You are here

Η Κεντρική δεν αποκλείει νέα αύξηση ΜΕΔ

22/07/2022 15:03

Η επιδείνωση της ποιότητας ενεργητικού των τραπεζών δεν μπορεί να αποκλειστεί στο παρόν στάδιο, επισημαίνει η Κεντρική Τράπεζα.

Στο οικονομικό δελτίο Ιουνίου 2022, ο διοικητής της ΚΤ Κωνσταντίνος Ηροδότου σημειώνει ότι παρόλο που οι επιπτώσεις της πανδημίας στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών δεν ήταν τόσο έντονες όσο αρχικά αναμενόταν, κυρίως λόγω των άμεσων μέτρων που λήφθηκαν έγκαιρα από την ΚΤΚ και την ΕΚΤ καθώς και των δημοσιονομικών μέτρων που έχουν παρασχεθεί από το κράτος, «είναι ακόμη νωρίς για να αποκλειστεί η πιθανότητα επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις ένεκα της γεωπολιτικής κρίσης».

Σημειώνει ότι η εισβολή στην Ουκρανία έχει επηρεάσει διάφορες πτυχές και κινητήριους παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας, όπως είναι η αύξηση των τιμών ενέργειας, οι διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού καθώς και η ασθενέστερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

«Μια ολοκληρωμένη και σωστά διαμορφωμένη στρατηγική από τις τράπεζες για την αντιμετώπιση του ζητήματος των εναπομεινάντων μη εξυπηρετούμενων δανείων ειδικά από τις μικρότερες τράπεζες στην Κύπρο, και η αποτροπή νέων αθετήσεων εξακολουθεί να βρίσκεται υψηλά στην εποπτική ατζέντα. Εξίσου σημαντική είναι και η σταθερότητα του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, η οποία επηρεάζει τις τράπεζες, το κόστος μελλοντικού νέου δανεισμού καθώς και τις επενδύσεις αξίας δισεκατομμυρίων στη χώρα», τονίζει.

Όσον αφορά τον εγχώριο τραπεζικό τομέα, οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου δεν φαίνεται να αποτελούν απειλή, καθώς η απευθείας έκθεση του εγχώριου τραπεζικού τομέα έναντι της Ρωσίας και της Ουκρανίας βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα τόσο σε επίπεδο καταθέσεων όσο και στα δάνεια.

Σε ότι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τραπεζικό τομέα, αυτά έχουν μειωθεί κατά 89,8%, από €28,4 δισ. το Δεκέμβριο του 2014 σε €2,9 δισ.  το Μάρτιο του 2022 κυρίως λόγω των ενεργειών που έχουν ληφθεί από τις μεγαλύτερες τράπεζες. Παρ’ όλ’ αυτά ο δείκτης ΜΕΧ κατά την 31 Μαρτίου 2022 στο 11% παραμένει σημαντικά ψηλότερος από το 1,9%, τον μέσο δείκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Είναι σημαντικό όπως εντατικοποιηθούν οι ενέργειες μείωσης των ΜΕΧ των μικρότερων τραπεζών επιδεικνύοντας αντίστοιχη πρόοδο με αυτή των μεγαλύτερων τραπεζών, οι οποίες πρέπει να συνεχίσουν τη θετική πορεία που καταγράφουν στον τομέα αυτό», τονίζεται,

Προοπτικές οικονομίας

Όσον αφορά τις προοπτικές της οικονομίας, αναφέρεται ότι έχουν επίσης επηρεαστεί αρνητικά, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Οι συνεπακόλουθες κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας, επηρεάζουν κυρίως τους τομείς του τουρισμού και των επαγγελματικών υπηρεσιών της Κύπρου και αναμένεται να επιδράσουν αρνητικά στην ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα.

Με βάση τις εξελίξεις αυτές, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για το 2022, όπως εκτιμάται σήμερα (προβλέψεις ΚΤΚ, Ιούνιος 2022), αναμένεται γύρω στο 2,7% σε σύγκριση με 3,6% ως οι προβλέψεις ΚΤΚ Δεκεμβρίου 2021 πριν την έναρξη του πολέμου.

«Εντούτοις, δεδομένης της χρονικής στιγμής που ξέσπασε ο πόλεμος, αναμένεται ότι ο οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου θα αντικατοπτρίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στα στοιχεία για τα επόμενα τρίμηνα του 2022», τονίζεται.

Από την άλλη, προστίθεται, η κυπριακή οικονομία ενδεχομένως να επιδείξει ακόμη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις του πολέμου σε σχέση με τις προβλέψεις Ιουνίου 2022 σε περίπτωση συνέχισης των θετικών εξελίξεων σε σχέση με την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τον τουρισμό, όπως αυτές καταδεικνύονται σε πρόσφατους σχετικούς δείκτες.

«Σε κάθε περίπτωση, ο βαθμός αβεβαιότητας εξακολουθεί να είναι μεγάλος και κάθε σημερινή πρόβλεψη ενδέχεται να διαφοροποιηθεί», αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ΚΤ, εξακολουθούν να υπάρχουν παράγοντες που στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα και την ανάκαμψη, όπως η ευρύτερη επαναλειτουργία της κυπριακής οικονομίας μετά την τελευταία οξεία φάση της πανδημίας, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς και η δυνατότητα στήριξης των ιδιωτικών δαπανών από τις συσσωρευμένες αποταμιεύσεις των νοικοκυριών από την περίοδο της πανδημίας.

Επιπλέον, οι μεσοπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές παραμένουν θετικές, υποστηριζόμενες από τα μεγάλα και πολυετή έργα του ιδιωτικού τομέα τα οποία είχαν ήδη ξεκινήσει πριν το ξέσπασμα της πανδημίας καθώς και άλλες επενδύσεις που συνδέονται με τις εκταμιεύσεις από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

« Οι εκταμιεύσεις αυτές εξαρτώνται και από μια σειρά από νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν διαρθρωτικές αλλαγές. Επομένως οι δράσεις της Πολιτείας, του νομοθετικού σώματος και όλων των εμπλεκόμενων -σε συγκεκριμένα ζητήματα- φορέων, θα είναι καταλυτικές ως προς την ταχύτητα και το εύρος των εκταμιεύσεων αυτών», επισημαίνεται,

Πληθωρισμός

Η ΚΤ κάνει αναφορά και στη μεγάλη άνοδο που παρατηρείται στον εγχώριο πληθωρισμό αρχικά ως επακόλουθο των επιπτώσεων της πανδημίας κυρίως στις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού σε συνδυασμό με την άνοδο στη ζήτηση που ακολούθησε την επανεκκίνηση των οικονομιών.

Στη συνέχεια, ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιούργησε νέες επιπρόσθετες διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο, ενώ παράλληλα οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και άλλων βασικών προϊόντων,. Στη βάση αυτών των εξελίξεων, ο πληθωρισμός αναμένεται να επιταχυνθεί και να ανέλθει συνολικά γύρω στο 7% το 2022 σε σύγκριση με 2,5% ως η πρόβλεψη της ΚΤΚ τον Δεκέμβριο του 2021 πριν την έναρξη του πολέμου.

Στη αγορά εργασίας, οι συνθήκες υποστηρίζονται κυρίως από τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη, αν και με βραδύτερο ρυθμό από ότι αρχικά αναμενόταν λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Το ποσοστό ανεργίας το 2022 αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς σε περίπου 6,9% σε σύγκριση με την πρόβλεψη της ΚΤΚ τον Δεκέμβριο του 2021 για ποσοστό ανεργίας 6,8%, το οποίο εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από το ποσοστό ανεργίας του 7,5% που καταγράφηκε το 2021.

Της Γεωργίας Χαννή