You are here

Γ. Θεοχαρίδης: Βαρύτητα στην αξιοποίηση τεχνολογίας

08/10/2021 07:23

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα συνεχίσει να δίνει μεγάλη βαρύτητα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και ειδικά της χρηματοοικονομικής και της ρυθμιστικής τεχνολογίας αναφέρει ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Με αυτόν τον τρόπο, επισημαίνει σε συνέντευξή του στη StockWatch, «διασφαλίζουμε ότι η Επιτροπή θα παραμείνει μία ευέλικτη και αποτελεσματική εποπτική αρχή, ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής».

Παράλληλα, σημειώνει ότι η επιτροπή εργάζεται για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα μέσω της προσφοράς νέων επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Αναφέρει ότι η παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς αποτελεί βασικό ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με απώτερο στόχο την προστασία των επενδυτών και την υγιή ανάπτυξη της αγοράς.

Στη συνέντευξή του ο κ. Θεοχαρίδης κάνει επίσης αναφορά σε ρυθμίσεις που πηγάζουν από ευρωπαϊκές οδηγίες που θα πρέπει να υιοθετηθούν το επόμενο διάστημα, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ακολουθεί η συνέντευξη

Ερ.: Ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχετε θέσει στη θητεία σας;

Απ.: Ως Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) θα συνεχίσουμε να δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και ειδικά της χρηματοοικονομικής και της ρυθμιστικής τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε ότι η Επιτροπή θα παραμείνει μία ευέλικτη και αποτελεσματική εποπτική αρχή, ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής.

Ειδικότερα, η αξιοποίηση της τεχνολογίας από την ΕΚΚ είναι σημαντική στην ενίσχυση του εποπτικού της ρόλου, καθώς επίσης στην περαιτέρω αυτοματοποίηση των εργασιών και διαδικασιών της.

Παράλληλα, θα διασφαλίσουμε ότι η χρήση της από τις εποπτευόμενες οντότητες για την παροχή επενδυτικών προϊόντων ή για σκοπούς συμμόρφωσης γίνεται σε ορθή βάση.

Η παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς αποτελεί βασικό ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με απώτερο στόχο την προστασία των επενδυτών και την υγιή ανάπτυξη της αγοράς.

Προς αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλες τις εποπτευόμενες οντότητες να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε εποπτικές τους υποχρεώσεις. Όσοι δεν θα συμμορφώνονται δεν έχουν θέση στον τομέα.   

Επιπλέον, η ΕΚΚ εργάζεται για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα μέσω της προσφοράς νέων επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα δώσουμε βαρύτητα στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης, με έμφαση στις βιώσιμες επενδύσεις, που αποτελεί βασικό στόχο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει στη διάθεσή του εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης και να μην στηρίζεται μόνο στον τραπεζικό τομέα.

Προσδοκώ, επίσης, στη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας με τους ομολόγους μου στις αντίστοιχες εποπτικές αρχές του εξωτερικού, διασφαλίζοντας ότι η Κύπρος θα εξακολουθήσει να συμβάλλει θετικά στην επέκταση και την ενίσχυση των ρυθμιστικών πρακτικών και διαδικασιών, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ερ.: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς;

Απ.: Μια από τις μεγαλύτερες προσκλήσεις για όλους τους επόπτες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΚ είναι η Χρηματοοικονομική και η Ρυθμιστική Τεχνολογία.

Πέραν των ευκαιριών που δημιουργεί η αξιοποίησή τους θα πρέπει να προσμετρηθεί το ρίσκο που ενέχουν, κάτι το οποίο εξετάζουμε από κοινού και με τους υπόλοιπους ευρωπαίους επόπτες.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε το 2018 στη δημιουργία του Κόμβου Καινοτομίας για να ενθαρρύνει και να στηρίξει την καινοτομία στον χρηματοοικονομικό τομέα, να προσδιορίσει τις μελλοντικές απαιτήσεις για νέες νομοθετικές και εποπτικές προτεραιότητες και να διασφαλίσει ότι δεν υπονομεύεται η προστασία των επενδυτών. 

Μία ακόμη σημαντική πρόκληση είναι η έγκαιρη υιοθέτηση των ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών στο θεσμικό πλαίσιο, είτε αφορούν εποπτικά θέματα, είτε νέες εξελίξεις για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω των αυξημένων εποπτικών απαιτήσεων παρατηρείται καθυστέρηση στην έγκαιρη υιοθέτηση των οδηγιών ή και των κανονισμών. Ως ΕΚΚ θα προσπαθήσουμε, στον βαθμό που είναι εφικτό, να συμβάλουμε ώστε να ξεπεραστούν τυχόν καθυστερήσεις.

Ερ.: Αντιμετωπίζει προβλήματα η Επιτροπή στο έργο της;

Απ.: Όπως και οι αντίστοιχες εποπτικές αρχές στο εξωτερικό, η ΕΚΚ καλείται να ανταποκριθεί σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επενδυτικό περιβάλλον, είτε αυτό αφορά νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, είτε την παροχή νέων και πολύπλοκων επενδυτικών προϊόντων από τις εποπτευόμενες οντότητες, οι οποίες διερευνούν και αξιοποιούν τεχνολογικές εξελίξεις.

Είναι μείζονος σημασίας η ΕΚΚ να διατηρήσει την ευελιξία της, ώστε να είναι σε θέση να συμβαδίζει με τον γρήγορο ρυθμό των εξελίξεων και να ανταποκρίνεται με επιτυχία στον ρόλο που καλείται να επιτελέσει ως εποπτική αρχή.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν έχει στη διάθεσή της όλες τις δέουσες εξουσίες και συνεχίσει να ενδυναμώνεται περαιτέρω με τους απαραίτητους πόρους, είτε αυτοί αφορούν την τεχνολογική της αναβάθμιση ή/και άλλες υποδομές, είτε την ενίσχυσή της με ανθρώπινο δυναμικό.

Είναι σημαντικό η ΕΚΚ να ενεργεί προληπτικά, προλαβαίνοντας τυχόν κινδύνους, ώστε να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η βαρύτητα των αποφάσεών της να αντικατοπτρίζει τη σημασία που αποδίδει στην προστασία των επενδυτών και την αξιοπιστία του τομέα.

Ερ.: Ποιες εξελίξεις αναμένονται το επόμενο διάστημα σε ότι αφορά το ρυθμιστικό περιβάλλον και την παροχή νέων υπηρεσιών;

Απ.: Πριν από μερικές εβδομάδες η ΕΚΚ εξέδωσε Δήλωση Πολιτικής σε σχέση με την εγγραφή και τις δραστηριότητες των Παρόχων Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία.

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν αίτηση για αδειοδότηση από την ΕΚΚ, η οποία θα τους εποπτεύει στη βάση του Νόμου περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.  

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται επίσης η ολοκλήρωση της μεταφοράς της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων στις νομοθεσίες που διέπουν τους ΟΣΕΚΑ και τους ΔΟΕΕ.

Με αυτή την οδηγία μειώνονται οι κανονιστικοί φραγμοί για να επιτραπεί στους διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων να διανέμουν, και, με ορισμένες εξαιρέσεις, να διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του κόστους για τους διαχειριστές κεφαλαίων, ενώ θα διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές για τους επενδυτές.

Επίσης, το Νοέμβριο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ2020/1503) σχετικά με τους Ευρωπαίους Παρόχους Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης, ο οποίος θα καλύπτει και τη συμμετοχική χρηματοδότηση με δανεισμό.

Ως ΕΚΚ έχουμε προχωρήσει στις αρχές του 2020 στην έκδοση της Οδηγίας για την Παροχή Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης σε Κινητές Αξίες (π.χ. μετοχών ή χρεογράφων) ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή νεοφυών εταιρειών. Το ποσό που μπορεί να αντλείται ανέρχεται μέχρι €5 εκατ. για επενδύσεις χωρίς να απαιτείται ενημερωτικό δελτίο.

Πολύ σύντομα θα αδειοδοτηθεί η πρώτη πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης, η οποία θα αφορά αποκλειστικά τη συμμετοχική χρηματοδότηση που βασίζεται στην έκδοση κινητών αξιών. Επίσης, προχωρούν οι διαδικασίες για τον καθορισμό του πλαισίου που θα διέπει τους fund administrators.

Της Γεωργίας Χαννή