You are here

Δείκτες απόδοσης για ανάπτυξη οικονομίας

06/07/2022 12:25

Πέραν των 240 εισηγήσεων περιλαμβάνονται στη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας, με τίτλο «Όραμα 2035» που παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου από το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου. Στρατηγική περιλαμβάνει επίσης, πέραν των παρεμβάσεων, βασικούς δείκτες (KPIs) για την παρακολούθηση της προόδου της υλοποίησης του «Οράματος 2035» και του νέου μοντέλου ανάπτυξης.

Εισαγωγή στη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική έκανε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ) Τάκης Κληρίδης, ενώ ο Δρ. Αντρέας Ασσιώτης, Πρόεδρος της Καθοδηγητικής Επιτροπής Έργου και Αντιπρόεδρος του ΣΟΑΚ, παρουσίασε τη Στρατηγική.

Ο κ. Κληρίδης τόνισε ότι το «Όραμα 2035» χαράζει την αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου για τα επόμενα 15 χρόνια με στόχο τη μετάβαση σε ένα νέο, σύγχρονο οικονομικό μοντέλο. Υπογράμμισε την έμφαση που αποδίδεται στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στον εκσυγχρονισμό και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, καθώς και στη σύνδεση της Στρατηγικής με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του οποίου έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Δρ. Ασσιώτης ενημέρωσε ότι η νέα Στρατηγική περιλαμβάνει πέραν των 240 οριζόντιων και τομεακών πρακτικών εισηγήσεων σχετικά με παρεμβάσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και τη διασφάλιση της ευημερίας όλων των πολιτών. Οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει, όπως ανέφερε, να προωθηθούν και υλοποιηθούν από τα αρμόδια Υπουργεία/Υφυπουργεία αλλά και άλλους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας τη σημασία της ιδιοκτησίας της Στρατηγικής από τους φορείς υλοποίησής της. Η Στρατηγική περιλαμβάνει επίσης, πέραν των παρεμβάσεων, βασικούς δείκτες (KPIs) για την παρακολούθηση της προόδου της υλοποίησης του «Οράματος 2035» και του νέου μοντέλου ανάπτυξης, καθώς και ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό διακυβέρνησης για την εφαρμογή του.

Όπως τονίστηκε, η Στρατηγική ανήκει στο σύνολο της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, το «Όραμα 2035» έχει διαμορφωθεί μέσα από εντατικό διάλογο με ένα ευρύ φάσμα φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το «όραμα» όμως πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη, και για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται πολιτική συναίνεση και δέσμευση από όλους τους φορείς περιλαμβανομένων των κομμάτων, της δημόσιας υπηρεσίας, των κοινωνικών εταίρων και των επιχειρήσεων. 

Ανέλιξη Κύπρου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, η ουσία του Οράματος 2035 είναι η ανέλιξη και καθιέρωση της Κύπρου ως ενός από τα καλύτερα μέρη του κόσμου από πλευράς διαβίωσης, εργασίας και δραστηριοποίησης.

Επισημαίνεται ότι το «Όραμα 2035» δεν βασίζεται στη συμμόρφωση ή στο όραμα ενός ατόμου, μιας πολιτικής παράταξης ή μιας Κυβέρνησης, αλλά αποτελεί στόχευση της Κύπρου ολόκληρης που χαράζει το μέλλον της, καθώς αφουγκράζεται τις ανάγκες των διεθνών συνθηκών, της παγκόσμιας οικονομίας και αξιοποιεί τα δικά της πλεονεκτήματα και ιδιαιτερότητες. Ως εκ τούτου, προστίθεται, η Στρατηγική αποτελεί μια ολιστική πανεθνική στόχευση, ενώ οι στρατηγικοί στόχοι της είναι η καθιέρωση της Κύπρου ως παγκόσμιου πρότυπου έθνους με αποτελεσματικές δομές και διαφανείς διαδικασίες, η επίτευξη ακμάζουσας, αειφόρου και ανθεκτικής οικονομίας και η ολοκλήρωση ενός δίκαιου και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικού περιβάλλοντος.

Επιδίωξη της Στρατηγικής είναι η μετάβαση της Κύπρου σε ένα νέο, σύγχρονο οικονομικό μοντέλο μέσω του οποίου προωθούνται θεσμικές αλλαγές, σημαντικές μεταρρυθμίσεις και παραγωγικές επενδύσεις που στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Η Στρατηγική συνοδεύεται από Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει 242 δράσεις για ενίσχυση της οικονομίας της χώρας, αλλά και για διασφάλιση της ευημερίας όλων των πολιτών μέσω ανάπτυξης της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και χρήσης νέων τεχνολογιών, της πράσινης ανάπτυξης, της διαφοροποίησης και εντατικοποίησης της μεταποίησης, της αναβάθμισης και εξειδίκευσης του τουρισμού, της αναβάθμισης της εκπαίδευσης και της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, της στήριξης και εμβάθυνσης των ναυτιλιακών και επαγγελματικών υπηρεσιών. Επίσης περιλαμβάνει πολιτικές για δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία με εκπαιδευτικό σύστημα παγκόσμιας κλάσης, καθώς και για άριστο και προσβάσιμο σύστημα υγείας.

Σημειώνεται ότι πολλές από τις επιδιώξεις και κατευθύνσεις της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής ήδη βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, ενώ σειρά άλλων έχουν εμπλουτίσει τον προγραμματισμό για το πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027, καθώς και για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και αποτελούν μέρος του Εθνικού Σχεδίου “Κύπρος-το Αύριο”.

Για τη διασφάλιση της υλοποίησης της Στρατηγικής έχει ήδη θεσμοθετηθεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο μηχανισμός υλοποίησης της σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και εμπλεκόμενους φορείς του κρατικού και ιδιωτικού τομέα, καθώς και ο τρόπος παρακολούθησης της προόδου και αναθεώρησης της.

Η νέα Στρατηγική παρουσιάζει το όραμα της κοινωνίας και της οικονομίας για τα επόμενα 15 χρόνια, χαράζοντας έτσι την αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Παρουσιάζει ένα νέο οικονομικό μοντέλο μέσω του οποίου προωθούνται θεσμικές αλλαγές, σημαντικές μεταρρυθμίσεις και παραγωγικές επενδύσεις που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της ευημερίας όλων των πολιτών της Κύπρου.

Γ.Χ.