You are here

Πριν το τέλος του 2022 η λειτουργία Εθνικού Δασικού Πάρκου

10/03/2021 17:42

Οι σημαντικές δράσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα έχουν δρομολογηθεί και βρίσκονται σε προχωρημένο ή ακόμα και σε τελικό στάδιο, εντός του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος, είπε ο Υπουργός ΓεωργίαςΚώστας Καδής, ενημερώνοντας την κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, για τις εξελίξεις και την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) του Ακάμα.

Ο κ. Καδής, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, ανέφερε στην Επιτροπή ότι το Διαχειριστικό Σχέδιο επικαιροποιήθηκε κατά την περίοδο 2018-2020 και ανέφερε πως η κεφαλαιουχική επένδυση για τη δημιουργία του Πάρκου θα ξεπεράσει τα €12 εκατ. ενώ οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες υπολογίζονται σε €1 εκατ. Διευκρίνισε ότι το Σύστημα Διαχείρισης του Πάρκου προβλέπει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων και των Τοπικών Αρχών.
 
Ενημέρωσε την Επιτροπή ότι στο πλαίσιο του σχεδίου προβλέπεται οργάνωση της εισόδου (με 7 κύρια σημεία εισόδου) και της διακίνησης των επισκεπτών, εντατικοποίηση των μέτρων προστασίας και διατήρησης της φύσης, βελτίωση του οδικού δικτύου και καθορισμός χώρων στάθμευσης, ενίσχυση της ενημέρωσης και ικανοποίησης των επισκεπτών, με τη δημιουργία 14 κόμβων διευκολύνσεων και ενημέρωσης, σχεδιασμός υποδομών, μέσω Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, καθορισμός τέλους εισόδου, δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, θέσπιση Κανόνων Λειτουργίας του Πάρκου, συστηματική καθαριότητα Πάρκου, πρόσληψη και εκπαίδευση Παρκοφυλάκων και άλλου προσωπικού.
 
Ο μοναδικός σκοπός των δράσεων τόνισε, είναι να συμβάλουν, στην αποτελεσματική διαχείριση του μεγάλου αριθμού επισκεπτών που φτάνουν στο Πάρκο, περιορίζοντας, την πίεση στους φυσικούς οικότοπους της περιοχής.
 
Σε ότι αφορά την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου, αναφέρθηκε ότι έχουν ετοιμαστεί οι αναγκαίες Μελέτες Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και οι προκαταρκτικοί κανόνες λειτουργίας του Πάρκου, έχει παραδοθεί η τελική αρχιτεκτονική μελέτη, ολοκληρώθηκε η προμελέτη βελτίωσης των δρόμων, ενώ συνεχίστηκε η αποκοπή συγκεκριμένων προσβάσεων και η άρση των παράνομων επεμβάσεων. Συνεπώς, η πρόοδος του Σχεδίου ακολουθεί τα αρχικά χρονοδιαγράμματα και αναμένουμε ότι το Εθνικό Δασικό Πάρκο της χερσονήσου θα λειτουργήσει πριν το τέλος του 2022, όπως αρχικά είχε δεσμευθεί η Κυβέρνηση.
 
Ο Υπουργός Γεωργίας επανέλαβε τη βούληση της Κυβέρνησης για πλήρη και συντεταγμένη λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα, με τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία όλων των μοναδικών αξιών της περιοχής, η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη, η ενίσχυση του οικοτουρισμού, καθώς και η αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων. Ανέφερε ακόμα, ότι έχει εκπονηθεί το Σχέδιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Ακάμα, από ομάδα Κυπρίων και ξένων εμπειρογνωμόνων, με σημαντική εμπειρία στη διαχείριση Εθνικών Πάρκων σε άλλες χώρες.

Κόμματα και φορείς ζητούν αναθεώρηση σχεδιασμών

Σε δηλώσεις του μετά τη συνδρία, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος Γιώργος Λουκαΐδης κάλεσε την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο να αναθεωρήσουν τους σχεδιασμούς τους, να άρουν τις αυθαίρετες παρεμβάσεις εντός του ΑΚΑΜΑ και να μην δημιουργήσουν τετελεσμένα. Σημείωσε ότι το ΑΚΕΛ τοποθετείται υπέρ της δημιουργίας Εθνικού Πάρκου, το οποίο εάν αξιοποιηθεί σωστά, έχοντας ως κύρια συνιστώσα τη βιώσιμη ανάπτυξη των γύρω κοινοτήτων, θα επιφέρει μόνο θετικά για την περιοχή.
 
Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου δήλωσε ότι ο στόχος της Κυβέρνησης, μέσα από το διαχειριστικό σχέδιο, είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και η προώθηση της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης των κοινοτήτων και αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Στη συνεδρία συμμετείχε η  Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), η οποία υποστηρίζει ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και δεν ακολουθούνται οι ορθές διαδικασίες πριν από την έγκριση και υλοποίηση του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ παράλληλα εκφράζει σοβαρούς προβληματισμούς και έντονες επιφυλάξεις επί συγκεκριμένων προνοιών του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα, καθότι θεωρεί ότι αρκετές από τις πρόνοιες αυτές χρήζουν αναθεώρησης και τροποποίησης.

Επίσης, η ΟΠΟΚ θεωρεί ότι απουσιάζουν σημαντικές πρόνοιες, οι οποίες θα πρέπει να περιληφθούν στο Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα.
 
Κατά την ΟΠΟΚ απαραίτητες προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων, πριν από την έγκριση του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα από το Υπουργικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι η άρση των αυθαίρετων επεμβάσεων και επιβλαβών δραστηριοτήτων, καθώς και κατεδάφιση των παράνομων κατασκευών και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, εντός ή/και πλησίον του ΕΔΠ Ακάμα και των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 ΤΚΣ και ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα και η απαλλοτρίωση των περίκλειστων ιδιωτικών περιουσιών στο ΕΔΠ Ακάμα, η ανάκτηση των οποίων από το κράτος θεωρείται απαραίτητη για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας.

Επίσης, αναφέρει πως απαραίτητη προϋπόθεση πρέπει να είναι η επέκταση της περιοχής ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα, με βάση τις πρόσφατες διαπιστώσεις και εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έκδοση Διατάγματος Κήρυξης της προστατευόμενης περιοχής ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα σε Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και έκδοση διατάγματος καθορισμού μέτρων προτεραιότητας για την ΕΖΔ, με βάση τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου και η έκδοση Διατάγματος Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής για την περιοχή ΕΖΔ Χερσόνησος Ακάμα, με βάση τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου.