You are here

Χ. Χρίστου: Τι αλλάζει από αύριο στα τελωνεία

31/12/2020 06:01

Με διαδικασίες προ εποχής Brexit, χωρίς την καταβολή δασμών και Φ.Π.Α., θα εκτελωνιστούν τα εμπορεύματα που βρίσκονται στις αποθήκες ή βρίσκονται φορτωμένα στα πλοία καθοδόν προς τα κυπριακά λιμάνια, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων Χρίστος Χρίστου, υποδεικνύοντας ότι η διακίνηση εμπορευμάτων η οποία έχει ξεκινήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο πριν την 1/1/2021 αντιμετωπίζεται ως ενδοενωσιακή διακίνηση.

Σε συνέντευξη στη StockWatch, ο κ. Χρίστου, διευκρίνισε ότι «ο ενωσιακός χαρακτήρας των εν λόγω εμπορευμάτων, καθώς και το γεγονός ότι η διακίνηση τους ξεκίνησε πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, πρέπει να αποδεικνύονται για κάθε διακίνηση ενώ η απόδειξη της έναρξης της διακίνησης παρέχεται μέσω εγγράφου μεταφοράς που αφορά τα εμπορεύματα. Για τις πιο πάνω περιπτώσεις, οι τελωνειακές διαδικασίες θα μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς την καταβολή τελωνειακών δασμών και Φ.Π.Α.», αναφέρει.

Σημειώνει το Τμήμα Τελωνείων έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες ώστε να είναι πανέτοιμο από αύριο να εφαρμόσει τη νέα συμφωνία Ευρώπης – Ηνωμένου Βασιλείου.

Η συνέντευξη

Ερ.: Πόσο έτοιμο είναι Τμήμα Τελωνείων να λειτουργήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 με βάση το νέο καθεστώς που επιβάλλει η συμφωνία ΕΕ –Ηνωμένου Βασιλείου για το Brexit;

Το Τμήμα Τελωνείων είναι προετοιμασμένο να εργαστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 θεωρώντας το ΗΒ ως τρίτη χώρα. Έχουν γίνει επαφές με τους συνδέσμους των οικονομικών φορέων για ενημέρωση και στήριξη των εισαγωγέων, εξαγωγέων, τελωνειακών πρακτόρων, ναυτικών πρακτόρων, διαμεταφορέων, κ.α. εκεί που κρίθηκε ότι απαιτείται ή εκεί όπου υπήρξαν ερωτήματα. 

Όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα του Τμήματος Τελωνείων σε σχέση με τις εισαγωγές, εξαγωγές και διαμετακομίσεις εμπορευμάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, έχουν ήδη προσαρμοστεί σε δοκιμαστικό περιβάλλον και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία στο νέο περιβάλλον την 31.12.2020.

Ερ.: Ποιες οι πιο σημαντικές αλλαγές που φέρνει η συμφωνία στο Τμήμα Τελωνείων;

Το ΗΒ για όλες τις τελωνειακές διαδικασίες θεωρείται Τρίτη Χώρα. Υπάρχει υποχρέωση για είσπραξη εισαγωγικών δασμών και Φ.Π.Α Εισαγωγής. Όπως έχει προαναφερθεί, η Συμφωνία διασφαλίζει τις εμπορικές συναλλαγές χωρίς τελωνειακούς δασμούς για όλα τα αγαθά που πληρούν τους κανόνες καταγωγής. Οι εισαγωγές όμως εμπορευμάτων από το ΗΒ θα υπόκεινται στις πρόνοιες του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, δηλαδή κατά την εισαγωγή θα καταβάλλεται Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον συντελεστή που αντιστοιχεί σε κάθε εμπόρευμα. Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας η οποία αποτελείται από το άθροισμα της τελωνειακής αξίας και του εισαγωγικού δασμού.

• Τελωνειακές διαδικασίες:

Θα απαιτείται η υποβολή τελωνειακών διασαφήσεων εισαγωγής/εξαγωγής καθώς και η προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων τελωνισμού (τιμολόγιο, κιβωτολόγιο, φορτωτική, ειδικές εγκρίσεις κ.λ,π.). Τα εμπορεύματα θα υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους για σκοπούς επαλήθευσης των δηλώσεων π.χ. τελωνειακής αξίας, δασμολογικής κατάταξης, ποσότητας εμπορευμάτων, εγκυρότητας εγγράφων κ.λ.π

• Δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων:

 Ο κωδικός κατάταξης των εμπορευμάτων δηλώνεται στις τελωνειακές διασαφήσεις εισαγωγής/εξαγωγής. Η δασμολογική κατάταξη αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών και άλλων επιβαρύνσεων αλλά και για την εφαρμογή πολλών άλλων νομικών προνοιών, όπως απαγορεύσεις & περιορισμούς, προσκόμιση αδειών εισαγωγής/εξαγωγής κλπ. Η Κύπρος ως κράτος μέλος ακολουθεί το Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο της ΕΕ.

Για τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων, συστήνεται στο κοινό όπως συμβουλεύεται τον τελωνειακό πράκτορα με τον οποίο συνεργάζεται.

Περαιτέρω το Τμήμα Τελωνείων παρέχει Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες (ΔΔΠ) για τη δασμολογική κατάταξη των προϊόντων εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση. Οι αποφάσεις ΔΔΠ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την εισαγωγή προϊόντων από το ΗΒ από την 1.1.2021.

Όσες ΔΔΠ έχουν εκδοθεί από το ΗΒ παύουν να ισχύουν από την 1.1.2021.

Τελωνειακή αξία εισαγόμενων εμπορευμάτων:

Η δήλωση της τελωνειακής αξίας είναι απαραίτητη για την επιβολή των εισαγωγικών δασμών (στη προκειμένη περίπτωση, για τα καταγόμενα εμπορεύματα οι εισαγωγικοί δασμοί είναι μηδενικοί) και άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων. Η τελωνειακή αξία περιλαμβάνει το κόστος αγοράς συν το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης (αξία CIF – Cost, Insurance, Freight). 

Έλεγχοι για σκοπούς ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος:

Η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει ότι τα εμπορεύματα που εισάγονται στην ΕΕ, διαμετακομίζονται ή εξάγονται εκτός ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με μια σειρά κανόνων για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των εμπορευμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ ή εγκαταλείπουν την ΕΕ με όλους αυτούς τους κανόνες αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων εθνικών αρχών. Όσα εμπορεύματα εισαχθούν στην ΕΕ από το ΗΒ ή εξαχθούν από την ΕΕ προς το ΗΒ από την 1.1.2021 και έπειτα θα υπόκεινται σε αυτούς τους κανόνες. Οι έλεγχοι της συμμόρφωσης με αυτούς τους κανόνες μπορεί να περιλαμβάνουν ελέγχους εγγράφων όσον αφορά τις άδειες εξαγωγής/εξαγωγής για ορισμένα εμπορεύματα, καθώς και φυσικούς ελέγχους στα εμπορεύματα, και προϋποθέτουν στενή συνεργασία και συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την ορθή εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών (Τμήμα Γεωργίας, Κτηνιατρείο, Υγειονομείο, Τμήμα Περιβάλλοντος, Φαρμακευτικές υπηρεσίες, κ.α. ) .

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το Τμήμα Τελωνείων παραδίδει τα εμπορεύματα μόνο αφού η αρμόδια αρχή ολοκληρώσει τους ελέγχους της και ενημερώσει σχετικά το Τμήμα μέσω των προβλεπομένων διαδικασιών (π.χ. άδειες, εγκρίσεις κ.λπ.).

Ενδεικτικός πίνακας εμπορευμάτων με τις αντίστοιχες αρχές ελέγχου και στοιχεία επικοινωνίας, εντοπίζεται  στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/1FB045750A63DC2CC225863900280873/$file/brexit_faq.pdf

Ερ.: Τι ενέργειες απαιτούνται από οικονομικούς φορείς;

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από οικονομικούς φορείς οι οποίοι πραγματοποιούν συναλλαγές με το ΗΒ, ώστε να είναι έτοιμοι για την εφαρμογή των τελωνειακών διαδικασιών από την 1.1.2021, είναι:

-Για την υποβολή τελωνειακών διασαφήσεων απαιτείται η καταχώριση στο τελωνειακό μητρώο και ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων με τη χορήγηση αριθμού ΕORI (Economic Operators Registration and Identification). Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός, ο οποίος δίδεται από τις τελωνειακές αρχές ενός κράτους μέλους, σε οικονομικούς φορείς ή άλλα πρόσωπα για τελωνειακούς σκοπούς, με ισχύ σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ερ.: Θα χρειαστεί αναθεώρηση των εγγυήσεων που έχουν συσταθεί για ειδικά τελωνειακά καθεστώτα ή για το καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης;

Από την 1.1.2021 τα εμπορεύματα καταγωγής ΗΒ θα θεωρούνται μη ενωσιακά. Συνεπώς θα μπορούν να υπαχθούν σε προσωρινή εναπόθεση ή σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα, όπως τελωνειακή αποταμίευση. Για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση ή σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα, λόγω αναστολής της καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, απαιτείται η σύσταση εγγύησης η οποία θα καλύπτει ενδεχόμενες τελωνειακές οφειλές. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που αυξηθεί ο κύκλος εργασιών σε αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης, τελωνειακής αποταμίευσης ή άλλα τελωνειακά καθεστώτα, πιθανόν να χρειαστεί επανυπολογισμός του ποσού αναφοράς που έχει καθοριστεί από το τελωνείο εγγύησης ως συνολική εγγύηση για κάθε περίπτωση.

Ερ.: Τι ισχύει για το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης;

Υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης υπάγονται μόνο μη ενωσιακά εμπορεύματα, συνεπώς δεν θα υπάρξει καμία διαφοροποίηση στην μεταχείριση τους. Σε περίπτωση που έχει επιτραπεί η αποθήκευση ενωσιακών εμπορευμάτων σε εγκατάσταση αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης από το ΗΒ αυτά θα τύχουν χειρισμού ως ενωσιακά δεδομένου ότι μπορεί να αποδειχθεί ο τελωνειακός τους χαρακτήρας. Τα εμπορεύματα αυτά δεν θεωρείται ότι υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.

Ερ.: Το Τμήμα θα χρειαστεί πρόσθετο προσωπικό;

Το Τμήμα Τελωνείων έχει προετοιμαστεί για την επερχόμενη αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ. Παρόλη την υποστελέχωση που αντιμετωπίζει και τις δύσκολες συνθήκες που διερχόμαστε λόγω της πανδημίας, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για διεκπεραίωση του όγκου εργασίας που θα υπάρξει λόγω της εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ, χρησιμοποιώντας στο μέγιστο βαθμό την τεχνολογία:

-για ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων,

- για ανάλυση κινδύνου για λήψη αποφάσεων για ελέγχους και

- για ισορροπία μεταξύ ελέγχων και διευκόλυνσης του εμπορίου.

Η πρόσληψη επιπρόσθετου εξειδικευμένου προσωπικού ειδικά για να χειριστεί τα της εξόδου του ΗΒ από την Ε.Ε δεν αποτελεί άμεση ανάγκη.

Ερ.: Τα εμπορεύματα που βρίσκονται καθοδόν ή στο λιμάνι με ποιό καθεστώς θα εκτελωνιστούν;

H διακίνηση εμπορευμάτων η οποία έχει ξεκινήσει από το ΗΒ πριν την 1.1.21, αντιμετωπίζεται ως ενδοενωσιακή διακίνηση. Ο ενωσιακός χαρακτήρας των εν λόγω εμπορευμάτων, καθώς και το γεγονός ότι η διακίνηση τους ξεκίνησε πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, πρέπει να αποδεικνύονται για κάθε διακίνηση.

Η απόδειξη της έναρξης της διακίνησης παρέχεται μέσω εγγράφου μεταφοράς που αφορά τα εμπορεύματα. Για τις πιο πάνω περιπτώσεις, οι τελωνειακές διαδικασίες θα μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς την καταβολή τελωνειακών δασμών και Φ.Π.Α.

Ηρώ Ευθυμίου

*Δείτε τη συνέντευξη  στη στήλη «Συνεντεύξεις»