You are here

Απορρίφθηκε έφεση ATHK για πρόστιμο €960 χιλ.

14/11/2022 14:27

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι στις 2/11/2022, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στην Αναθεωρητική Έφεση αρ. 129/2015, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

Σημειώνεται ότι και το Ανώτατο Δικαστήριο (Πρωτόδικο Δικαστήριο) με την απόφαση υπ’ αριθμόν 2004/2012, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2015, απέρριψε το σύνολο των λόγων ακύρωσης, επικυρώνοντας την απόφαση της Επιτροπής με αρ.48/2012.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην απόφαση του στην Αναθεωρητική Έφεση αρ. 129/2015 ημερομηνίας 2/11/2022, το Δικαστήριο εξετάζοντας τους ισχυρισμούς που τέθηκαν αναφορικά με την υποχρέωση της διοίκησης για επανεξέταση της υπόθεσης, ανέφερε ότι: «Η προσέγγιση του πρωτόδικου Δικαστηρίου είναι στέρεη. Κατ’ αρχάς, η Επιτροπή, με ορθή πλέον συγκρότηση, είχε την υποχρέωση να προχωρήσει σε επανεξέταση της ενώπιον της υπόθεσης, προκειμένου να διασφαλισθούν τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων μερών και να μην αφεθεί κανένα διοικητικό κενό. Η καταγγελία από πρόσωπο που είχε έννομο συμφέρον εξακολουθούσε να είναι ενεργή και, κατά προέκταση, η Επιτροπή, στα πλαίσια εκπλήρωσης του καθήκοντός της προς προστασία της ελεύθερης άσκησης ανταγωνισμού, ορθά προχώρησε στην υπό συζήτηση επανεξέταση. Η ακυρωτική απόφαση ημερομηνίας 7.10.2011, αφορούσε σε τυπικό ζήτημα, στη μη νόμιμη συγκρότηση της Επιτροπής, λόγω παράνομου διορισμού του Προέδρου της. Συνεπώς, η ακύρωση για τυπικούς λόγους και, κατά προέκταση, η μη έκδοση απόφασης επί της ουσίας και η κατάργηση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί, ήτοι του διοικητικού προστίμου, χωρίς απόφαση επί κανενός ουσιαστικού λόγου που είχε προβάλει η αιτήτρια-Εφεσείουσα, δεν ενείχαν τη μορφή «αθώωσης». Ως εκ τούτου, η μετέπειτα επανεξέταση, απόρροια της επανόρθωσης του τυπικού ελαττώματος, δεν ισοδυναμούσε με εκ δευτέρου δίωξη και, τελικά, εκ δευτέρου τιμωρία […]».

Σε ό,τι αφορά προθεσμίες επιβολής των διοικητικών προστίμων (προθεσμία παραγραφής), το Δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι: «H προθεσμία δεν προσμετράται από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας αλλά, όπως τα γεγονότα της παρούσας περίπτωσης καλύπτουν, τα οποία αφορούν σε κατ’ εξακολούθηση παράβαση, από την ημέρα που τερματίστηκε η παράβαση, ήτοι την 15.10.2010, όταν η Εφεσείουσα κοινοποίησε στο Ενδιαφερόμενο Μέρος την τεχνική λύση προς παροχή της νέας υπηρεσίας. Κατά συνέπεια και κατ’ εφαρμογή των πιο πάνω νομοθετικών διατάξεων, τα πέντε έτη δεν παρήλθαν, δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε στις 8.10.2012. Επιπρόσθετα, η προβλεπόμενη από το Νόμο προθεσμία, διακόπηκε με την ενεργοποίηση της διαδικασίας εξέτασης από την Επιτροπή, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο 3 του Άρθρου 41».

Ακόμα το Ανώτατο Δικαστήριο όσον αφορά τον λόγο έφεσης περί έλλειψης δέουσας έρευνας κ.α. συναφών λόγων, σημείωσε ότι: «Το βάρος απόδειξης πλάνης περί τα πράγματα και παράλειψης διενέργειας δέουσας έρευνας εκ μέρους της διοίκησης, βρίσκεται στους ώμους του αιτητή, ο οποίος έχει υποχρέωση, προσκομίζοντας επαρκή στοιχεία, να κλονίσει το τεκμήριο της νομιμότητας που περιβάλλει κάθε διοικητική πράξη. Το Δικαστήριο, κατά την άσκηση της αναθεωρητικής του εξουσίας, περιορίζεται στον έλεγχο της νομιμότητας της προσβληθείσας διοικητικής πράξης, με εξουσία να την ακυρώσει. […]. Όπως βάσιμα υποστηρίχθηκε από την πλευρά των Εφεσιβλήτων, η Εφεσείουσα επαναλαμβάνει ουσιαστικά τα όσα έθεσε ενώπιον της Επιτροπής και τα οποία η Επιτροπή εξέτασε με πολλή προσοχή, καταθέτοντας την αιτιολογία και επεξηγώντας αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους απέρριψε τους προσβαλλόμενους από την Εφεσείουσα ισχυρισμούς. Η προσβαλλόμενη απόφαση λήφθηκε σύμφωνα με το Νόμο και τα γεγονότα που κάλυπταν την όλη υπόθεση και ήταν εύλογα επιτρεπτή. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Δικαστήριο ορθά δεν υποκατέστησε την κρίση του αρμοδίου οργάνου με τη δική του».

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή στην εν λόγω υπόθεση, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8/10/2012, έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, αποφάσισε ομόφωνα ότι, οι πράξεις ή/και οι παραλείψεις της ΑΤΗΚ και ειδικότερα η άρνηση της ΑΤΗΚ να παρέχει απευθείας πρόσβαση στο Κέντρο Αποστολής Γραπτών Μηνυµάτων (SMS Center), µαζί µε όλες τις συναφείς υπηρεσίες που είναι απαραίτητες ώστε ένας παροχέας ηλεκτρονικών επικοινωνιών να είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες σύντοµων γραπτών µηνυµάτων προστιθέµενης αξίας (Premium SMS) µε τη χρέωση να γίνεται κατά τον τερµατισµό του µηνύµατος (mobile termination), στους συνδρομητές της ΑΤΗΚ, µε αποτέλεσµα η Thundeworx Ltd να εµποδίζετο από το να προσφέρει τις υπηρεσίες που προσφέρει η ίδια η ΑΤΗΚ µέσω της Cybee, δηλαδή τις συνδρομητικές υπηρεσίες, και συνεπώς, να τίθεται σε µειονεκτική στον ανταγωνισµό θέση, στοιχειοθετούν παράβαση των άρθρων 6(1) (β) και 6(1) (γ) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου Ν. 13(Ι)/2008.

Αντικείµενο της υπόθεσης ήταν η επανεξέταση της καταγγελίας της εταιρείας Thunderworx Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ, για την οποία είχε εκδοθεί η απόφαση µε αρ. 43/2010 και για την οποία ο Γενικός Εισαγγελέας αποδέχθηκε ακύρωση, ως αποτέλεσµα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις προσφυγές µε αριθµό 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού).

Οι παραβάσεις αφορούσαν στην περίοδο από τις 31/8/2005, δηλαδή όταν είχε ζητηθεί από την Thunderworx Ltd, εγγράφως, ο τερµατισµός σύντοµων µηνυµάτων προστιθέµενης αξίας µε τη χρέωση του µηνύµατος να γίνεται κατά τον τερµατισµό του (mobile termination), έως το 2010, όταν η ΑΤΗΚ κοινοποίησε την τεχνική λύση για παροχή της ζητηθείσας υπηρεσίας προς τις ενδιαφερόµενες εταιρείες. Ως αποτέλεσµα των στοιχειοθετηµένων παραβάσεων των άρθρων 6(1)(β) και 6(1)(γ) του Νόµου, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιµο στην ΑΤΗΚ συνολικού ύψους €960.000.