κατά τη συνταξιοδότηση.

«Τα ταμεία προνοίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την οικονομική ασφάλεια των κυπρίων εργαζομένων στη συνταξιοδότηση, αφού στόχος τους είναι η παροχή συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που να διασφαλίζουν τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου κατά την αφυπηρέτηση», αναφέρεται.

Οι επιχειρήσεις εκείνες που θα πετύχουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο των εταιρικών τους ταμείων, μέσω της ορθής διακυβέρνησης και αποτελεσμάτων, ως ίσως το πιο σημαντικό συστατικό του συνολικού πακέτου αποδοχών, θα κάνουν τον εργαζόμενο συμμέτοχο και τονώνουν το αίσθημα της δέσμευσης, κάτι που οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας και συνεπώς των εταιρικών αποτελεσμάτων.

Της Γεωργίας Χαννή