You are here

Το πλάνο υπουργείου παιδείας για πανδημία

30/10/2020 06:23

Το πλάνο του υπουργείου παιδείας για τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού, σκιαγραφεί ο αρμόδιος υπουργός Πρόδρομος Προδρόμου.

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Κυριάκου Χατζηγιάννη, ο υπουργός αναφέρει ότι το υπουργείο εργάστηκε σε όλη τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, σε πλήρη συνεννόηση με την ομάδα ειδικών επιδημιολόγων του Υπουργείου Υγείας, ώστε η έναρξη της σχολικής χρονιάς να είναι πετυχημένη και ασφαλής για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς. 

Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι η γενική επιδημιολογική κατάσταση της Κύπρου ήταν θετική και έτσι επετράπη σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες η διά ζώσης φοίτηση στα σχολεία, τηρώντας πλήρως τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν επικαιροποιηθεί από τους επιδημιολόγους, σε συνεργασία με το υπουργείο.

Λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει για την εξέλιξη της πανδημίας, το υπουργείο παιδείας έχει αναπτύξει σχεδιασμό για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε σε μαθητές/τριες που θα παραμείνουν στο σπίτι, είτε, εάν χρειαστεί για εκ περιτροπής φοίτηση μαθητών/τριών.  Επιπρόσθετα, έχει ήδη θεσμοθετηθεί μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε η συμμετοχή μαθητών/τριών σε αυτήν να θεωρείται κανονική φοίτηση.

Το υπουργείο προχώρησε σε καθορισμό των αναγκών ως προς την υλικοτεχνική υποδομή για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, σε συνάρτηση με τον υφιστάμενο εξοπλισμό.

Σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ), το υπουργείο προχωρεί σε αναβάθμιση του δικτύου καθώς και του αναγκαίου εξοπλισμού στα σχολεία.  Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με το ΥΕΚΨΠ υλοποιείται ευρύτερος σχεδιασμός για την ψηφιακή εκπαίδευση και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής εκπαίδευσης, σε περίπτωση που θα χρειαστεί, θα εφαρμοστεί συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, ώστε μέσα από τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας να παρασχεθεί στα παιδιά τόσο παιδαγωγική όσο και συναισθηματική στήριξη. 

Τα σχολεία αναμένεται να διατηρήσουν σταθερή επικοινωνία με τους γονείς των παιδιών (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή άλλου τρόπου που θα συμφωνηθεί με τους γονείς). 

Η αποστολή εκπαιδευτικού υλικού θα συνεχιστεί με διάφορους τρόπους στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της κάθε σχολικής μονάδας, αλλά και των ίδιων των γονέων, ενώ η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα υποστηριχθεί με την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, καθώς και τις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων.  Επιπλέον, το υπουργείο θα υποστηρίξει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη λειτουργία της εκπαιδευτικής τηλεόρασης.

Τα σχολεία στις διάφορες βαθμίδες έχουν λάβει οδηγίες ούτως ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου όποτε χρειαστεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όσους μαθητές/τριες θα χρειάζεται να παραμένουν κατ’ οίκον.  

Στη Δημοτική Εκπαίδευση διατίθεται στο σχολείο διδακτικός χρόνος ούτως ώστε να μπορεί να διοργανωθεί εξ αποστάσεως διδασκαλία ή άλλη παιδαγωγική στήριξη σε παιδιά που θα παραμείνουν κατ’ οίκον.

Αναφορικά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.) των σχολείων, με στόχο την ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών που έχουν δημιουργηθεί, το υπουργείο προχώρησε σε εκτίμηση των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας που δεν επιτεύχθηκαν επαρκώς, κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.  Ακολούθως, οι δείκτες αξιολογήθηκαν και εντοπίστηκαν οι πλέον απαραίτητοι, για την ομαλή μετάβαση των παιδιών στην επόμενη τάξη ή στην επόμενη βαθμίδα.  Πριν οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης αρχίσουν τη διδασκαλία των δεικτών που περιλαμβάνονται στα Α.Π., οι δύο πρώτες εβδομάδες φοίτησης αξιοποιήθηκαν για διδασκαλία που θα ενισχύσει τα παιδιά ως προς ορισμένους δείκτες, οι οποίοι κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικοί.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, όσον αφορά στα παιδιά που λαμβάνουν ειδική αγωγή και εκπαίδευση και έχουν ευπάθεια για σοβαρή νόσηση από τη νόσο COVID-19, φοιτούν στα σχολεία, νοουμένου ότι έχει δώσει σχετική έγκριση η Ειδική Επιτροπή. 

Σε όσα παιδιά που λόγω της ευπάθειας τους δεν θα μπορούν να φοιτούν, θα παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση και παιδαγωγική στήριξη, καθώς και εξ αποστάσεως κατ’ οίκον εκπαίδευση, στη βάση των σχετικών αποφάσεων των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  

Όσον αφορά στα Ειδικά Σχολεία και το θέμα των θεραπειών, το κάθε σχολείο, στη βάση των δικών του ιδιαιτεροτήτων, έχει καταρτίσει πρόγραμμα.  Σε περίπτωση που διαφοροποιηθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα, τότε θα υπάρξει σχετική συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να ληφθούν έγκαιρα οι ανάλογες αποφάσεις.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η διαδικασία της στελέχωσης έχει ολοκληρωθεί φέτος πολύ νωρίτερα από άλλες σχολικές χρονιές, όπως και η αποστολή και παραλαβή των βιβλίων.  Η μορφή του Διημέρου Εκπαιδευτικού για τη Δημοτική Εκπαίδευση (πρώτη βδομάδα Σεπτέμβρη) διαφοροποιήθηκε από τις προηγούμενες σχολικές χρονιές και οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στα σχολεία τους σε θέματα ψηφιακής εκπαίδευσης.