You are here

Κίνητρα επιχειρήσεων και φορολογικά για επαναπατρισμό

15/10/2021 13:47

Το νέο σχέδιο προσέλκυσης επιχειρήσεων δεν έχει καμία σχέση με το καταργηθέν κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, κατά την παρουσίαση της νέας στρατηγικής της κυβέρνησης για προσέλκυση επενδύσεων, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό, στην παρουσία του ΠτΔ.

Ο κ. Πετρίδης, αναλύοντας τα κίνητρα που περιλαμβάνει η στρατηγική, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων, θέματα διαμονής και απασχόλησης, φορολογίας, απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, τόνισε ότι το σχέδιο συνάδει με τις υποδείξεις της Κομισιόν και τους ευρωπαϊκούς στόχους.

Κατά την παρουσίαση, ο κ. Πετρίδης αναφέρθηκε στη μετεξέλιξη του υφιστάμενου Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης Διεθνών Εταιρειών σε Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (Business Facilitation Unit).

Ο κ. Πετρίδης ανέλυσε τις αλλαγές που επέρχονται στο πλαίσιο απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών, στην παραχώρηση αδειών εργασίας και σε θέματα που αφορούν τη συνταξιοδότηση υπηκόων τρίτων χωρών που εργοδοτούνται στη χώρα. Παράλληλα, εξήγησε τις πτυχές του σχεδίου που περιλαμβάνουν φορολογικά κίνητρα, αναφερόμενος και στο δικαίωμα αιτήματος για πολιτογράφηση.

Αλλαγές στην απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών

Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, αναθεωρείται, διευρύνεται και απλοποιείται η υφιστάμενη πολιτική για απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών.

Όπως εξήγησε, θα επιτρέπεται η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών νοουμένου ότι δεν ξεπερνά το 30% του συνόλου του υποστηρικτικού προσωπικού και νοουμένου ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας και ο εργοδότης έχουν συνάψει μεταξύ τους σύμβαση απασχόλησης δεόντως επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το ύψος της μισθοδοσίας θα καθορίζεται με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις θα υπάρχει δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης των υπηκόων τρίτων χωρών που εντάσσονται στη πολιτική για την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες με άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας με μισθωτή εργασία, σε συζύγους των οποίων ο συντηρών έχει εξασφαλίσει άδεια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία, και οι οποίοι λαμβάνουν ελάχιστο μεικτό μηνιαίο μισθό ύψους €2.500 (δεν αφορά το υποστηρικτικό προσωπικό).

Παραχώρηση αδειών εργασίας και συντάξεις

Στα μέτρα περιλαμβάνεται η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας παραχώρησης αδειών εργασίας.

Διασφαλίζεται επίσης, το δικαίωμα σύνταξης μέσω του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντατικοποιώντας τις προσπάθειες για σύναψη Διμερών Συμφωνιών με τρίτες χώρες που θα καθοριστούν από το ΥΕΠΚΑ έτσι ώστε όταν ένας υπήκοος τρίτης χώρας έχει καταβάλει εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων στην Κύπρο, όταν επιστρέψει για μόνιμη κατοίκηση στη χώρα του να δικαιούται να μεταφέρει τις εισφορές που πλήρωσε υπό τον όρο ότι με τις εισφορές αυτές δεν απέκτησε κανένα δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος, ανικανότητάς κτλ.

Ο κ. Πετρίδης έκανε αναφορά στην εισαγωγή της DIGITAL NOMAD VISA. Δικαιούχοι είναι πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενοι/ ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικών και επικοινωνιών με εργοδότες/ πελάτες εκτός Κύπρου.

Φορολογικά κίνητρα

Ο κ. Πετρίδης εξήγγειλε επίσης, φορολογικά κίνητρα. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε φορολογική απαλλαγή ύψους 50% σε  νέους κάτοικους-εργαζόμενους με αμοιβή από εργοδότηση ύψους €55.000.

Οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι με απολαβές μικρότερες των €100 χιλ. έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν το ωφέλημα από 10 σε 17 έτη.

Δυνητικοί δικαιούχοι του ωφελήματος άτομα με εισοδήματα (€55Κ-€100Κ) για την εναπομείνασα περίοδο των 17 ετών.  

Ανακοίνωσε ακόμη εξέταση της πιθανότητας επέκτασης της φοροαπαλλαγής 50% για επένδυση σε πιστοποιημένες καινοτόμες επιχειρήσεις και από εταιρικούς επενδυτές και παραχώρηση αυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη (π.χ. κατά 20%). Επιλέξιμες δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη θα εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος σε ποσό ίσο με 120% του πραγματικού.

Δικαίωμα σε πολιτογράφηση

Δικαίωμα στην υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση, σύμφωνα με το νέο σχέδιο, θα έχουν άτομα μετά από 5 χρόνια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία, αντί 7 που ισχύει σήμερα.

Περαιτέρω, θα επιτρέπεται μείωση στα 4 χρόνια εάν πληρούν το κριτήριο της κατοχής αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Ο κ. Πετρίδης έκανε αναφορά και στην προώθηση του Σχεδίου Δράσης στο εξωτερικό, σε ενημερωτική εκστρατεία για προσέλκυση προσοντούχων Κύπριων που εργάζονται στο εξωτερικό και σε στοχευμένη ενημερωτική εκστρατεία για προσοντούχο εργατικό δυναμικό που απασχολείται σε χώρες που επικρατεί πολιτική αστάθεια.

Προσδοκίες για δημιουργία θέσεων εργασίας και επαναπατρισμό νέων

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα ο υπουργός οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης τόνισε ότι το σχέδιο προσέλκυσης επιχειρήσεων, φιλοδοξεί να δώσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας στο εγχώριο εργατικό δυναμικό ενώ, παράλληλα, όπως τόνισε, θα  αποτελέσει κίνητρο επαναπατρισμού για πολλούς κύπριους νέους οι οποίοι σήμερα εργάζονται στο εξωτερικό.

Η Κύπρος, σημείωσε,  μέσω αυτής της αναδυόμενης αγοράς έχει τεράστιες προοπτικές να  μετεξελιχθεί σε ένα επιχειρηματικό κέντρο της περιοχής.

Μέσω του προγράμματος, είπε, θα αρθούν  στρεβλώσεις που αφορούν εργασιακά θέματα, στρεβλώσεις που έχουν να κάνουν με την απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού και τη μετανάστευση.

Το νέο σχέδιο προσέλκυσης επιχειρήσεων, που θα είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλες χώρες, θα μας δώσει ως κράτος την ευκαιρία να εκσυγχρονίσουμε κάποιους τομείς .

Ο ΥΠΟΙΚ, ξεκαθάρισε ότι το εν λόγω σχέδιο δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα το οποίο άλλωστε έχει καταργηθεί.

« Μιλάμε για προσέλκυση  επιχειρήσεων, ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στο νησί σε εξειδικευμένους τομείς οι οποίες απασχολούν υψηλών προδιαγραφών εργατικό δυναμικό», παρατήρησε ο κ. Πετρίδης. 

Πρόσθεσε ότι μέσα από το εν λόγω πρόγραμμα, η κυβέρνηση προσβλέπει στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας κυρίως για εξειδικευμένο προσωπικό.

Εξήγησε ότι παρόμοια προγράμματα λειτουργούν και σε άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ από τα οποία, όπως είπε, έχουμε αντλήσει κάποιες ιδέες και πρακτικές.

Απαντώντας στο ερώτημα κατά πόσο έτυχε της έγκρισης των θεσμών στις Βρυξέλλες ο  ΥΠΟΙΚ είπε ότι το σχέδιο αυτό συνάδει απόλυτα με τις υποδείξεις της Κομισιόν και όσον αφορά και στους στόχους της ψηφιακής μετεξέλιξης στην πράσινη ανάπτυξη και την καινοτομία.

«Είναι απόλυτα σύγχρονο και ευθυγραμμισμένο με όλες τις ευρωπαϊκές πρακτικές» σημείωσε.

Σε ότι αφορά τα φορολογικά κίνητρα, ο κ. Πετρίδης που απαντούσε σε σχετική ερώτηση, είπε ότι «δεν  χρειάστηκε να πάρουμε γνώμη από θεσμικά όργανα της ΕΕ διότι τα φορολογικά κίνητρα που θα δίνονται στους εργαζόμενους εμπίπτουν του φόρου εισοδήματος και όχι του εταιρικού».

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στα κίνητρα (επισυνάπτονται) που θα δοθούν σε κύπριους που εργάζονται στο εξωτερικό και οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν επιλογή των επιχειρήσεων αυτών.

«Μπορώ να πω ότι είναι  φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού τόσων νέων μας με σημαντική σταδιοδρομία στο εξωτερικό» τόνισε ο ΥΠΟΙΚ.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο αυτό το σχέδιο έτυχε διαβούλευσης με τους  κοινωνικούς εταίρους, ο κ. Πετρίδης είπε ότι το  υπουργείο εργασίας έχει κάνει επαφές με τους κοινωνικούς εταίρους και από την πλευρά του το ΥΠΟΙΚ το έχει συζητήσει με τις οργανώσεις των επιχειρηματιών.

Τόνισε ότι στα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί προβλέπεται και υποχρέωση των εξειδικευμένων εταιρειών να παρέχουν εκτενή και επαρκή εκπαίδευση προς το προσωπικό τους.

Επισυνάπτεται αναλυτική περιγραφή των δράσεων της νέας στρατηγικής.

Των Λ. Χρίστου και Γ. Χαννή