You are here

Οι «πρώην πέντε» εισηγούνται...

16/11/2001 14:30
Φορολογικό

ΧΑΚ

Επιτόκια

Ταμείο Παρέμβασης

Οικονομική Επιτροπή

Αντιμετώπιση Oικονομικού Eγκλήματος


Τέσσερις πρώην υπουργοί οικονομικών, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κιττής, Χρήστος Μαυρέλης, Ρένος Σολωμίδης και Γεώργιος Συρίμης και ένας πρώην πρόεδρος της Επ. Οικονομικών της Βουλής, o κ. Αλέξης Γαλανός, συναντήθηκαν σήμερα το πρωί με τον υπουργό Οικονομικών, Τάκη Κληρίδη προς τον οποίο επέδωσαν υπόμνημα για αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης και της ανησυχίας που έχει δημιουργηθεί για την κυπριακή οικονομία. Οι εισηγήσεις εστιάζονται κυρίως στο θέμα της ανάπτυξης της δημοσιονομικής πολιτικής και στο χρηματιστήριο.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνουν το ειδικό ταμείο παρέμβασης, τη μείωση επιτοκίων, τη φορολογική μεταρρύθμιση, το χρηματιστήριο, την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και τη συμβουλευτική οικονομική επιτροπή.

Ειδικό ταμείο παρέμβασης

Προτείνεται η δημιουργία Ειδικού Ταμείου ύψους μέχρι £50 εκ., που αντιστοιχεί γύρω στο 1% του ΑΕΠ, για τη χρηματοδότηση σχεδίων παρέμβασης. Το Ταμείο να εγκριθεί το συντομότερο από τη Βουλή. Θα πρέπει επίσης να θεσμοθετηθούν απλοποιημένες και μη χρονοβόρες διαδικασίες, ώστε να επιτρέπουν την άμεση λήψη μέτρων παρέμβασης που έχουν γρήγορα αποτελέσματα.

Μεταξύ άλλων το Ταμείο θα πρέπει να χρηματοδοτήσει διάφορα μέτρα και σχέδια όπως είναι:

- Η επεξεργασία λεπτομερειακού προγράμματος για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

- Η προώθηση δημόσιων έργων υποδομής, στεγαστικών σχεδίων και άλλων με έμφαση σε αυτά που έχουν υψηλή ένταση εργασίας. Συγχρόνως, προώθηση αυτοχρηματοδότησης δημοσίων έργων και επίσπευση εκτέλεσης δημοσίων έργων με ανάθεσή τους στον ιδιωτικό τομέα.

Μείωση επιτοκίων

Παράλληλα, επιβάλλεται να εφαρμοστεί μια χαλαρή νομισματική πολιτική με την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων με σκοπό την τόνωση της ενεργού ζήτησης. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πραγματικό επιτόκιο στην Κύπρο είναι συγκριτικά υψηλό.

Πρόσθετα, κρίνεται απαραίτητο όπως τροχιοδρομηθεί η διεξαγωγή ενός κοινωνικού διαλόγου με στόχο τη διατήρηση των σημερινών συνθηκών απασχόλησης σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης της οικονομίας.

Φορολογική μεταρρύθμιση

Η φορολογική μεταρρύθμιση επιβάλλεται για σκοπούς εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο και ενόψει των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί έναντι του ΟΟΣΑ. Ενόψει των σημερινών εξελίξεων θα πρέπει να επισπευθεί η κατάθεση και ψήφισή της από τη Βουλή το συντομότερο δυνατό. Η υλοποίηση της φορολογικής μεταρρύθμισης θα δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα όσον αφορά τις επενδύσεις ντόπιες και ξένες και θα ενισχύσει την παραγωγική δραστηριότητα. Όμως, για την επίτευξη άμεσων αποτελεσμάτων ορισμένα μέτρα της προγραμματιζόμενης φορολογικής μεταρρύθμισης θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα.

Απαραίτητα στοιχεία της φορολογικής μεταρρύθμισης πρέπει να είναι:

- Σημαντική αύξηση του αφορολόγητου ορίου για φυσικά πρόσωπα

- Σημαντική μείωση του ανώτατου συντελεστή φορολογικής επιβάρυνσης για τα φυσικά πρόσωπα, ακολουθώντας την τάση που παρουσιάζεται στις χώρες της ΕΕ

- Μείωση του εταιρικού φόρου σε επίπεδο γύρω στο 10%

- Αύξηση του συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας για σκοπούς εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο

- Κατάργηση της εισφοράς για την άμυνα

- Εισαγωγή ειδικού σχεδίου για πλήρη αποζημίωση αυτών που δεν θα επωφεληθούν από τη φορολογική μεταρρύθμιση

- Ενίσχυση και επέκταση σχεδίων κοινωνικών παροχών ως αντισταθμιστικό κοινωνικό μέτρο

Κυπριακό Χρηματιστήριο

Με σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού προς το θεσμό του χρηματιστηρίου προτείνονται τα ακόλουθα:

- Επίσπευση της προσπάθειας για θεσμική θωράκιση του θεσμού

- Εφαρμογή σχεδίου για πληροφόρηση και επιμόρφωση του επενδυτικού κοινού και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο χρηματιστηριακό θεσμό και τους βασικούς συντελεστές του

- Εισαγωγή σύγχρονης νομοθεσίας για την απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τις συγχωνεύσεις και εξαγορές και παραχώρηση σχετικών κινήτρων

- Διαμόρφωση ενός ορθολογικού νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση και εποπτεία των συνταξιοδοτικών ταμείων και παραχώρηση της δυνατότητας για φορολογική έκπτωση

- Απαλλαγή ή διαφοροποίηση του φόρου που επιβαρύνει το εισόδημα από μερίσματα για ορισμένο χρονικό διάστημα με σκοπό την ενίσχυση της απόδοσης από επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους

- Ενίσχυση των κερδοφόρων εταιρειών για να διατηρήσουν μερισματική πολιτική με ανάλογο χαμηλότοκο δανεισμό τους

Αντιμετώπιση του Οικονομικού Εγκλήματος

Παρόλο που το θέμα αυτό δεν περιλαμβάνεται στα αυστηρώς οικονομικά μέτρα, είναι απαραίτητο η Πολιτεία να εφαρμόσει αποτελεσματικά και να βελτιώσει εκεί που χρειάζεται την κειμένη νομοθεσία για να αντιμετωπισθεί το διογκούμενο Οικονομικό Έγκλημα και για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του Κύπριου Πολίτη στην Οικονομία ώστε τα διάφορα μέτρα που αποσκοπούν στην τόνωση και ενίσχυσή της να είναι αποτελεσματικά.

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή

Γίνεται η εισήγηση όπως συγκληθεί η Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση των άμεσων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η οικονομία με σκοπό τη διαμόρφωση συναινετικών προσεγγίσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Η Επιτροπή θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί και να περιλαμβάνει νέα μέλη εγνωσμένου κύρους και ανεξάρτητης γνώμης που να προέρχονται και από μη οργανωμένα σύνολα ή ομάδες πίεσης.

Σύμφωνα με το υπόμνημα τα παραπάνω θέματα δεν αποσκοπούν το σχεδιασμό ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μακρόχρονη αναδιαμόρφωση και εκσυγχρονισμό της οικονομίας αλλά εισηγήσεις για την άμεση αντιμετώπιση της ύφεσης, και ίσως επερχόμενης κρίσης, ως εκ της διεθνούς συγκυρίας.