You are here

Ξεκινούν τα οδικά έργα στο Εθνικό Πάρκο Ακάμα

29/08/2022 10:07

Ξεκινούν τα έργα βελτίωσης των δασικών δρόμων στην περιοχή του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα, οι οποίοι θεωρούνται σημαντικοί για την ομαλή πρόσβαση των επισκεπτών στο δάσος, όπως αναφέρεται στη θετική  γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής.

Σύμφωνα την περιβαλλοντική αρχή, οι δρόμοι που θα βελτιωθούν θεωρούνται σημαντικοί για την οργάνωση, την καθοδήγηση και διαχείριση των επισκεπτών στους κόμβους διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης του ΕΔΠ Ακάμα, σε άλλες επισκέψιμες θέσεις ή σημεία ενδιαφέροντος και περιορισμό της ανεξέλεγκτης στάθμευσης οχημάτων και πρόσβασης στις υπόλοιπες περιοχές του Πάρκου. Εξυπηρετούν, επίσης, σκοπούς πυροπροστασίας και διαχείρισης.

Σημειώνεται ότι, για τους σκοπούς υλοποίησης του σχεδίου, έχει εκπονηθεί μελέτη για το οδικό δίκτυο, η οποία αποτέλεσε μέρος της περιβαλλοντικής αξιολόγησης με την εκπόνηση, κατάθεση και αξιολόγηση σχετικής μελέτης.

Η συγκεκριμένη γνωμοδότηση αφορά τη Φάση Β βελτίωσης του οδικού δικτύου, που περιλαμβάνει βελτίωση υφιστάμενου δρόμου, συνολικού μήκους 6.700 μ., περίπου, εκ των οποίων τα 3.420 μ. αποτελούν δασικό δρόμο, τα 0.200 μ. δημόσιο δρόμο, τα 2.770 μ. δημόσιο μονοπάτι και τα 0.310 μ. μη εγγεγραμμένο δρόμο. Ο δρόμος που θα βελτιωθεί έχει αφετηρία την τοποθεσία Λουτρά της Αφροδίτης και τέρμα την τοποθεσία Φοντάνα Αμορόζα, στο βορειότερο μέρος της χερσονήσου Ακάμα.

Ο υφιστάμενος δρόμος, έχει πλάτος που κυμαίνεται από 3,0 μέχρι και 6,0 μ., με μέσο όρο 4,1 μ. Ο σχεδιασμός βελτίωσης του δρόμου εφαρμόζει κυρίως οδόστρωμα πλάτους 4,0 μ. και έρεισμα 0,5 μ. εκατέρωθεν.

Όπου υπάρχει η ανάγκη κατασκευής αυλακιού το έρεισμα, αντικαθίσταται με αυλάκι συνολικού πλάτους 0,70 μ. και όπου απαιτείται στηθαίο ασφαλείας, κατασκευάζεται επιπλέον έρεισμα 0,75 μ.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθέσιμο πλάτος, εφαρμόζεται οδόστρωμα πλάτους 3,5 μ. και έρεισμα 0,4 μ. εκατέρωθεν. Όπου υπάρχει η ανάγκη κατασκευής αυλακιού, το έρεισμα αντικαθίσταται με αυλάκι συνολικού πλάτους 0,60 μ. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν ψηλές εκσκαφές, προτείνεται όπως το τοιχαράκι στο προτεινόμενο αυλάκι να ψηλώνει 1,00-1,50 μ. για κατακόρυφη τομή των ορυγμάτων και στη συνέχεια το όρυγμα να έχει κλίση 3:1 (ύψος : πλάτος).

Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται τοπικά προβλήματα, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν στη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, όπως π.χ. τοπικά μη αναμενόμενη ασταθή βραχομάζα, ανάγκη τοποθέτησης δικτύων ή πλεγμάτων συγκράτησης ή άλλες περιπτώσεις, θα εφαρμόζεται η προσφορότερη λύση από άποψη ασφάλειας που θα συνάδει με τις προδιαγραφές της μελέτης.

Συνοπτικά σημειώνεται ότι καταγράφηκαν συνολικά 400 μ. περίπου από τα 6.700 μ. του δρόμου αυτού, στα οποία φαίνεται να προκύπτουν ορύγματα μέσα από το «φρύδι» του πρανούς.

Στο δρόμο, που σήμερα είναι χωμάτινος, θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδοστρωσίας. Η άνω επιφάνεια, θα είναι από διαβαθμισμένο μείγμα υλικό τύπου 1 (crush and run) όπου η κατά μήκος κλίση είναι μικρότερη από 8% και σκυρόδεμα, όπου η κατά μήκος κλίση είναι μεγαλύτερη από 8%.

Με την υλοποίηση του έργου, θα βελτιωθεί η υφιστάμενη πρόσβαση προς τη θέση Φοντάνα Αμορόζα του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και η καθοδήγηση των επισκεπτών προς τον κόμβο διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης επισκεπτών που θα δημιουργηθεί στη θέση αυτή.

Ο δρόμος Λουτρά - Φοντάνα είναι καθορισμένος από το ΣΑΑ ΕΔΠ Ακάμα, ως δρόμος εντός του ΕΔΠ Ακάμα στον οποίο θα επιτρέπεται η χρήση μόνο από οχήματα αρμόδιων υπηρεσιών, οχήματα του Πάρκου και ιδιώτες περίκλειστων τεμαχίων. Νοείται ότι ο δρόμος θα χρησιμοποιείται επιπρόσθετα από πεζούς και ποδηλάτες. Θα γίνεται περιοδική συντήρηση του δρόμου με μηχανικά μέσα, όπως η συνήθης δραστηριότητα σε αγροτικούς και δασικούς δρόμους.

Το οδικό δίκτυο που θα βελτιωθεί, χωροθετείται στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα που είναι Κρατικό Δάσος και έχει κηρυχθεί ως Εθνικό Δασικό Πάρκο σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο και αποτελεί μέρος των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) «Χερσόνησος Ακάμα» και Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα». Εμπίπτει στα Διοικητικά όρια της κοινότητας Νέου Χωριού.

Η οικολογική αξία του ΕΔΠ Ακάμα αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Χερσονήσου Ακάμα, είναι ιδιαίτερα γνωστή και σημαντική, αφού λόγω συνδυασμού παραγόντων έχει διαμορφωθεί ως μια περιοχή με πλούσια βιοποικιλότητα τόσο σε οικοτόπους, όσο και στα είδη χλωρίδας και πανίδας.

Στη μεγαλύτερή του έκταση, ο περιβάλλοντας χώρος του έργου καλύπτεται από θαμνώνες αρκεύθου (Juniperus phoenicea, τύπος οικοτόπου 5210). Επίσης, υπάρχουν δάση τραχείας πεύκης (Pinus brutia, τύπος οικοτόπου 9540), ενδημικά δάση με Juniperus phoenicea (τύπος οικοτόπου 9560*), φρύγανα (τύπος οικοτόπου 5420), απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση αγγειοσπέρμων (τύπος οικοτόπου 1240) και αγροτικές καλλιέργειες. Παράκτια βρίσκεται η θαλάσσια περιοχή Κακοσκάλι για την οποία το Τμήμα Αλιείας, με βάση τον περί Αλιείας Νόμο, έχει εκδώσει διάταγμα προστασίας των αλιευτικών πόρων και των υδρόβιων οργανισμών.

Το ΕΔΠ Ακάμα και κατ’ επέκταση η ευρύτερη περιοχή της χερσονήσου, αποτελεί επίσης ένα από τους κύριους μεταναστευτικούς διαδρόμους της Κύπρου με μεγάλη σημασία για πολλά είδη πουλιών.

Σε ότι αφορά τα θηλαστικά και τα αμφίβια, σημαντικότερη αναφορά είναι η παρουσία τουλάχιστον 15 ειδών νυχτερίδων στην περιοχή, η παρουσία της Μεσογειακής φώκιας (Μonachus monachus) και η παρουσία των θαλάσσιων χελώνων (Caretta caretta και Chelonia mydas) οι οποίες ωοτοκούν κυρίως στις παραλίες της Λάρας και Τοξεύτρας.

Η περιοχή «Λάρας - Τοξεύτρας» έχει κηρυχθεί από το 1989 ως Προστατευόμενη Περιοχή με βάση τον περί Αλιείας Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς και συμβάλλει σημαντικά στο καθεστώς διατήρησης των δύο αυτών ειδών χελώνων. Επίσης, έχει περιληφθεί το 2013 στον Κατάλογο των Ειδικά Προστατευόμενων Περιοχών Μεσογειακής Σημασίας, SPAMIs, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και Βιοποικιλότητας της Μεσογείου.

Η.Ε.