You are here

Τι προβλέπει το ν/σ για τις κρατικές εγγυήσεις

15/09/2021 12:22

Με καθυστέρηση 18 μηνών, ως αποτέλεσμα της διαμάχης εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας σε σχέση με τη δομή του επίμαχου νομοσχεδίου για τις κρατικές εγγυήσεις προς τις τράπεζες για την παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους, το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε εκ νέου το σχετικό ν/σ όπως αυτό έτυχε της έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ και της επεξεργασίας του από τη Νομική Υπηρεσία.

Η StockWatch αποκαλύπτει τις πρόνοιες του νομοσχεδίου το οποίο αναμένεται να παραπεμφθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ψήφιση. 

 Κρατικές εγγυήσεις με χαμηλό κόστος

Ο ΥΠΟΙΚ κατόπιν λήψης σχετικής έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκδίδει κυβερνητικές εγγυήσεις συνολικού ποσού μέχρι ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000.000), σε Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την παραχώρηση νέων δανείων με χαμηλό κόστος σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους, ως προβλέπεται στο άρθρο 3 του Νόμου.

Ποσό μέχρι ενός €1 δισ. θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την έκδοση νέων δανείων προς Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους ως ακολούθως:

 Τριακόσια εκατομμύρια ευρώ ( €300 εκατ.) για την έκδοση δανείων προς Αυτοτελώς Εργαζομένους και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις,

Πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€550.000.000) για την έκδοση δανείων προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,

 Εκατό πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€150.000.000) για την έκδοση δανείων προς Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Οι κυβερνητικές εγγυήσεις θα συνιστούν ανέκκλητη νομική, έγκυρη και δεσμευτική υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, προς τον κάτοχο της κυβερνητικής εγγύησης και η οποία θα εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της. 

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για περίοδο τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος.

 Περίοδος παραχώρησης των κυβερνητικών εγγυήσεων

Οι κυβερνητικές εγγυήσεις χρησιμοποιούνται για την παραχώρηση από Πιστωτικά Ιδρύματα νέων δανείων σε δικαιούχους.

Ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου, θα καλύπτονται τυχόν ζημιές για περίοδο από τρεις μήνες μέχρι έξι έτη από την ημερομηνία έκδοσης του δανείου.

Η χρονική διάρκεια των δανείων που θα καλύπτονται από κυβερνητική εγγύηση, δυνάμει του Νόμου και του παρόντος Διατάγματος, δεν θα υπερβαίνει τα έξι έτη.

 Η κυβερνητική εγγύηση για την έκδοση νέων δανείων καλύπτει εγγύηση για τυχόν ζημιές που ενδεχομένως να προκύψουν στα δάνεια που θα παραχωρηθούν.  

 Ως εξασφάλιση, θεωρείται η υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας ή άλλων αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων, λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

 Ως ζημιές, θα θεωρούνται οι συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης, όπως ορίζονται και δημοσιεύονται στις οικονομικές καταστάσεις του Πιστωτικού Ιδρύματος, που προκύπτουν από τα δάνεια που καθίστανται μη εξυπηρετούμενα καθώς και τα κόστη που θα υποστεί το Πιστωτικό Ίδρυμα για την ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών από τους δανειολήπτες.

Ειδικότερα, η ζημιά καθορίζεται ως η συσσωρευμένη πρόβλεψη για απομείωση των δανείων, καθώς και ζημιές που εμπίπτουν στον ορισμό των πιστωτικών ζημιών όπως ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Τα δικαιώματα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους για το σύνολο της οφειλής, βάσει της συμφωνίας παροχής εγγύησης που συνάπτεται μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πιστωτικού Ιδρύματος, κατά την εκκίνηση των διαδικασιών ανάκτησης των οφειλόμενων από τους δανειολήπτες.

Η προκαταρκτική πληρωμή στη βάση συντηρητικής εκτίμησης για το ύψος της ζημιάς καταβάλλεται στην οντότητα, η οποία κατέχει την κυβερνητική εγγύηση προς όφελος της, εντός ενενήντα (90) ημερών από την άσκηση του δικαιώματος, βάσει της συμφωνίας παροχής εγγύησης, υπό την προϋπόθεση ότι το Πιστωτικό Ίδρυμα θα υποβάλλει όλα τα έγγραφα και πληροφόρηση προς τεκμηρίωση της απαίτησης του.

 Στο τέλος της διαδικασίας ανάκτησης της συμβατικής ταμειακής ροής μέσω ρευστοποίησης της εξασφάλισης, η πραγματική ζημιά επαναπροσδιορίζεται με βάση τη ζημιά που έχει αποδειχθεί και καταλήγει, είτε σε επιπλέον απαίτηση από το Πιστωτικό Ίδρυμα, είτε σε επιστροφή χρημάτων από το Πιστωτικό ίδρυμα προς τη Δημοκρατία, έστω και αν η διαδικασία ανάκτησης χρεών ολοκληρωθεί μετά τη διάρκεια ισχύος της κυβερνητικής εγγύησης:

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα έχουν υποχρέωση να ολοκληρώνουν τη διαδικασία ανάκτησης χρεών.

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον υπολογισμό της πραγματικής ζημιάς υπάρχει η δυνατότητα της από κοινού προσφυγής της Δημοκρατίας και του Πιστωτικού Ιδρύματος σε εξειδικευμένο οίκο (Verification Agent) για επίλυση της διαφοράς.

 Η κυβερνητική εγγύηση δεν θα καλύπτει πρόσθετα ποσά δανείων μετά την αρχική παραχώρηση ποσού από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, ούτε και οποιεσδήποτε χρεώσεις οιονδήποτε ποσών πέραν του συνολικού επιτοκίου περιλαμβανομένου και του επιτοκίου υπερημερίας καθώς και της σχετικής κεφαλαιοποίησης του επιτοκίου.

 Οποιαδήποτε πληρωμή από το δικαιούχο ή ανάκτηση εξασφαλίσεων πιστώνεται στο δάνειο και η εγγύηση μειώνεται ανάλογα, ώστε το ποσοστό της κάλυψης ως καθορίζεται, παραμένει αναλλοίωτο.

 Δεν καλύπτονται ζημιές κατά την περίοδο που τα δάνεια θα είναι κατηγοριοποιημένα στο πρώτο στάδιο (stage 1) και δεύτερο στάδιο (stage 2), όπως αυτά ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9.

 Δεν καλύπτονται ζημιές που ενδεχομένως να προκύψουν από τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας στις οικονομικές καταστάσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατά την πώληση των δανείων αυτών σε τρίτους. 

Κατά την πώληση των δανείων η κυβερνητική εγγύηση τερματίζεται και δεν μεταφέρεται στον αγοραστή. 

Δεν επηρεάζεται με οποιονδήποτε τρόπο η κρατική εγγύηση προς το Πιστωτικό Ίδρυμα στην περίπτωση αναδιάρθρωσης του δανείου νοουμένου ότι η χρονική διάρκεια του δανείου δεν επεκτείνεται πέραν του ενός έτους για όριο σε τρεχούμενο λογαριασμό και των έξι ετών για δάνειο.

Στην περίπτωση αναδιάρθρωσης και αν και εφόσον η διάρκεια του δανείου επεκτείνεται πέραν του ενός έτους για όριο σε τρεχούμενο λογαριασμό και των έξι ετών για δάνειο, η κρατική εγγύηση του δανείου τερματίζεται.

 Διάθεση κυβερνητικών εγγυήσεων σε πιστωτικά ιδρύματα

 Οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται άμεσα και αποκλειστικά για λογαριασμό των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, μέσω σύναψης σύμβασης παροχής εγγύησης.

 Το ανώτατο ύψος των κυβερνητικών εγγυήσεων, το οποίο δύναται να παραχωρηθεί σε κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα καθορίζεται στο άρθρο 11 του Νόμου. 

 Οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται στα Πιστωτικά Ιδρύματα, μέχρι της εξάντλησης του συνολικού ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Νόμου.

 Σε περίπτωση που, εκφραστεί ενδιαφέρον από Πιστωτικά Ιδρύματα για παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων πέραν του συνολικού διαθέσιμου ποσού που προβλέπεται, εφαρμόζεται το κριτήριο κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων.

 Το κριτήριο κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων, για λογαριασμό των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, είναι η συμβολή τους, κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2020:

Το ποσό της κυβερνητικής εγγύησης που κατανέμεται σε κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το μερίδιο του Πιστωτικού Ιδρύματος στην εγχώρια αγορά, με το συνολικό ποσό των κυβερνητικών εγγυήσεων (€1.000.000.000) και περιορίζεται στο εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) των συνολικών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων τους κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2020. 

 Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Διατάγματος τα Πιστωτικά Ιδρύματα, τα οποία ενδιαφέρονται για την παραχώρηση μέρους της κυβερνητικής εγγύησης, πρέπει να αποστείλουν στο υπουργείο εκδήλωση ενδιαφέροντος.

 Οι δικαιούχοι κυβερνητικών εγγυήσεων

Δικαιούχοι των κυβερνητικών εγγυήσεων για την έκδοση νέων δανείων θα είναι:

 Οι Επιχειρήσεις και οι Αυτοτελώς Εργαζόμενοι που δύνανται να είναι δικαιούχοι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, υποβάλουν στο Πιστωτικό Ίδρυμα δήλωση υπογεγραμμένη από μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, η οποία πιστοποιεί τα ακόλουθα:

Για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους ότι ο κύκλος εργασιών τους κατά το 2020, είναι μειωμένος τουλάχιστον κατά τριάντα τοις εκατόν (30%) σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών τους για το έτος 2019.

 Για Μεγάλες Επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών τους κατά το 2020 είναι μειωμένος τουλάχιστον κατά πενήντα τοις εκατόν (50%) σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών τους για το έτος 2019.

 Για μεγάλη ή μεσαία επιχείρηση, ότι η επιχείρηση δεν ήταν Προβληματική Επιχείρηση στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

 Η πολύ μικρή Επιχείρηση, η μικρή Επιχείρηση και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι υποβάλουν στο Πιστωτικό Ίδρυμα υπογεγραμμένη από τους ίδιους δήλωση ότι δεν υπόκειντο σε διαδικασία εκκαθάρισης/πτώχευσης, ανάλογα με την περίπτωση, ούτε έλαβαν ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσής μέχρι και την 31/12/2019.

Για την παραχώρηση των δανείων ισχύουν οι πρόνοιες και οι πολιτικές του κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος.

Οι Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι, στους οποίους θα παραχωρηθούν νέα δάνεια, δεν προχωρούν σε οποιεσδήποτε απολύσεις προσωπικού, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως, για περίοδο μέχρι και έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου. 

Η αθέτηση της υποχρέωσης από την Επιχείρηση ή Αυτοτελώς Εργαζόμενο, δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την κρατική εγγύηση του δανείου προς το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Η αθέτηση από Επιχείρηση ή Αυτοτελώς Εργαζόμενο της υποχρέωσης βάσει της σχετικής πρόνοιας επιφέρει τις κυρώσεις στις εν λόγω Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους.

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα παραχωρούν σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους νέα δάνεια με ημερομηνία έγκρισης εντός περιόδου που εκτείνεται από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Διατάγματος μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου από το Πιστωτικό Ίδρυμα.  Σκοπός της παραχώρησης των νέων δανείων είναι η κάλυψη των αναγκών ρευστότητας, κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων των Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων και όχι η αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων με οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα:

Νέα δάνεια σε τρεχούμενους λογαριασμούς και δάνεια χωρίς εξασφάλιση υπόκεινται στους πιο κάτω περιορισμούς:

H παραχώρηση ορίων τρεχούμενων λογαριασμών ή/και δανείων χωρίς καμιά εξασφάλιση δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν (50%) του ποσού που εκδίδεται προς Αυτοτελώς Εργαζόμενο και στην Πολύ Μικρή Επιχείρηση, στο τριάντα τοις εκατόν (30%) προς Μικρή και Μεσαία Επιχείρηση και στο είκοσι τοις εκατόν (20%) προς Μεγάλη Επιχείρηση.

 H κυβερνητική εγγύηση σε τρεχούμενους λογαριασμούς καλύπτει ως μέγιστο ποσό, το ποσό της πρώτης εκταμίευσης και αφού ληφθούν υπόψη για σκοπούς υπολογισμού της απαίτησης οποιαδήποτε πληρωμή από τον δικαιούχο ή ανάκτηση εξασφαλίσεων.

 Οι δόσεις αποπληρωμής των μη εξασφαλισμένων δανείων, εξαιρουμένων των τρεχούμενων λογαριασμών, καθορίζονται ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών και δεν καλύπτεται από την κυβερνητική εγγύηση οποιαδήποτε μορφή αποπληρωμής που να προνοεί καταβολή πέραν του (15% του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, στη λήξη του δανείου).

 Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί είναι διάρκειας μέχρι ενός έτους, εντός του οποίου πρέπει να αποπληρωθούν.

 Οι δόσεις αποπληρωμής των εξασφαλισμένων δανείων καθορίζονται ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών και δεν καλύπτεται από την κυβερνητική εγγύηση οποιαδήποτε μορφή αποπληρωμής που να προνοεί καταβολή πέραν του είκοσι τοις εκατόν (20%) του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, στη λήξη του δανείου.

 Ο ΥΠΟΙΚ με την έκδοση Διατάγματος, δύναται να αναθεωρήσει τα όρια αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών.

Ανώτατο ποσό δανείου στη βάση των κρατικών εγγυήσεων

 Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν θα υπερβαίνει: 

Το ετήσιο μισθολογικό κόστος της Επιχείρησης ή του Αυτοτελώς Εργαζόμενου (περιλαμβανομένων των κοινωνικών επιβαρύνσεων καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στον τόπο των Επιχειρήσεων, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στη μισθοδοσία των υπεργολάβων) για το 2019 ή για το τελευταίο διαθέσιμο έτος.

Στην περίπτωση Επιχειρήσεων ή Αυτοτελώς Εργαζομένων που δημιουργήθηκαν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει τον υπολογιζόμενο ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα πρώτα δυο έτη λειτουργίας τους, ή το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης ή του Αυτοτελώς Εργαζόμενου κατά το έτος 2019. 

Ο δικαιούχος δανείου, σύμφωνα με το Νόμο, δύναται να αιτηθεί δανείων από περισσότερα από ένα Πιστωτικά Ιδρύματα, εφόσον ο συνολικός νέος δανεισμός που θα λάβει η Επιχείρηση ή ο Αυτοτελώς Εργαζόμενος από όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα, στα οποία έχει υποβάλει αίτηση και ο οποίος καλύπτεται με κυβερνητική εγγύηση, δεν ξεπερνά το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί.

Ο δικαιούχος του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων που έχει αιτηθεί και λάβει τέτοιο δάνειο, δύναται να αιτηθεί δανείων από περισσότερα από ένα Πιστωτικά Ιδρύματα εφόσον ο συνολικός νέος δανεισμός που θα λάβει η Επιχείρηση ή ο Αυτοτελώς Εργαζόμενος από όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα στα οποία έχει υποβάλει αίτηση και ο οποίος καλύπτεται τόσο με κυβερνητική εγγύηση όσο και με το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων, δεν ξεπερνά το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί.

Το ύψος του επιτοκίου

 Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, βασιζόμενο στο Euribor έξι μηνών, το οποίο σε περίπτωση όπου το σχετικό Euribor είναι κάτω από το μηδέν (0), τότε το Euribor θα θεωρείται μηδέν για σκοπούς υπολογισμού του συνολικού επιτοκίου, πλέον ανώτατου περιθωρίου, το οποίο μπορεί να ανέρχεται αναλόγως της χρονικής διάρκειας του δανείου και της εξασφάλισης.

Οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται στα Πιστωτικά Ιδρύματα έναντι του ανάλογου τέλους εγγυήσεως.

Εκτός του καταβαλλόμενου τέλους εγγυήσεως, ουδεμία χρηματική ή άλλη συναλλαγή είναι επιτρεπτή επί των κυβερνητικών εγγυήσεων. 

Το τέλος εγγυήσεως καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου έκαστου έτους υπολογιζόμενο στο υπόλοιπο των δανείων κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. 

 Το τέλος εγγυήσεως θα καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό, ο οποίος θα διατηρείται για ολόκληρη την περίοδο της παραχώρησης των κυβερνητικών εγγυήσεων έναντι του κινδύνου που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης.

Ως εκ τούτου, το τέλος εγγυήσεως που θα καταβάλλεται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα προσμετρείται στα δημόσια έσοδα αλλά δεν θα μπορεί να δαπανηθεί κατά τη διάρκεια της παραχώρησης της κυβερνητικής εγγύησης.

Μηχανισμοί Ελέγχου

 Για έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Νόμου από το Γενικό Λογιστήριο, συστήνονται οι ακόλουθοι μηχανισμοί ελέγχου:

 Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν σε τριμηνιαία βάση (31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου) έκαστου έτους ή όποτε ζητηθεί από το Γενικό Λογιστήριο, ηλεκτρονικό αρχείο με αναλυτική κατάσταση των δανείων που παραχωρήθηκαν, όπως καθορίζεται εντός τριών μηνών από τη λήξη της περιόδου.

 Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν σε ετήσια βάση (31 Δεκεμβρίου) συνοπτική έκθεση των απαιτήσεών τους, με βάση το Νόμο και το Διάταγμα, εντός τεσσάρων μηνών από την λήξη της περιόδου.

 Η πρώτη έκθεση απαιτήσεων θα υποβληθεί μέχρι και την 30ην Απριλίου 2022 και θα αφορά στις απαιτήσεις για την περίοδο από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Διατάγματος έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ακολούθως και για τα επόμενα έτη οι απαιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και την 30ην Απριλίου έκαστου έτους και θα αφορούν τις απαιτήσεις για το προηγούμενο έτος.

 Με την υποβολή της έκθεσης απαιτήσεων τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα υποβάλλουν ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο θα παρέχει επαρκή πληροφόρηση που να επιτρέπει την επιβεβαίωση του υπολογισμού των ζημιών ανά δάνειο.

Αρχή μη διάκρισης από τις τράπεζες

 Τα Πιστωτικά Ιδρύματα έχουν υποχρέωση για εφαρμογή της αρχής της μη-διάκρισης στη διαχείριση των δανείων που εκδίδονται με βάση το Νόμο σε σχέση με τα υπόλοιπα δάνεια τους, όσον αφορά τις πολιτικές έκαστου Πιστωτικού Ιδρύματος αναφορικά με διαχείριση καθυστερήσεων και διεξαγωγή προβλέψεων, την αποπληρωμή του δανείου, και τις ανακοινώσεις και μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Κεντρικής Τράπεζας για αντιμετώπιση των συνεπειών του Κορωνοϊού- COVID 19.

 Με την υποβολή των απαιτήσεων θα υποβάλλεται και σχετική επιβεβαίωση από τους Εξωτερικούς Ελεγκτές του Πιστωτικού Ιδρύματος ότι ακολουθήθηκε η αρχή της μη διάκρισης ως προς τις προβλέψεις καθώς και από το ίδιο το Πιστωτικό Ίδρυμα ως προς την αποπληρωμή του δανείου.

Του Λεύκου Χρίστου