You are here

Μικρή βελτίωση Κύπρου από ψηφιακό πάτο

28/07/2022 16:14

Μικρή πρόοδο πέτυχε η Κύπρος στο δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2022, παραμένοντας ωστόσο στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ.

Η Κύπρος ανέβηκε στην 20η θέση για το 2022 με βαθμολογία 48,4. σε σχέση με πέρσι που κατείχε την 21η θέση.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι η σχετική πρόοδος της χώρας, λαμβανομένου υπόψη του σημείου εκκίνησής της, υπερβαίνει το αναμενόμενο ποσοστό, στοιχείο που υποδηλώνει ότι συγκλίνει με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Όσον αφορά τους τομείς του δείκτη, η χώρα έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της σχεδόν σε όλους παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η πιο αξιοσημείωτη πρόοδος σημειώθηκε στους τομείς της συνδεσιμότητας, της ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Στη διείσδυση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών η κάλυψη βελτιώθηκε στα δίκτυα υψηλής χωρητικότητας (VHCN), ενώ συγκεντρώθηκε ψηλή βαθμολογία 67% στους δείκτες ετοιμότητας 5G και σχετικής κάλυψης με 75%.

Παρά την υψηλή βαθμολογία, η έκθεση τονίζει πως η κάλυψη VCHN απέχει κατά πολύ από τον μέσο όρο της ΕΕ αλλά και από τον στόχο για την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης.

Ο ευρωπαϊκός στόχος αφορά την εξασφάλιση της κάλυψης όλων των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από δίκτυο Gigabit και όλων των κατοικημένων περιοχών από δίκτυο 5G μέχρι το 2030.

Σχετικά με τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, η Κύπρος εξακολουθεί να είναι μακριά από τον μέσο όρο της ΕΕ αν και η έκθεση καταγράφει βελτίωση για το 2022. Ένας στους δύο Κύπριους δεν διαθέτει τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ενώ το 54% των Ευρωπαίων ηλικίας 16-74 ετών έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Όσον αφορά τον τομέα των επιχειρήσεων, το 66% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, ενώ έχουν βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης. Μάλιστα, οι κυπριακές ΜΜΕ ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (55%).

Ο κυπριακός στόχος για τις ΜμΕ έχει καθοριστεί πάνω από το 90%.

Στις σχέσεις των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες, γύρω στο 63% των Κυπρίων επικοινωνούν με τις δημόσιες υπηρεσίες ψηφιακά, με τον μέσο όρο της ΕΕ να είναι στο 65%.

Όπως αναφέρεται, η «Ψηφιακή στρατηγική για την Κύπρο (2020-2025)» υπό την αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ) αναμένεται να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου.

Υπενθυμίζεται, ότι το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής αναμένεται να ανεβάσει ταχύτητα με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου, όπως ήδη ξεκίνησε με τη πύλη gov.cy.

Το υφυπουργείο προχωρά με αυξημένους ρυθμούς με βάση την «Ψηφιακή στρατηγική για την Κύπρο 2020-2025» η οποία είναι εναρμονισμένη με το πρόγραμμα της ΕΕ για το 2030 και την ψηφιακή δεκαετία, ενώ οι στόχοι ανταποκρίνονται και στους στόχους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Την περασμένη Τετάρτη η Κύπρος έγινε το πρώτο κράτος – μέλος που εντάχθηκε στον διεθνή Οργανισμό Ψηφιακής Συνεργασίας (DCO).

Ευρυζωνικό Πλάνο Κύπρου 2021-2025

Το ευρυζωνικό πλάνο για τη χώρα ανακοινώθηκε το Νοέμβριο του 2021 και μέσω αυτού θα επιτευχθούν οι στόχοι για τη συνδεσιμότητα Gigabit των κύριων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, θα εξασφαλιστούν οι εγκαταστάσεις στις οργανωμένες αστικές ή αγροτικές περιοχές για πρόσβαση σε διαδίκτυο 100Mbps και θα εξασφαλιστεί στο 100% του πληθυσμού σε αυτές τις περιοχές με κάλυψη 5G.

Επιπλέον, το πλάνο εξασφαλίζει τη σύνδεση στο 70% των νοικοκυριών με ταχύτητα 100Mbps.

Το ΣΑΑ της Κύπρου έχει συνολική αξία €1,2 δισ. εκ των οποίων τα €282 εκατ. προορίζονται για την ψηφιακή μετάβαση. Αυτό σημαίνει ότι η ψηφιακή μετάβαση αντιπροσωπεύει το 23 % του ΣΑΑ, ποσοστό που υπερβαίνει τον στόχο της ΕΕ του 20 %

Όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, οι δράσεις επικεντρώνονται στην εκπαίδευση (νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολείων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε ψηφιακές δεξιότητες), στον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολικών μονάδων με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) και στις ψηφιακές δεξιότητες εν γένει (εθνικό σχέδιο δράσης για ψηφιακές δεξιότητες και μέτρα για την απόκτηση δεξιοτήτων, την επανειδίκευση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων — ψηφιακές δεξιότητες).

Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, στόχος είναι να δοθεί στην εθνική ρυθμιστική αρχή (ΓΕΡΗΕΤ) η δυνατότητα να ενισχύσει την καλωδίωση κτιρίων ώστε να είναι έτοιμα για χωρητικότητα Gigabit (Gigabit-ready), προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτησης της συνδεσιμότητας πολύ υψηλής χωρητικότητας και να ενισχυθούν τα αντίστοιχα δίκτυα σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές.

Για την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας, προβλέπονται επενδύσεις σε έξυπνες πόλεις, σε έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και σε έξυπνη υποδομή μέτρησης, καθώς και στην ανάπτυξη προστατευμένου κανονιστικού περιβάλλοντος (regulatory sandbox) για την ανάπτυξη λύσεων τεχνολογίας στον χρηματοοικονομικό τομέα. Όσον αφορά τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, η Κύπρος σχεδιάζει σειρά μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής υγείας, των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) με τη χρήση τεχνολογιών ψηφιακών διδύμων, των πλατφορμών υπολογιστικού νέφους και της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.