You are here

Έλλειμμα €1,2 δισ. στον κρατικό προϋπολογισμό 2022

15/09/2021 13:30

Εγκρίθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2022 από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στην παρουσίασή του προϋπολογισμού, ο υπουργός οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης ανέφερε ότι η δημοσιονομική  χαλάρωση που υπήρξε το 2020 και το 2021, στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής για αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) αναπόφευκτα, είχε αντίκτυπο και στον κρατικό προϋπολογισμό (Π/Υ) του 2022 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2022-2024.

Το προσχέδιο του κρατικού Π/Υ 2022 και ΜΔΠ 2022-2024, συμπεριλαμβανομένου του π/υ της ΒτΑ, παρουσιάζει χρηματοδοτικά ελλείμματα ύψους €1,2 δισ. (2022), €1,5 δισ. (2023) και €1,7 δισ.(2024).

«Δεδομένων των πιο πάνω και λόγω του γεγονότος ότι το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθίσταται απόλυτα αναγκαία η τήρηση των οροφών (στις πλείστες περιπτώσεις έχουν αυξηθεί)  όπως καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο  στα πλαίσια της έγκρισης του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής», τόνισε.

Μεταξύ του συνόλου των πιστώσεων του Π/Υ του 2022 και ΜΔΠ 2022-2024 και των συνολικών οροφών που είχαν καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο παρατηρούνται υπερβάσεις ύψους €70 εκατ. (2022), €248,2 εκατ. (2023) και €348,4 εκατ. (2024).

Για το 2022, οι εν λόγω υπερβάσεις οφείλονται, κυρίως, στις υπερβάσεις από τις οροφές στους π/υ των Υπουργείων, Παιδείας, Πολιτισμού  Αθλητισμού και Νεολαίας (€24,4 εκατ.), Εσωτερικών (€19 εκατ.), Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (€17,1 εκατ.), Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης (€16,1 εκατ.), και Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (€8,7 εκατ.).

Ανάλυση δαπανών

Οι δαπάνες προσωπικού περιλαμβανομένων των συντάξεων και των φιλοδωρημάτων υπολογίζονται να αυξηθούν κατά 3,2% και να ανέλθουν στα €3.043 εκατ. (2022) σε σύγκριση με €2.946.3 εκατ. (2021). H πιο πάνω αύξηση οφείλεται κυρίως, στην καταβολή της ΑΤΑ, των προσαυξήσεων και αύξησης της απασχόλησης.

Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπονται να αυξηθούν κατά 8,7% το 2022 και να ανέλθουν στα €972,4 εκατ. σε σύγκριση με €894,2 εκατ. το 2021.

Οι μεταβιβαστικές πληρωμές αποτελούνται κυρίως από τις κοινωνικές παροχές, τις χορηγίες προς οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τη συνεισφορά προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΓεΣΥ και τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το 2022, η πιο πάνω κατηγορία προβλέπεται να μειωθεί κατά 8% και να περιοριστεί στα €3.049,2 εκατ. σε σύγκριση με €3.319,6 εκατ. το 2021. Οι μειώσεις στις μεταβιβαστικές πληρωμές οφείλονται, κυρίως, στις μειώσεις των προνοιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Οι αναπτυξιακές δαπάνες (έργα υπό κατασκευή, συγχρηματοδοτούμενα έργα, εκπαιδεύσεις, χορηγίες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, πάγια, κλπ.) αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% το 2022 και να φθάσουν στα €1.133,3 εκατ. σε σύγκριση με €1.032 εκατ. το 2021. Η πιο πάνω αύξηση παρατηρείται λόγω έναρξης της υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων συμπεριλαμβανομένων, οδικών, κτιριολογικών και άλλων έργων καθώς για την προώθηση έργων που έχουν περιληφθεί στο ΣΑΑ.

Πρόσθετα, και πέρα των πιο πάνω πρωτογενών δαπανών, οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (αποπληρωμές δανείων και τόκοι) παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 15% για το 2022 και συγκεκριμένα υπολογίζονται στα €2,507 εκατ. σε σύγκριση με €2,955 εκατ. το 2021.

Κυριότεροι στόχοι

Όπως τόνισε ο υπουργός, μέσω του προτεινόμενου κρατικού προϋπολογισμού καθίσταται εφικτή:

-Η υλοποίηση/ συνέχιση σημαντικών έργων και δράσεων όπως, μεγάλων οδικών έργων, η ανέγερση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου, υδρευτικών έργων, έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δράσεων ενίσχυσης της πράσινης οικονομίας, προγραμμάτων ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας, δράσεων αναβάθμισης του Τουριστικού Προϊόντος κλπ.

-H βιώσιμη ανάκαμψη από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία  του COVID-19 και η αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της.

-Η σταθεροποίηση και επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας.

-Η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έτσι ώστε να τεθούν υγιείς βάσεις για ανάκαμψη και δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.

Δημοσιονομικές εξελίξεις

Με βάση τις προκαταρκτικές προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, εκτιμάται ότι, το δημοσιονομικό ισοζύγιο για το 2021 θα είναι ελλειμματικό ύψους 5,1% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, το πρωτογενές ισοζύγιο αναμένεται να είναι επίσης ελλειμματικό και να περιορισθεί στο -3,1% του ΑΕΠ σε σύγκριση με -3,6% του ΑΕΠ το 2020.

Το δημόσιο χρέος για το 2021 εκτιμάται να μειωθεί σημαντικά και να περιοριστεί στο 107,8% του ΑΕΠ σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 119,1% το τέλος του προηγούμενου χρόνου. Συγκεκριμένα, το δημόσιο χρέος της Κύπρου τον Δεκέμβριο του 2021 προβλέπεται να βελτιωθεί σε σύγκριση με τα μέσα του έτους.

Η βελτίωση αποδίδεται στο γεγονός ότι, έχει ήδη υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος δανεισμού για το τρέχον έτος (με εξαίρεση τη χρηματοδότηση ενός ποσού μέχρι €80 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για υλοποίηση συνεχιζόμενων έργων υποδομής), ενώ μέχρι το τέλος του έτους προβλέπονται λήξεις χρέους ύψους περίπου €680 εκατ.

Πολιτική απασχόλησης

Ο Π/Υ για το 2022 συνεχίζει να περιλαμβάνει μέτρα συγκράτησης της απασχόλησης και του ύψους των επιδομάτων/ αποζημιώσεων/ οικονομικών ωφελημάτων.

Τερματισμός της πρακτικής απασχόλησης εκτάκτου προσωπικού. Στόχος είναι η  κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας σε προσωπικό μέσω της πλήρωσης μόνιμων θέσεων και όχι μέσω της πρόσληψης Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ).

Συνεχίζεται η μη παραχώρηση γενικών αυξήσεων και προσπάθεια συγκράτησης άλλων άμεσων ή έμμεσων μισθολογικών  αυξήσεων.