You are here

Ισχυρή ανάπτυξη και πλεόνασμα €647 εκ. αναμένει το ΥΠΟΙΚ

15/05/2019 16:02

Ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης που εκτιμάται στο 3,6% και πλεόνασμα €647 εκ. αναμένει για φέτος το υπουργείο οικονομικών.

Όπως αναφέρεται στο στρατηγικό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής 2020-2022 που ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρία το υπουργικό συμβούλιο, με βάση το μακροοικονομικό σενάριο που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το 2019 αναμένεται να παρουσιάσει οριακά μικρότερο ρυθμό αύξησης και να κυμανθεί γύρω στο 3.6%.

Για το 2019, ο πληθωρισμός (ΕΔΤΚ) αναμένεται να είναι θετικός περίπου στο 0.5%, κυρίως λόγω της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή.

Το ποσοστό ανεργίας το 2019 αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω μείωση και να κυμανθεί γύρω στο 7% του εργατικού δυναμικού από το 8,4% του προηγούμενου χρόνου.

Σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας μεσοπρόθεσμα αναμένεται να συνεχίσουν να παραμένουν ευοίωνες.

«Με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και την αναμενόμενη βελτίωση στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η ανάπτυξη αναμένεται να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Το βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, οι οποίες θεωρούνται κλειδί για την κυπριακή οικονομία. Επιπρόσθετα, η Κυβερνητική Στρατηγική περιλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων και η βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών αναμένεται να συνεισφέρει θετικά στην ανάπτυξη», τονίζεται.

Η εγχώρια ζήτηση και ειδικότερα η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να συνεχίσει περίπου στα θετικά επίπεδα των προηγούμενων ετών, ενώ η ανεργία προβλέπεται να συνεχίσει την καθοδική της πορεία με ικανοποιητικούς ρυθμούς.

«Όλα τα πιο πάνω, σε συνδυασμό με τις θετικές προσδοκίες όσον αφορά τις επενδυτικές προοπτικές που διανοίγονται στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας, των μεταφορών, της ενέργειας και του τουρισμού, δημιουργούν θετικές προοπτικές για την κυπριακή οικονομία», υπογραμμίζεται.

Επίσης, μεσοπρόθεσμα αναμένονται σημαντικές ξένες επενδύσεις, κυρίως για εμπλουτιστικές εργασίες στον τομέα του τουρισμού (μαρίνες και πολυθεματικό Καζίνο), της εκπαίδευσης (υποδομές Πανεπιστημίου Κύπρου και ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων), των μεταφορών (διαχείριση λιμανιού Λεμεσού από στρατηγικούς επενδυτές, ανάθεση της διαχείρισης του λιμανιού Λάρνακας) και της ενέργειας.

Ταυτόχρονα όμως, επισημαίνονται δυνητικοί κίνδυνοι, όπως είναι μια ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα ή η χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής. Η κυπριακή οικονομία δύναται να επηρεαστεί από τυχόν προβληματική έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Επίσης, το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και αποφάσεις για το παγκόσμιο εμπόριο, επαυξάνουν το κλίμα αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία, που αναπόφευκτα επηρεάζει και την κυπριακή οικονομία.

Από πλευράς πραγματικής οικονομίας, σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, το 2020 ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στο 3.2%, ενώ για τα έτη 2021 και 2022 υπολογίζεται στο 3.0% αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της οικονομίας, ο ρυθμός πληθωρισμού (ΔΤΚ) για το 2020 προβλέπεται να κυμανθεί στο 1,2%, ενώ για τα έτη 2021 και 2022 προβλέπεται να ανέλθει στο 1,5% αντίστοιχα.

Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί γύρω στο 6% το 2020, ακολούθως το 2021 να περιορισθεί στο 5,5% και το 2022 να μειωθεί περαιτέρω στο 5%.

Δημοσιονομικές Προοπτικές 2019

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις για τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, το πρωτογενές ισοζύγιο εκτιμάται να ανέλθει γύρω στα €1.147 εκ. το 2019 σε σύγκριση με ελλειμματικό πρωτογενές ισοζύγιο ύψους €475 εκ. το 2018, ή ως ποσοστό του ΑΕΠ να κυμανθεί γύρω στο 5,3% σε σύγκριση με -2,3% τον προηγούμενο χρόνο.

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2019, σε απόλυτους αριθμούς, εκτιμάται ότι θα είναι πλεονασματικό ύψους €647 εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα €990 εκ. το 2018, ή ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτιμάται να ανέλθει στο 3% του ΑΕΠ το 2019 από -4,8% το 2018.

Αναλυτικότερα, τα δημόσια έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης το 2019 αναμένεται να ανέλθουν στα €8.830 εκ. σε σχέση με €8.226 εκ. τον προηγούμενο χρόνο παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 7,4%. Η αύξηση των δημοσίων εσόδων οφείλεται τόσο στο ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον και στη βελτίωση της αγοράς εργασίας, όσο και στην αύξηση των συντελεστών από 1η Ιανουαρίου 2019 στις συνεισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς επίσης και λόγω των συνεισφορών στα πλαίσια έναρξης του Γενικού Σχέδιου Υγείας (ΓεΣΥ) από 1η Μαρτίου 2019.

Το 2020, 2021 και 2022, ο ρυθμός ανάπτυξης των δημόσιων εσόδων αναμένεται να επιταχυνθεί με ποσοστό ύψους 4,8%, 3,9% και 3,3%, αντίστοιχα.

Οι πρωτογενείς δαπάνες το 2019 αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση ύψους 11,2% σε σύγκριση με το 2018 λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη μη-επαναλαμβανόμενη δημοσιονομική επιβάρυνση σε σχέση με την πρώην ΣΚΤ. Οι απολαβές προσωπικού αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση 7,1%, κυρίως ως αποτέλεσμα της σταδιακής κατάργησης των συντελεστών μείωσης των απολαβών, της συνεισφοράς του κράτους στο Γενικό Σύστημα Υγείας ως εργοδότης, στα πλαίσια έναρξης του ΓεΣΥ από 1η Μαρτίου 2019, καθώς και λόγω της παραχώρησης προσαυξήσεων, τιμαριθμικού επιδόματος και της αύξησης της απασχόλησης στο τομέα της παιδείας και υγείας. Στα πλαίσια έναρξης της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ, σημαντική αύξηση αναμένεται να παρουσιάσουν και οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές της τάξης του 15%.

Το 2020, οι πρωτογενείς δαπάνες αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση 6% σε σύγκριση με το 2019, λαμβανομένων υπόψη των αυξήσεων στις απολαβές προσωπικού και των κοινωνικών παροχών ως απόρροια της αύξησης των συντελεστών στο ΓεΣΥ από 1η Μαρτίου 2020. Τα επόμενα χρόνια, το 2021 και 2022, προβλέπεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των πρωτογενών δαπανών θα επιβραδυνθεί στο 4,7% και 4,1% αντίστοιχα.

Το πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης, εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να είναι πλεονασματικό και ότι θα διατηρηθεί κατά μέσο όρο γύρω στο 4,4% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2020-2022. Το κυκλικά διορθωμένο πρωτογενές ισοζύγιο, λαμβάνοντας υπόψη το προβλεπόμενο χάσμα από το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης, προβλέπεται να είναι πλεονασματικό αλλά παρουσιάζοντας πτωτική πορεία κατά την περίοδο 2019-2022, ύψους 2,8% κατά μέσο όρο την περίοδο 2019-2022.

Με βάση εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί στο 95,7% του ΑΕΠ τέλος του 2019, κυρίως λόγω αποπληρωμής μέρους των προαναφερόμενων ειδικών ομολόγων, ύψους €750 εκ. Ακολούθως, εκτιμάται ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα τεθεί σε πτωτική πορεία και θα περιοριστεί στο 89,1% τέλος του 2020 και στο 83% τέλος του 2021, ενώ το 2022 προβλέπεται να συρρικνωθεί περαιτέρω και να περιορισθεί στο 77,5% του ΑΕΠ.

«Η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους είναι στενά συνυφασμένη με τη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης τουλάχιστον του 3% του ΑΕΠ. Γι’ αυτό η διατήρηση μιας συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής όπως προβλέπεται και στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι σημαντική, αφού συντείνει στην τοποθέτηση και διατήρηση μιας πτωτικής πορείας του δημοσίου χρέους, ελευθερώνοντας έτσι χρηματοδοτικούς πόρους για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή», επισημαίνεται.

Της Γεωργίας Χαννή