You are here

«ΟΚ» για πρώτη φάση φωτοβολταϊκού πάρκου ΑΗΚ στο Ακρωτήρι

10/06/2019 12:25

Η περιβαλλοντική αρχή αποφάσισε να συναινέσει στο αίτημα της ΑΗΚ που εκκρεμεί από το 2016, για δημιουργία για φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ακρωτήρι, υπό συγκεκριμένους όρους.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής το πράσινο φως αφορά στην προώθηση μόνο της πρώτης φάσης (12MW) της υπό αναφορά ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν οι όροι οι οποίοι επισυνάπτονται και έχουν ως στόχο τον περιορισμό των κυριότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σημειώνεται επίσης ότι η διαδικασία καθορισμού πολεοδομικών ζωνών για την ευρύτερη περιοχή Ακρωτηρίου η οποία θα εξεταστεί και στα πλαίσια σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί. «Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω ανάπτυξη θα ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση των τελικών προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου, ώστε το υπό αναφορά έργο να είναι συμβατό και με τις γειτνιάζουσες πολεοδομικές χρήσεις/ζώνες οι οποίες θα καθοριστούν. Παρόλα αυτά, η καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της πιο πάνω διαδικασίας δεν δικαιολογεί περεταίρω αναβολή στην έκδοση της παρούσας γνωμοδότησης», σημειώνει η περιβαλλοντική αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό αίτημα της ΑΗΚ για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 20 MW στο Ακρωτήρι προσέκρουσε στην άρνηση του υπουργείου ενέργειας και ως εκ τούτου και της περιβαλλοντικής αρχής, εντούτοις μετά από ένα χρόνο η ΑΗΚ επανήλθε με χαμηλότερης ισχύος και έκτασης φωτοβολταϊκό πάρκο.

Σημειώνεται ότι το τεμάχιο γης που ενοικίασε η ΑΗΚ από τη Μητρόπολη Λεμεσού για τη δημιουργία του πάρκου βρίσκεται εντός της ευαίσθητης περιοχής του υγροβιότοπου Ακρωτηρίου.

Θέση περιβαλλοντικής αρχής

Λαμβάνοντας υπόψη την επιτόπια αξιολόγηση του χώρου του προτεινόμενου έργου και τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την αρχική μελέτη (ΜΕΕΠ) με τον αρχικό σχεδιασμό, την αναθεωρημένη Μελέτη σύμφωνα με τον τελικό σχεδιασμό και την μειωμένη έκταση που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί, την ειδική οικολογική αξιολόγηση και τις θέσεις των μελών της επιτροπής και άλλων αρμόδιων αρχών, συναξιολογήθηκαν και τα πιο κάτω: 

- Ο ακριβής καθορισμός του βαθμού επηρεασμού των ειδών πτηνοπανίδας που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή του υγρότοπου της Αλυκής Ακρωτηρίου και χρησιμοποιούν τα υπό μελέτη τεμάχια

 - Τα απαιτούμενα μέτρα διαχείρισης, 

 - Η αξιολόγηση της αλλαγής χρήσης γης, 

 - Εκτίμηση του κινδύνου πρόσκρουσης των πτηνών στα φωτοβολταϊκά πλαίσια (lakeeffect), και 

 - Συσσωρευτικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου.

Επιπτώσεις κατά τη λειτουργία του έργου

Σε ότι αφορά εκτιμήσεις για ενδεχόμενες επιπτώσεις κατά τη λειτουργία του έργου αυτές αφορούν:

-Επηρεασμό της τοπικής πτηνοπανίδας η οποία δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή την έκταση γης για τροφοληψία, φωλεοποίηση, και αναπαραγωγή, αφού  θα καταλαμβάνεται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια.

- Αλλαγή χρήσης της γης η οποία στο παρόν στάδιο χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς (ξηρικές καλλιέργειες, εσπεριδοειδή και κυπαρίσσια), χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή γεωργική γη, και είναι αρδευόμενη.

-Δημιουργία διαφόρων ρευμάτων στερεών αποβλήτων (ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά κ.λπ.) προς διαχείριση.

-Φωτορύπανση η οποία θα προκύπτει από τις αυξημένες ανάγκες φωτισμού κατά την διάρκεια της νύχτας.

Μέτρα μετριασμού επιπτώσεων

Ως μέτρο μετριασμού των επιπτώσεων στην πτηνοπανίδα, η δέσμευση για φύτευση 8000 επιπλέον δέντρων θεωρείται μια θετική πρωτοβουλία, αλλά βάσει της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, στη φύτευση θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οπωροφόρα δέντρα που χρησιμοποιούνται από το κοκκινοπόδαροφαλκόνι και το φαλκόνι της Ελεονώρας, τα οποία να τυγχάνουν της απαιτούμενης φροντίδας.

Επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου

Οι επιπτώσεις που εκτιμάται ότι ενδεχομένως να προκύψουν από την κατασκευή του έργου είναι:

- Επηρεασμός της πτηνοπανίδας, ιδιαίτερα του κοκκινοπόδαρουφαλκονιού και του φαλκονιού της Ελεονώρας και των οικοτόπων της ευρύτερης περιοχής. Οι επιπτώσεις στο είδος χλωρίδας Urticamembranacea που περιλαμβάνεται στο κόκκινο βιβλίο, δεν κρίνονται σημαντικές.

-Κατάληψη μεγάλης έκτασης γης με αφαίρεση της τοπικής χλωρίδας και 3800 περίπου δέντρων (εσπεριδοειδή, κυπαρίσσια και θαμνώδη βλάστηση).

-Αυξημένα επίπεδα ηχορύπανσης ως αποτέλεσμα των κατασκευαστικών εργασιών.

Της Ηρώς Ευθυμίου