You are here

Σ. Ιερίδης, Cisco: Χρήσιμες οι εναλλακτικές επενδύσεις

11/03/2023 06:00

Οι εναλλακτικές επενδύσεις, παρά το σχετικά υψηλότερο κόστος διαχείρισης τους, είναι χρήσιμες επειδή μπορούν να αυξήσουν τη διασπορά σε ένα χαρτοφυλάκιο εφόσον συχνά έχουν χαμηλή συσχέτιση με τις άλλες κατηγορίες, καθώς επίσης και με τον οικονομικό κύκλο, αναφέρει ο διευθυντής διαχείρισης κεφαλαίων της Cisco, Σπύρος Ιερίδης.

Σε συνέντευξή του στη StockWatch, ο κ. Ιερίδης σημειώνει ότι οι εναλλακτικές επενδύσεις στοχεύουν παράλληλα, σε θετικές αποδόσεις που να διακατέχονται από χαμηλή μεταβλητότητα και συνεπώς χαμηλότερο ρίσκο στο επίπεδο του συνολικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

«Οι εναλλακτικές επενδύσεις έχουν κατά τα τελευταία χρόνια κερδίσει έδαφος σε σχέση με τους παραδοσιακούς τύπους επενδύσεων, όπως οι μετοχές και τα ομόλογα. Στην παρούσα χρονική συγκυρία, όμως, αυτή η τάση φαίνεται να αντιστρέφεται και να παρατηρείται μια προτίμηση προς τις πιο παραδοσιακές κατηγορίες και ιδιαίτερα στα ομόλογα. Αυτό συμβαίνει λόγω της αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ αλλά και από άλλες κεντρικές τράπεζες ανά το παγκόσμιο, γεγονός που έχει οδηγήσει στα ομόλογα να αποδίδουν σημαντικά θετικές αποδόσεις, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που οι αποδόσεις ήταν σχεδόν ανύπαρκτες ή και αρνητικές σε κάποιες περιπτώσεις», τονίζει.

Σημειώνει ωστόσο, ότι στο νέο περιβάλλον με τη μείωση των αποδόσεων των καταθέσεων και τον υψηλό πληθωρισμό, καταγράφεται «έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους τοποθέτησης των χρημάτων τους σε λύσεις περιορισμένου κινδύνου που μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα επίτευξης υψηλότερης απόδοσης σε σχέση με τις αποδόσεις των παραδοσιακών καταθετικών προϊόντων».

Της Γεωργίας Χαννή

Η συνέντευξη

Ερ.: Ποια πορεία καταγράφει ο τομέας του asset management και πώς επηρεάζεται από τις αυξήσεις των επιτοκίων και γενικότερα από την αλλαγή της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ;

Απ.: Ο τομέας του asset management ασχολείται με τη διαχείριση των επενδυτικών κεφαλαίων των πελατών, είτε μέσω συλλογικών επενδύσεων, όπως είναι τα επενδυτικά ταμεία τύπου ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ, είτε μέσω της απευθείας ανάθεσης για διαχείριση χαρτοφυλακίων των πελατών με διακριτική ευχέρεια.

Η πορεία του τομέα αυτού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η οικονομική ανάπτυξη, ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, η ψυχολογία των επενδυτών, το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι γεωπολιτικές εντάσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διαχειριστών Κεφαλαίων (EFAMA), τα κεφάλαια υπό διαχείριση (AUM) σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν υπερδιπλασιαστεί κατά τα τελευταία δέκα χρόνια από €14 τρισ. στα €32 τρισ. μέχρι το τέλος του 2021. Αυτό οφείλεται κυρίως στη συνεχόμενη άνοδο των χρηματιστηριακών αξιών σε μια περίοδο που χαρακτηριζόταν από χαμηλά επιτόκια και γενικά μια εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η αύξηση στον πληθωρισμό που προέκυψε μετά την πανδημία του κορωνοϊού και επιδεινώθηκε με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, οδήγησε την ΕΚΤ στη ραγδαία αύξηση των επιτοκίων κατά 3% μόλις σε μερικούς μήνες μετά από μια μακρά περίοδο μηδενικών ή και αρνητικών επιπέδων.

Κατ’ επέκταση, αυτό οδήγησε σε σημαντική πτώση τόσο στις αξίες των μετοχών και των ομολόγων κατά το 2022 και συνεπώς σε πτώση στα AUM στην Ευρώπη κατά 12%.

Αισιοδοξία όμως προκύπτει από τη γενική εκτίμηση ότι οι πληθωριστικές τάσεις φαίνεται να σταθεροποιούνται, γεγονός που μπορεί να επιτρέψει και τη σταδιακή ομαλοποίηση στο επίπεδο των επιτοκίων και κατ’ επέκταση στις χρηματιστηριακές αξίες και τα AUM.

Οι παράγοντες της ψηφιακής μεταρρύθμισης και της προώθησης της βιωσιμότητας που έχουν προκύψει μέσω των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών για θέματα ESG μπορούν να βοηθήσουν περαιτέρω στην ανάπτυξη του τομέα του asset management.

Ερ.: Ποιες οι αποδόσεις του τομέα; Ποιο το μερίδιο του στις συνολικές επενδύσεις της αγοράς;

Απ.: Οι αποδόσεις του τομέα του asset management μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το εκάστοτε στάδιο του οικονομικού κύκλου, τα μακροοικονομικά δεδομένα, την αγορά και τον τομέα στον οποίο εστιάζουν οι επενδύσεις, τον χρονικό ορίζοντα, τη δομή και το κόστος των χρηματοοικονομικών προϊόντων καθώς επίσης και την επιδιωκόμενη επενδυτική στρατηγική, η οποία πρέπει πάντοτε να συνάδει με το επενδυτικό προφίλ του κάθε πελάτη.

Γενικά και εξετάζοντας μακροχρόνια δεδομένα, η αναμενόμενη απόδοση για επενδυτές με σημαντικά αναπτυξιακούς στόχους, κυρίως με έκθεση σε παγκόσμιες μετοχές, θα μπορούσε να κυμανθεί μεταξύ 5-7%.

Αντίστοιχα, για σχετικά πιο συντηρητικούς επενδυτές με έκθεση κυρίως σε ομολογιακούς τίτλους, η αναμενόμενη απόδοση θα μπορούσε να κυμανθεί μεταξύ 2-4%, ή αρκετή για να καλύψει τουλάχιστον το κόστος του πληθωρισμού σε μακροχρόνια βάση.

Σύμφωνα με δεδομένα της έκθεσης Global Asset Management της εταιρείας Boston Consulting Group για το έτος 2021, το μερίδιο του τομέα του asset management στις συνολικές επενδύσεις στην παγκόσμια αγορά διαμορφώνεται στο 40% περίπου, ή σε 100 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, καθιστώντας τον τομέα του asset management έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους του χρηματοοικονομικού τομέα.

Ερ.: Οι εναλλακτικές επενδύσεις κερδίζουν έδαφος σε σχέση με παραδοσιακούς τύπους επενδύσεων; Ποια η άποψή σας;

Απ.: Οι εναλλακτικές επενδύσεις, όπως επενδυτικές στρατηγικές αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης, ή επενδύσεις σε ακίνητα και εμπορεύματα τείνουν να αποτελούν ένα σχετικά μικρό κομμάτι του μέσου επενδυτικού χαρτοφυλακίου, με τις πιο παραδοσιακές κατηγορίες όπως τις μετοχές και τα ομόλογα να λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος.

Οι εναλλακτικές επενδύσεις, παρά το σχετικά υψηλότερο κόστος διαχείρισης τους, είναι χρήσιμες επειδή μπορούν να αυξήσουν τη διασπορά σε ένα χαρτοφυλάκιο εφόσον συχνά έχουν χαμηλή συσχέτιση με τις άλλες κατηγορίες καθώς επίσης και με τον οικονομικό κύκλο, στοχεύοντας παράλληλα σε θετικές αποδόσεις που να διακατέχονται από χαμηλή μεταβλητότητα και συνεπώς χαμηλότερο ρίσκο στο επίπεδο του συνολικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Γενικά, οι εναλλακτικές επενδύσεις έχουν κατά τα τελευταία χρόνια κερδίσει έδαφος σε σχέση με τους παραδοσιακούς τύπους επενδύσεων, όπως οι μετοχές και τα ομόλογα.

Στην παρούσα χρονική συγκυρία, όμως, αυτή η τάση φαίνεται να αντιστρέφεται και να παρατηρείται μια προτίμηση προς τις πιο παραδοσιακές κατηγορίες και ιδιαίτερα στα ομόλογα. Αυτό συμβαίνει λόγω της αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ αλλά και από άλλες κεντρικές τράπεζες ανά το παγκόσμιο, γεγονός που έχει οδηγήσει στα ομόλογα να αποδίδουν σημαντικά θετικές αποδόσεις, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που οι αποδόσεις ήταν σχεδόν ανύπαρκτες ή και αρνητικές σε κάποιες περιπτώσεις.

Ερ.: Ποιο το ενδιαφέρον που παρουσιάζεται από θεσμικούς επενδυτές, τόσο σε ταμεία προνοίας και ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και σε μεγάλους οργανισμούς;

Απ.: Την τρέχουσα περίοδο οι αποδόσεις των καταθέσεων έχουν περιοριστεί σημαντικά και ο υψηλός πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική αξία των χρημάτων.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, διακρίνουμε έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους τοποθέτησης των χρημάτων τους σε λύσεις περιορισμένου κινδύνου που μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα επίτευξης υψηλότερης απόδοσης σε σχέση με τις αποδόσεις των παραδοσιακών καταθετικών προϊόντων.

Οι θεσμικοί επενδυτές, όπως τα ταμεία προνοίας και οι ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και μεγάλοι οργανισμοί, παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε κυβερνητικά ή και εταιρικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης που χαρακτηρίζονται μεν ως χαμηλού ρίσκου, αλλά και που παρέχουν σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως λόγω της αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων καλούνται να ανταποκριθούν σε μια ολοένα αυξανόμενη ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές, για την παροχή επενδυτικών συμβουλών ή διαχείριση χαρτοφυλακίων με διακριτική ευχέρεια, σε ότι αφορά τη διαχείριση των ρευστών τους διαθεσίμων εκτός του τραπεζικού συστήματος.

Είναι απαίτηση, όμως, των θεσμικών επενδυτών, όπως η διαχείριση αυτών των ρευστών τους διαθεσίμων να γίνεται με σύνεση και πλήρη επαγγελματισμό, μέσω της επένδυσης σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, χαμηλού ρίσκου, θετικής απόδοσης και που να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη.

Ερ.: Ποια είναι τα πλάνα της Cyprus Investment and Securities Corp. Ltd (CISCO) για το επόμενο διάστημα και ποιο είναι το εύρος των εναλλακτικών επενδύσεων της εταιρείας; Παρέχετε συμβουλές σε κρατικούς φορείς και εάν ναι σε ποιους τομείς;

Απ.: Μετά την πρόσφατη απορρόφηση της BOC Asset Management Ltd (BOCAM), μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο asset management στην Κύπρο, η CISCO έχει αποκτήσει ηγετικό ρόλο στον τομέα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων και επενδυτικών συμβουλών σε ανεξάρτητη βάση.

Ο συνδυασμός της υψηλής επαγγελματικής κατάρτισης των έμπειρων στελεχών μας, ο πελατοκεντρικός μας χαρακτήρας και η στάση μας για συνεχή υιοθέτηση των βέλτιστων και καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και μεθόδων, αποτελούν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και μας επιτρέπουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία, προσβλέποντας στην περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής μας βάσης και ταυτόχρονα στην παροχή ακόμη υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων που παρέχουμε στους πελάτες μας περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα επενδυτικών προϊόντων αναλόγως των επενδυτικών τους στόχων, προφίλ κινδύνου, και άλλων χαρακτηριστικών και προτιμήσεων όπως αυτών της αειφορίας.

Πέραν των πιο παραδοσιακών επενδυτικών κατηγοριών όπως των μετοχών και των ομολόγων, περιλαμβάνονται και αυτές των εναλλακτικών επενδύσεων όπως αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων, επενδύσεις σε εμπορεύματα, ακίνητα, υποδομές και άλλα.

Μέσω της εφαρμογής της ανοικτής αρχιτεκτονικής, παρέχουμε στους πελάτες μας έκθεση σε κορυφαίους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων παγκόσμιας εμβέλειας.

Ως CISCO Asset Management παρέχουμε υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης κεφαλαίων με διακριτική ευχέρεια σε ένα ευρύ φάσμα πελατολογίου που περιλαμβάνει θεσμικούς πελάτες όπως ταμεία συντάξεως, ταμεία προνοίας και ασφαλιστικές εταιρείες, μεγάλους εταιρικούς πελάτες καθώς επίσης και ιδιώτες πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Επιπρόσθετα, στο πελατολόγιο μας συμπεριλαμβάνονται κρατικοί και ημικρατικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε διάφορους οικονομικούς τομείς όπως ο τομέας της υγείας, οι τηλεπικοινωνίες, η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, η διαχείριση υδάτινων πόρων και άλλες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τόσο για τους ίδιους τους οργανισμούς όσο και για τα ταμεία συντάξεων ή προνοίας των εργαζομένων τους.