You are here

Σ. Καραγιώργης: Σε αναζήτηση πηγών δεδομένων η Cystat

05/06/2021 06:25

Την ανάπτυξη Αποθήκης Πληροφοριών και τη διερεύνηση εναλλακτικών πηγών δεδομένων και νέων τεχνολογιών, περιλαμβάνουν τα πλάνα της Στατιστικής Υπηρεσίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναφέρει ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Σταύρος Καραγιώργης.

Σε συνέντευξή του στη StockWatch, σημειώνει ότι στόχος της Στατιστικής Υπηρεσίας είναι η συνεχής διεύρυνση της χρήσης διοικητικών πηγών για τη συλλογή στοιχείων.

Επισημαίνει ότι η Στατιστική Υπηρεσία έχει δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, άμεσα και χωρίς χρέωση, όλων των διοικητικών αρχείων, αλλά και αρχείων ιδιωτών που περιέχουν δεδομένα αναγκαία για την κατάρτιση των επίσημων στατιστικών, κατά τρόπο που δεν επιτρέπεται η ταυτοποίηση στατιστικών μονάδων.

Όπως αναφέρει, η νέα στατιστική νομοθεσία θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, αφού περιλαμβάνει πρόνοιες σχετικά με την παροχή στοιχείων από διοικητικές πηγές, όπως για παράδειγμα, τη συμμετοχή της Στατιστικής Υπηρεσίας σε διαδικασίες δημιουργίας ή αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων από κυβερνητικούς φορείς και τμήματα, τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων για την παροχή των ζητούμενων στοιχείων που να ικανοποιούν τις ανάγκες της Στατιστικής Υπηρεσίας και τη χρήση των συστημάτων ταξινόμησης της Στατιστικής Υπηρεσίας σε όλες τις διοικητικές πηγές.

«Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη συλλογή στοιχείων σχετίζονται με την άρνηση παροχής προσωπικών στοιχείων στην Υπηρεσία μας», τονίζει.

Ενίσχυση ρόλου Cystat κατά την πανδημία

-Γιατί αμφισβητείται κατά καιρούς η αξιοπιστία των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας;

-Η δική μας πολύχρονη εμπειρία λέει ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των στοιχείων μας. Αντιθέτως, η αξιοπιστία μας παρέμεινε αδιαμφισβήτητη ακόμα και σε περιόδους κρίσης, όπου τέθηκαν στο μικροσκόπιο στατιστικές που έθεταν τη βάση για τη λήψη αποφάσεων σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Για παράδειγμα, παρόλο που οι αποφάσεις και τα μέτρα που είχαν επιβληθεί το 2012 ήταν αυστηρά και ίσως δυσάρεστα στους πολίτες, ουδέποτε τέθηκε κάποιο ερωτηματικό σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που καθοδηγούσαν τις αποφάσεις και αυτό είναι προς τιμήν της Υπηρεσίας μας.

Ο σημαντικός ρόλος της Στατιστικής Υπηρεσίας έγινε αναπόφευκτα πιο ξεκάθαρος και ενισχύθηκε κατά την περίοδο της κρίσης, αφού όταν υπήρξε άμεση ανάγκη για εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων, η Στατιστική Υπηρεσία πρόσφερε πολλά με το έργο και τις υψηλής ποιότητας στατιστικές της.

Επομένως, συμπερασματικά θα λέγαμε ότι όχι μόνο δεν αμφισβητούνται τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ως προς την αξιοπιστία τους, αλλά αντιθέτως ο ρόλος τους ενισχύεται και αναβαθμίζεται συνεχώς, καθιστώντας τα αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας χάραξης πολιτικής, ως πολύτιμο και αξιόπιστο εργαλείο λήψης αποφάσεων.

Βασικότερος λόγος για αυτό είναι η ποιότητα των στοιχείων μας, που είναι ψηλού επιπέδου χωρίς περιθώριο αμφισβήτησης, αφού διασφαλίζεται από ένα πλαίσιο αρχών, διαδικασιών και μεθοδολογίας που καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντός του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος και παρακολουθούνται μέσω μηχανισμών όπως είναι η επιθεώρηση ομοτίμων αλλά και από άλλους θεσμούς όπως π.χ. το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αν και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις υπήρξαν προσπάθειες για αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των στοιχείων μας, αυτό τελικά αποδείχτηκε να οφείλεται κυρίως σε άγνοια των αμφισβητούντων σχετικά με εξειδικευμένα μεθοδολογικά θέματα, ή με την ερμηνεία των ίδιων των στατιστικών.

Ως Στατιστική Υπηρεσία, κάνουμε προσπάθειες να εξαλείψουμε τέτοια μεμονωμένα περιστατικά, προάγοντας τον στατιστικό αλφαβητισμό, και καλώντας τους χρήστες να απευθύνονται πρώτα κοντά μας για οποιεσδήποτε απορίες, μεθοδολογικής ή άλλης φύσεως, σχετικά με τα στοιχεία μας, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις λανθασμένης ερμηνείας και αμφισβήτησης των στοιχείων μας.

Κάνουμε επίσης προσπάθεια να εμπλουτίσουμε τις μεθοδολογικές πληροφορίες που συνοδεύουν τα στοιχεία μας, έτσι ώστε και ο πιο απλός χρήστης να μπορεί να τα ερμηνεύει σωστά και να γνωρίζει τα βασικά σε σχέση με την παραγωγή τους. Αναμένουμε ότι η λειτουργία του νέου μας ιστότοπου, λίαν συντόμως, θα συνδράμει σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι ως Στατιστική Υπηρεσία έχουμε πολύ καλή επικοινωνία με τους χρήστες των στοιχείων που παράγουμε, και οι οποίοι εμπίπτουν σε διάφορες κατηγορίες όπως π.χ. απλοί πολίτες, Υπουργεία και Κυβερνητικά Τμήματα, οργανωμένα σύνολα, συντεχνίες και οργανώσεις, ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές κ.α.

Προς περιορισμό η διοικητική εξάρτηση από ΥΠΟΙΚ

-Ποια η σχέση της Υπηρεσίας με το Υπουργείο Οικονομικών;

-Η Στατιστική Υπηρεσία είναι Τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών. Η σχέση μας με το Υπουργείο Οικονομικών, πέραν του διοικητικού μέρους, εκτείνεται στην παροχή στοιχείων, με το Υπουργείο Οικονομικών να αποτελεί έναν από τους βασικότερους χρήστες των επίσημων στατιστικών, κυρίως για θέματα οικονομικού περιεχομένου.

Άλλωστε, μέρος της αποστολής μας είναι και η υποβοήθηση του κυβερνητικού έργου στη διαμόρφωση πολιτικής, μέσω της παροχής αξιόπιστης στατιστικής πληροφόρησης για τα δρώμενα στην Κύπρο.

Θα ήθελα να τονίσω ότι, η Στατιστική Υπηρεσία απολαμβάνει πλήρη επαγγελματική ανεξαρτησία, που είναι θεσμοθετημένη μέσω της στατιστικής νομοθεσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021 (Ν.25(Ι)/2021), ο Διευθυντής της Στατιστικής Υπηρεσίας, μεταξύ άλλων, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα, τις διαδικασίες και τις διεργασίες, καθώς και για το περιεχόμενο και τον χρόνο δημοσιοποίησης των στατιστικών που αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται από τη Στατιστική Υπηρεσία, ενώ ενεργεί με ανεξάρτητο τρόπο κατά την άσκηση των στατιστικών του καθηκόντων και δεν ζητά ούτε λαμβάνει οδηγίες από οποιοδήποτε κυβερνητικό ή άλλο θεσμικό όργανο, φορέα, υπηρεσία ή οργανισμό.

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις πρόνοιες του ίδιου Νόμου, ο οποίος παρεμπιπτόντως ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή, η οποιαδήποτε παρέμβαση και καταστρατήγηση της επαγγελματικής μας ανεξαρτησίας, μίας από τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την παραγωγή επίσημων στατιστικών, ορίζεται ως αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι, πέραν της στατιστικής νομοθεσίας, η κυβέρνηση έχει αναλάβει δέσμευση ως προς τη διασφάλιση της επαγγελματικής μας ανεξαρτησίας στο πλαίσιο της Δέσμευσης για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές (Αρ. Απόφασης 85.964 του Υπουργικού Συμβουλίου). Με την έγκριση της Δέσμευσης, η κυβέρνηση διασφαλίζει την επαγγελματική ανεξαρτησία της Στατιστικής Υπηρεσίας και αναγνωρίζει την αξία των επίσημων στατιστικών ως κοινό αγαθό.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι παρόλο που αποτελούμε Τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών, η θεσμοθετημένη επαγγελματική μας ανεξαρτησία διασφαλίζει την παραγωγή αξιόπιστων στατιστικών. Η σχέση μας με το Υπουργείο Οικονομικών αποτελεί σχέση αμοιβαίου σεβασμού και αλληλοκατανόησης, όπως εξάλλου συμβαίνει και με κάθε χρήστη των στοιχείων που παράγουμε.

Οι κατά καιρούς αξιολογήσεις της Υπηρεσίας μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (επιθεωρήσεις ομοτίμων) καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη του κοινού ως προς την αξιοπιστία των στατιστικών που παράγουμε, χωρίς να τίθεται θέμα αμφισβήτησης λόγω του ότι αποτελούμε Τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών.

Παρόλα αυτά, με την πάροδο του χρόνου, ωριμάζει στα μεσοπρόθεσμα πλάνα μας η πρόθεση αναβάθμισης της υπόστασης της Στατιστικής Υπηρεσίας, έτσι ώστε να περιοριστεί ακόμα περισσότερο, στο μέτρο του δυνατού, η διοικητική εξάρτηση από το Υπουργείο Οικονομικών.

-Λαμβάνονται υπόψη οι εισηγήσεις σας στη λήψη αποφάσεων;

-Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι ως Στατιστική Υπηρεσία δεν ασκούμε, ούτε παράγουμε πολιτική. Ο ρόλος μας όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικός στη λήψη αποφάσεων, λόγω της ανάγκης για παροχή αξιόπιστων επίσημων στατιστικών και για σωστή χρήση και ερμηνεία τους.

Ιδιαίτερα, θα ήθελα ν’ αναφερθώ στην περίοδο που διανύουμε τώρα με την πανδημία Covid-19 αλλά και στην οικονομική κρίση του 2012, όπου η ανάγκη για εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων και εφαρμογή πολιτικών από τους φορείς δημόσιας πολιτικής ήταν και είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Συνεπώς, οι απόψεις και εισηγήσεις μας σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, όντως λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο χρήσης των επίσημων στατιστικών ως εργαλείο για λήψη αποφάσεων.

Όσο περισσότερο αντιλαμβάνονται οι δημόσιοι (και άλλοι) φορείς τη σημασία των επίσημων στατιστικών στη χάραξη πολιτικής, τόσο αναβαθμίζεται και ο ρόλος μας ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη την δικαιολογημένη τάση για αυξημένη χρήση των επίσημων στατιστικών στη λήψη αποφάσεων σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, η Στατιστική Υπηρεσία στοχεύει σε συνεχή αναβάθμιση του στατιστικού της προϊόντος, έτσι ώστε να πετύχει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των χρηστών.

Ο νέος μας ιστότοπος που θα είναι διαθέσιμος σύντομα, αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά προς την επίτευξη αυτού του σκοπού προσφέροντας, μεταξύ άλλων, καλύτερη προσβασιμότητα καθώς και διαδραστικά εργαλεία στους χρήστες.

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για αντιμετώπιση δυσκολιών

-Ποια τα κενά, εάν υπάρχουν, στην κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων; Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η συγκέντρωση στοιχείων από πηγές; Υπάρχουν κάποιες πηγές που σας δυσκολεύουν με την παροχή στοιχείων;

-Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν οποιαδήποτε κενά στην κατάρτιση των στατιστικών μας στοιχείων. Οποιαδήποτε στοιχεία παράγονται και δημοσιεύονται από τη Στατιστική Υπηρεσία, βασίζονται σε ορθές μεθοδολογίες και κατάλληλες στατιστικές διαδικασίες, που στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων εφαρμόζονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των επίσημων στατιστικών στοιχείων που παράγονται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όλα τα πιο πάνω, όμως, δεν μας αποτρέπουν από το να στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών μας, λαμβάνοντας υπόψη τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις. Για παράδειγμα, κύριος στρατηγικός στόχος της Υπηρεσίας μας είναι η συνεχής διεύρυνση της χρήσης διοικητικών πηγών για τη συλλογή στοιχείων. Η αυξανόμενη χρήση τέτοιων πηγών οδηγεί σε μείωση του όγκου πληροφοριών που ζητούνται από νοικοκυριά και επιχειρήσεις κατά τη διεξαγωγή ερευνών, μειώνοντας παράλληλα τον φόρτο απόκρισής τους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, με βάση τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021, προκειμένου να μειώνεται η επιβάρυνση για τους ερωτώμενους και να βελτιώνεται η ποιότητα των στατιστικών, η Στατιστική Υπηρεσία έχει δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, άμεσα και χωρίς χρέωση, όλων των διοικητικών αρχείων αλλά και αρχείων ιδιωτών που περιέχουν δεδομένα αναγκαία για την κατάρτιση των επίσημων στατιστικών κατά τρόπο που δεν επιτρέπεται η ταυτοποίηση στατιστικών μονάδων.

Στο πλαίσιο αυτό και στις περιπτώσεις όπου η Υπηρεσία θα κάνει χρήση του δικαιώματος της, θα δίδονται σαφείς επεξηγήσεις στους ιδιοκτήτες των αρχείων για τους λόγους που η πρόσβαση είναι αναγκαία για την παραγωγή των απαιτούμενων στατιστικών. 

Για τη χρήση, όμως, διοικητικών πηγών αλλά και αρχείων ιδιωτών στη διαδικασία στατιστικής παραγωγής, πρέπει πρώτα να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως, η καλή ποιότητα των στοιχείων, η έγκαιρη διάθεσή τους στη Στατιστική Υπηρεσία, και η δυνατότητα διάθεσής τους μέσω ασφαλών μέσων, όπως είναι  η Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών. Εδώ είναι που συναντούμε αρκετά προβλήματα, αφού, ενώ υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε, αυτά δεν είναι έγκαιρα διαθέσιμα στην Υπηρεσία μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τα ενσωματώσουμε στις διαδικασίες στατιστικής παραγωγής.

Η νέα στατιστική νομοθεσία θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος αφού περιλαμβάνει πρόνοιες σχετικά με την παροχή στοιχείων από διοικητικές πηγές, όπως για παράδειγμα, τη συμμετοχή της Στατιστικής Υπηρεσίας σε διαδικασίες δημιουργίας ή αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων από κυβερνητικούς φορείς και τμήματα, τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων για την παροχή των ζητούμενων στοιχείων που να ικανοποιούν τις ανάγκες της Στατιστικής Υπηρεσίας και τη χρήση των συστημάτων ταξινόμησης της Στατιστικής Υπηρεσίας σε όλες τις διοικητικές πηγές.

Αναμένουμε ότι, με την νέα μας νομοθεσία θα μπορέσουμε να διευρύνουμε τη χρήση διοικητικών πηγών και συνεπώς να μειώσουμε τον φόρτο ανταπόκρισης στους ερευνωμένους σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αλλά και να μειώσουμε το κόστος παραγωγής των επίσημων στατιστικών.

Γενικότερα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη συλλογή στοιχείων σχετίζονται με την άρνηση παροχής προσωπικών στοιχείων στην Υπηρεσία μας.

Δυστυχώς ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι η Στατιστική Υπηρεσία έχει θεσμοθετημένο δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε στοιχεία χρειάζεται να συλλέξει για σκοπούς παραγωγής επίσημων στατιστικών και εκπλήρωσης των έννομων της υποχρεώσεων, αφού σύμφωνα με τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021, έχει εξουσία να ζητά από οποιοδήποτε πρόσωπο την παροχή στοιχείων στο πλαίσιο έρευνας ή άλλης εργασίας που διεξάγεται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου.

Να αναφέρω ότι το δικαίωμα πρόσβασης της Υπηρεσίας μας σε προσωπικά δεδομένα αναγνωρίζεται και από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεδομένης και της τήρησης της εμπιστευτικότητας των στοιχείων από την Υπηρεσία μας, κάτι το οποίο ανέκαθεν λαμβάνουμε υπόψη πολύ σοβαρά και για το οποίο έχουμε νομική υποχρέωση.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να καλέσω τους συμπολίτες μας, να συνεργάζονται με τη Στατιστική Υπηρεσία χωρίς να προβάλλουν κωλύματα, ιδιαίτερα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, αφού ειδικά η Στατιστική Υπηρεσία έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά βάσει νόμου και δεσμεύεται να τηρεί την εμπιστευτικότητά τους, βάσει νόμου. Οι επίσημες στατιστικές επηρεάζουν στο τέλος της ημέρας όλους μας, αφού στη βάση τους λαμβάνονται αποφάσεις από τα διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων. Είναι προς όφελος όλων μας να συνεργαζόμαστε στην παροχή στοιχείων.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ και στην επικείμενη Απογραφή Πληθυσμού 2021 που θα διεξαχθεί τον Οκτώβρη του 2021. Αυτή πρόκειται να είναι η τελευταία απογραφή που θα πραγματοποιηθεί από πόρτα σε πόρτα.

Για τα επόμενα χρόνια η Στατιστική Υπηρεσία προγραμματίζει να παράγει στοιχεία πληθυσμού σε ετήσια βάση, με τη χρήση διοικητικών πηγών. Πρόκειται για ένα μεγαλεπίβολο έργο που θα επιφέρει μεγάλο όφελος για την Κύπρο, αφού όχι μόνο θα εκμηδενιστεί το μεγάλο κόστος της διεξαγωγής μιας Απογραφής Πληθυσμού, αλλά θα παρέχεται πληροφόρηση με επικαιροποιημένα στοιχεία που θα βοηθά στη χάραξη πολιτικών, σε ετήσια βάση.

Συνεπώς, θέλω να ενημερώσω τον κόσμο της Κύπρου ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα διεξαχθεί η Απογραφή Πληθυσμού από σπίτι σε σπίτι και να κάνω έκκληση για καλή συνεργασία με το προσωπικό μας, χωρίς κωλύματα, έχοντας υπόψη ότι τα στοιχεία που παράγονται επηρεάζουν τη ζωή όλων μας.

-Τι θα μπορούσε να αλλάξει;

-Στη Στατιστική Υπηρεσία αποστολή μας είναι η άμεση και αντικειμενική στατιστική ενημέρωση για οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Σε ένα δυναμικό περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς, θέλουμε να συμβαδίζουμε με τους καιρούς και ως εκ τούτου στοχεύουμε σε συνεχή βελτίωση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τεχνολογικές, μεθοδολογικές και άλλες εξελίξεις που επηρεάζουν τον τομέα δραστηριοτήτων μας. Με τα πιο πάνω ως κινητήρια δύναμη, προχωρούμε σε σχεδιασμούς που στοχεύουν στην τυποποίηση της παραγωγής στατιστικών και σε πιο αποδοτική λειτουργία γενικότερα.

Συγκεκριμένα, στα μεσοπρόθεσμα πλάνα μας έχουμε συμπεριλάβει την ανάπτυξη Αποθήκης Πληροφοριών για τη Στατιστική Υπηρεσία και τη διερεύνηση για εναλλακτικές πηγές δεδομένων και νέες τεχνολογίες.

Επιπρόσθετα, αναβαθμίζουμε τη διάχυση στατιστικών στην Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών μας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον πιο φιλικό προς τον χρήστη και πιο διαδραστικό. Ο νέος μας ιστότοπος θα λειτουργήσει εντός του 2021.

Άλλες βραχυπρόθεσμες ενέργειες που στοχεύουν στην αναβάθμιση του έργου μας γενικότερα, περιλαμβάνουν την ενίσχυση του στατιστικού αλφαβητισμού μέσω της συνδιοργάνωσης του ετήσιου Ευρωπαϊκού Στατιστικού Διαγωνισμού, τη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τη συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη συνεργασία με άλλες Στατιστικές Υπηρεσίες και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών κ.α.

-Σκέφτεστε να συμπεριλάβετε και νέους δείκτες στη δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων;

-Η συντριπτική πλειοψηφία των στατιστικών που παράγουμε πηγάζει από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα ευρωπαϊκούς κανονισμούς και συμφωνίες κυριών. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές, καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των χρηστών μας σε εθνικό επίπεδο.

Υπάρχουν, βέβαια και περιπτώσεις όπου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χρηστών μας που δεν καλύπτονται από ευρωπαϊκές στατιστικές, παράγουμε στατιστικές για κάλυψη εθνικών αναγκών.

Για παράδειγμα, τα μηνιαία στοιχεία για το χρέος και το δημοσιονομικό ισοζύγιο και οι μηνιαίες στατιστικές τουρισμού, είναι στατιστικές που παράγονται αποκλειστικά για εθνικούς σκοπούς, αφού αποτελούν σημαντική πληροφόρηση στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την οικονομία και κοινωνία της Κύπρου.

Σε σχέση με τον καθορισμό του προγράμματος στατιστικών δραστηριοτήτων και συνεπώς των στατιστικών στοιχείων που παράγονται από τη Στατιστική Υπηρεσία, υπάρχει το θεσμοθετημένο σώμα διαβούλευσης με τους χρήστες μας το Στατιστικό Συμβούλιο, το οποίο, σύμφωνα με τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021, έχει ρόλο να παρακολουθεί, να γνωμοδοτεί και να υποβάλλει εισηγήσεις ως προς την ετοιμασία, εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων στατιστικών δραστηριοτήτων.

Στο Στατιστικό Συμβούλιο υπάρχει εκπροσώπηση για μεγάλο φάσμα των χρηστών των επίσημων στατιστικών, όπως είναι υπουργεία, ακαδημαϊκά ιδρύματα, εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.α. Έτσι, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ανάγκες για νέα στοιχεία από τους χρήστες, αναμένεται ότι μέσω του Στατιστικού Συμβουλίου αυτές θα τίθενται ενώπιον της Υπηρεσίας μας και θα εξετάζονται για συμπερίληψη σε υφιστάμενες εργασίες μας ή σε νέες έρευνες/εργασίες.

Επιπρόσθετα, για καλύτερη επαφή με τους χρήστες μας, στον νέο μας ιστότοπο θα δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας θα μπορούν να μας υποβάλλουν εισηγήσεις και παράπονα σε σχέση με την παροχή στοιχείων.

Στόχος μας είναι οι επίσημες στατιστικές που παράγουμε να καλύπτουν όλες τις ανάγκες των χρηστών μας για στατιστική ενημέρωση υψηλής ποιότητας.

Της Γεωργίας Χαννή