You are here

Τα μέτρα για προστασία Θαλασσινών Σπηλιών

22/03/2018 16:59

Μέτρα για την προστασία των Θαλασσινών Σπηλιών αποφασίστηκαν σήμερα στο πλαίσιο της σημερινής σύσκεψης των υπουργείων γεωργίας και εσωτερικών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με στόχο την ολοκληρωμένη προστασία των θαλασσινών σπηλιών, που αποτελεί ένα σημαντικό οικότοπο στον τόπο μας, οι Υπουργοί Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Εσωτερικών πραγματοποίησαν σύσκεψη στην παρουσία των διευθυντών όλων των εμπλεκομένων τμημάτων των δύο υπουργείων.

Οι Υπουργοί κατανοούν τις ανησυχίες που εκφράζονται για το θέμα από την κοινωνία των πολιτών και θεωρούν ότι με τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, οργανωμένων συνόλων, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των κυβερνητικών υπηρεσιών μπορεί να επιτευχθεί ορθολογική διαχείριση της περιοχής και διατήρηση της σημαντικής βιοποικιλότητας που φιλοξενεί.

Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

-Για τη συγκεκριμένη περιοχή, θα εκπονηθεί εντός τριών μηνών Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, στο πλαίσιο της προστασίας των ειδών και οικοτόπων.

-Ανάλογα με τα πορίσματα της μελέτης θα εξεταστεί, όπου ενδείκνυται, η επέκταση της υφιστάμενης ζώνης προστασίας της παραλίας, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση ανθρώπινης δραστηριότητας στους ευαίσθητους οικότοπους της περιοχής και παράλληλα να διασφαλίζεται η ασφάλεια των οποιωνδήποτε κατασκευών και των διερχομένων. Η μελέτη θα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματά της θα συγκεκριμενοποιηθούν περαιτέρω μέτρα που παρουσιάζονται πιο κάτω.

-Αλλαγή της υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ώστε να καλυφθούν τα κενά που έχουν παρατηρηθεί σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για καθορισμό των πολεοδομικών ζωνών. Συγκεκριμένα θα προωθηθεί τροποποίηση του άρθρου 6(2) του Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ ή Προγράμματα Νόμου του 2005, ώστε η απαίτηση για εκπόνηση στρατηγικής μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον να καλύπτει πέραν της εκπόνησης και αναθεώρησης των σχεδίων ανάπτυξης και την περίπτωση της τροποποίησης και οριστικοποίησης των εν λόγω σχεδίων.

-Απομάκρυνση όλων των παράνομων κατασκευών και αποκατάσταση των παράνομων επεμβάσεων που έχουν γίνει στην περιοχή.

-Διασφάλιση της διατήρησης των σημαντικών στοιχείων της βιοποικιλότητας που φιλοξενεί η περιοχή, μέσα από μέτρα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

1. Απαγόρευση της αλιείας, της διέλευσης σκαφών και άλλων πλωτών μέσων στην εγγύτητα της περιοχής των θαλασσινών σπηλιών. Σε πρώτο στάδιο θα προχωρήσει έκδοση σχετικού διατάγματος από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με βάση το άρθρο 5Α του περί Αλιείας Νόμου και παράλληλα θα προωθηθεί τροποποίηση των περί Αλιείας Κανονισμών ώστε να περιληφθούν τα μέτρα διαχείρισης στις πρόνοιες των Κανονισμών.

2. Απαγόρευση κατασκευής παραλιακού πεζόδρομου και τοπιοτέχνησης εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας.

3. Χαρτογράφηση της παράκτιας περιοχής των θαλασσινών σπηλιών και εκτίμηση της έκτασης της διάβρωσης, όπως και των σημείων που δημιουργούν κινδύνους για τους επισκέπτες.

4. Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης θα προβεί σε γεωτεχνική αξιολόγηση της περιοχής των θαλασσινών σπηλιών και θα καθορίσει τους χώρους με ασταθή και απόκρημνα πρανή, που κινδυνεύουν από κατακρημνίσεις. Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τον Δήμο Πέγειας, θα προχωρήσουν στην τοποθέτηση περίφραξης ή άλλων μέσων για την αρτιότερη προστασία τόσο του σπηλαιόβιου οικοσυστήματος όσο και για την ασφάλεια των επισκεπτών.

5. Αλλαγή του οδικού φωτισμού, ώστε να μην αλλοιώνονται τα φυσικά επίπεδα φωτός ή και φωταύγειας και να συμβαδίζει πλήρως με τις απαιτήσεις προστασίας των ειδών χαρακτηρισμού των περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

6. Επιβολή περιοριστικών όρων στο πλαίσιο έκδοσης πολεοδομικών αδειών, σύμφωνα με τους οποίους οι ιδιοκτήτες απαγορεύεται να αλλοιώνουν τα φυσικά επίπεδα φωτός ή/και φωταύγειας, μέσω άμεσων ή/και εμμέσων πηγών φωτορύπανσης σύμφωνα με τα πορίσματα της Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης.

7. Απαγόρευση εκδηλώσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ηχορύπανση ή φωτορύπανση, σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές.

8. Χωροθέτηση των χώρων πρασίνου των αναπτύξεων προς την πλευρά της θάλασσας κατά μήκος της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, ώστε να δημιουργηθεί μία μεγαλύτερη ζώνη η οποία θα πρέπει να αφεθεί να εξελιχτεί φυσικά, στο πλαίσιο όρων χορήγησης πολεοδομικής άδειας.

9. Μη παροχή δυνατότητας σε ιδιοκτήτες για εξαγορά του χώρου πρασίνου στα πλαίσια της πολεοδομικής αίτησης τους για ανάπτυξη.

10. Απομάκρυνση των ξενικών και εισβλητικών ειδών από τους χώρους πρασίνου, αφού υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διαφυγής και επέκτασης τους στους φυσικούς οικοτόπους εντός της περιοχής Natura 2000. Σε αντικατάσταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν τοπικά είδη χλωρίδας σύμφωνα με κατάλογο, ο οποίος έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα Δασών και το Τμήμα Περιβάλλοντος.

11. Διατήρηση ή και αποκατάσταση από το Τμήμα Δασών χερσαίων φυσικών οικοτόπων στο κρατικό μέρος εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας που έχουν υποβαθμιστεί και απαγόρευση οποιωνδήποτε άλλων κατασκευών ή δραστηριοτήτων στη Ζώνη αυτή.

12. Απαγόρευση της χρήσης οποιωνδήποτε εντομοκτόνων ή λιπασμάτων τόσο εντός των κήπων των υφιστάμενων επαύλεων όσο και στους δημόσιους χώρους πρασίνου.

13. Απαγόρευση εκτέλεσης μη κρατικών έργων θωράκισης του παράκτιου πρανούς ή αφαίρεσης βράχων από τη θάλασσα ή την παραλία.

14. Καθορισμός της πρόσβασης φορτηγών και άλλων βαρέων οχημάτων από όλες τις υπό κατασκευή αναπτύξεις, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία των επηρεαζόμενων περιοχών, όπου αυτό απαιτείται.

15. Στο πλαίσιο της εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας, θα διενεργηθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Δέουσα Εκτίμηση των Επιπτώσεων στην περιοχή Natura 2000, όπου θα γίνει περιβαλλοντική εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και των εισηγήσεων για αλλαγές στις πολεοδομικές ζώνες και τις πολιτικές.

16. Διαβούλευση των Πολεοδομικών Αρχών με το Τμήμα Περιβάλλοντος για την εξέταση όλων των μελλοντικών αναπτύξεων ανεξαρτήτως μεγέθους. Διαμόρφωση, με συντονισμό από το Τμήμα Περιβάλλοντος μηχανισμού ανατροφοδότησης και διαβούλευσης με όλα τα αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ώστε να διαμορφώνεται ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και καθολικά αποδεκτή θέση.

17. Παρακολούθηση σε συστηματική βάση της υλοποίησης των πιο πάνω μέτρων.