You are here

Βλέπει βελτίωση στα ΜΕΔ η Κομισιόν

18/01/2018 13:53

Λόγο για πρόοδο στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην ΕΕ μεταξύ των οποίων και στην Κύπρο κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη της έκθεση προόδου μετά την έγκριση από τους υπουργούς Οικονομικών ενός σχεδίου δράσης.

Η σημερινή πρώτη έκθεση προόδου, με τη μορφή ανακοίνωσης συνοδευόμενης από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, υπογραμμίζει τις πρόσφατες εξελίξεις των ΜΕΔ, τόσο στην ΕΕ συνολικά όσο και σε κάθε κράτος μέλος. Η έκθεση δείχνει ότι η θετική τάση μείωσης των ποσοστών των ΜΕΔ και αύξησης των δεικτών κάλυψης σταθεροποιήθηκε και συνεχίστηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Τα ποσοστά των ΜΕΔ σημειώνουν πτώση σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, παρόλο που η κατάσταση διαφέρει σημαντικά από μια χώρα σε άλλη.

Στη Κύπρο, η Κομισιόν σημειώνει ότι σημειώθηκε μια από τις μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις στην ΕΕ (11%) καθώς το επίπεδο των NPLs μειώθηκε από το 37.6% στο 33.4% του συνόλου των δανείων στη χώρα.


Σύμφωνα με το έγγραφο εργασίας που απέστειλε η Κομισιόν στο Συμβούλιο ο μη εξυπηρετούμενος δανεισμός του ιδιωτικού τομέα ήταν μάλλον σταθερός, από 56,2% τον Ιούνιο του 2016 σε 52,7% τον Ιούνιο του 2017.

«Ως εκ τούτου», αναφέρεται πως «η Κύπρος συνεχίζει να καταβάλλει προσπάθειες για τη μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανειστών στο τραπεζικό της σύστημα».

«Σημαντικό ποσοστό του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνδέεται με στεγαστικά δάνεια λιανικής και με δάνεια ΜΜΕ που υποστηρίζονται από εξασφαλίσεις ακινήτων», καταγράφεται.

«Λόγω της αξιοσημείωτης απομόχλευσης στον τραπεζικό τομέα, οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων παρέμειναν σχετικά σταθεροί, παρόλο που το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανειστών μειώθηκε σταθερά για περίπου δύο χρόνια», σημειώνεται στο έγγραφο.

«Σημαντικό μερίδιο της μείωσης των αποθεμάτων NPLs οφείλεται στις αναδιαρθρώσεις δανείων, στις διαγραφές και στις συμβάσεις ανταλλαγής χρέους προς περιουσιακά στοιχεία».

«Αξιοποιώντας την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της χώρας, οι τράπεζες αναμένεται να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων», συνεχίζει η έκθεση.

Καταγράφει δε ότι «ορισμένες πρωτοβουλίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές σε απάντηση».

Αυτές ήταν νέες νομικές διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, βελτίωση της εκτέλεσης των εγγυήσεων, νέα νομοθεσία για την πώληση δανείων, εισαγωγή διαδικασιών εντοπισμού NPLs και εποπτικές ενέργειες σχετικά με τους όρους.

Η έκθεση αναφέρει ότι «λόγω της σχετικά περιορισμένης χρήσης των διαδικασιών αφερεγγυότητας, οι οποίες εγκρίθηκαν για πρώτη φορά το 2015, οι αρχές δημιούργησαν μια ομάδα εργασίας τον Ιούλιο του 2017». «Σκοπός είναι να αναθεωρηθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας και να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις της στα τέλη του 2018».

«Όσον αφορά την εφαρμογή των εγγυήσεων, λήφθηκαν διάφορα μέτρα στις αρχές του 2017 για τη βελτίωση της έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας. Η χρήση των νέων κανόνων αποκλεισμού, οι οποίες εγκρίθηκαν το 2015, παραμένει πολύ περιορισμένη. Ορισμένες από τις αδυναμίες του νόμου εξετάζονται σε ένα πρόσφατο νομοσχέδιο το οποίο επί του παρόντος υπόκειται σε νομικό έλεγχο», καταγράφει το ίδιο έγγραφο.

Σημειώνεται επιπλέον ότι «οι αρχές σκοπεύουν να υιοθετήσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο για την τιτλοποίηση δανείων έως τα μέσα του 2018, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων. Εν τω μεταξύ, δύο κυπριακές τράπεζες ανακοίνωσαν τη δημιουργία κοινοπραξιών με ξένους ειδικευμένους χρεώστες για να διαχειριστούν τα χαρτοφυλάκιά τους NPL, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει τις πωλήσεις».

Τέλος, «οι εποπτικές πιέσεις, ιδίως μέσω των διαδικασιών εποπτείας και αξιολόγησης της εποπτείας του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (SSM), οδήγησαν σε αύξηση των επιπέδων προβλέψεων στις αρχές του 2017».  «Οι δείκτες κάλυψης για μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν από 38,8% τον Ιούνιο του 2016 σε 47,1% τον Ιούνιο του 2017», αναφέρεται.

«Παρόλο που τα συγκεντρωτικά στοιχεία αποκρύπτουν την απόκλιση μεταξύ των επιμέρους τραπεζών, το επίπεδο των προβλέψεων στις κυπριακές τράπεζες είναι πλέον συγκρίσιμο με τους μέσους όρους της ΕΕ και πρέπει να αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σωστή αξία των εξασφαλίσεων για ακίνητα», καταλήγει το έγγραφο της Κομισιόν.

Μείωση 11% σημειώνει και το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ισπανία ενώ στην Ιρλανδία φθάνει το 20,6%.

Το συνολικό ποσοστό των ΜΕΔ στην ΕΕ μειώθηκε σε 4,6% (δεύτερο τρίμηνο 2017), δηλαδή κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα ετησίως, και κατά το ένα τρίτο σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μείωση των κινδύνων στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι εμφανής και συμβάλλει στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, που αναμένεται να επιτευχθεί με παράλληλα μέτρα μείωσης και επιμερισμού των κινδύνων.

Η έκθεση δείχνει επίσης ότι η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι η μείωση των ΜΕΔ είναι σημαντική για την ομαλή λειτουργία της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, καθώς και για τη σταθερότητα και την ολοκλήρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ.

Τονίζεται ότι για την ενίσχυση και τη θωράκιση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν τα υψηλά επίπεδα ΜΕΔ και να αποτραπεί η πιθανή μελλοντική συσσώρευσή τους. Για να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από έναν ισχυρό χρηματοπιστωτικό τομέα, ανθεκτικό απέναντι σε ενδεχόμενες κρίσεις.

Παρόλο που οι μεμονωμένες τράπεζες και κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων μη εξυπηρετούμενων δανείων τους, το πρόβλημα αυτό έχει σαφή ευρωπαϊκή διάσταση λόγω των πιθανών δευτερογενών επιπτώσεών του στην οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Η μείωση του επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει ουσιαστική σημασία για τον μετριασμό των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Οι συντονισμένες προσπάθειες των τραπεζών, των εποπτικών αρχών, των κρατών μελών και της Επιτροπής έχουν ήδη αποδώσει καρπούς. Ωστόσο, οφείλουμε να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για την περαιτέρω μείωση του επιπέδου των ΜΕΔ. Στόχος μας είναι οι τράπεζες σε όλες τις χώρες της ΕΕ να ανακτήσουν το πλήρες δυναμικό τους για να χορηγούν δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αποτρέποντας παράλληλα τη συσσώρευση νέων επισφαλών δανείων.»

Μέτρα την άνοιξη

Την άνοιξη, η Επιτροπή θα προτείνει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη μείωση του επιπέδου των υφιστάμενων ΜΕΔ και την αποτροπή της μελλοντικής συσσώρευσης ΜΕΔ.

Η δέσμη αυτή θα επικεντρωθεί σε τέσσερις τομείς: εποπτικά μέτρα, μεταρρύθμιση των πλαισίων αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και είσπραξης οφειλών, ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για επισφαλή περιουσιακά στοιχεία και  προώθηση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος. Οι δράσεις σε αυτούς τους τομείς πρέπει να αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και, όπου απαιτείται, σε επίπεδο Ένωσης.

Η Επιτροπή καλεί, επίσης, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων. Το μέτρο αυτό, που προτάθηκε τον Νοέμβριο του 2016, θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να αναδιαρθρώνονται έγκαιρα, ώστε να αποφεύγουν την πτώχευση και, κατ΄επέκταση, θα συμβάλει στη βελτίωση των διαδικασιών αφερεγγυότητας στην ΕΕ.

Της Γεωργίας Χαννή