You are here

Κενά στο Υφ. Τουρισμού και ελλιπείς έλεγχοι έργων

26/02/2021 09:56

Στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας τέθηκε το Υφυπουργείου Τουρισμού. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας που όπως αναφέρεται, κυρίως αφορούσε «στις μαρίνες, στις διαδικασίες αδειοδότησης χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, στον διαγωνισμό για προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό, στις συμβάσεις για περίπτερα του Υφυπουργείου σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και στα Γραφεία Εξωτερικού».

Μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι, το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν έχει ορίσει Υπεύθυνους Συντονιστές για όλες τις συμβάσεις που χειρίζεται, ενώ παραμένει χωρίς κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό με υπόβαθρο μηχανικής επιστήμης και εμπειρία στη διαχείριση συμβάσεων τέτοιας εμβέλειας έργων.

Σε ειδική της έκθεση για το Υφυπουργείο, Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι εισηγήθηκε όπως Υπεύθυνοι Συντονιστές αναλάμβαναν, έστω και σε προσωρινή βάση, λειτουργοί που ήδη απασχολούνταν στο Υφυπουργείο.

Σε ότι αφορά τον έλεγχο συμφωνιών διαχείρισης μαρίνων διαπιστώθηκε «μη έγκαιρη και συστηματική παρακολούθηση των οφειλόμενων ποσών και των καθυστερημένων εσόδων».

Επίσης διαπιστώνεται:    

-Μαρίνα St Raphael. Τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης και οφειλή  μισθώματος για τα έτη 2017 και 2018.

-Μαρίνα Λεμεσού. Διαφωνία μεταξύ διαχειριστή και Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σχετικά με την ορθότητα αναπροσαρμογών στα μισθώματα.

-Μαρίνα Αγίας Νάπας.  Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε αίτηση του Παραχωρησιούχου της Σύμβασης για την Ανάπτυξη της Μαρίνας Αγίας Νάπας, για εκμίσθωση όμορου κρατικού τεμαχίου έκτασης 3.093 τ.μ. για τουριστικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για την ενσωμάτωσή του µε τον χώρο της Μαρίνας Αγίας Νάπας, για χρονική διάρκεια όση και η Σύμβαση Μίσθωσης της Μαρίνας Αγίας Νάπας, τροποποιώντας ουσιωδώς τόσο τους όρους του διαγωνισμού που είχε γίνει, όσο και την ίδια τη συναφθείσα Σύμβαση.

Η Υπηρεσία εξέφρασε την άποψη ότι η σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης του εν λόγω κρατικού τεμαχίου από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν συνάδει με τη νομοθεσία και ότι πρέπει να ακολουθείται ανοικτή, διαφανής και ανταγωνιστική διαδικασία στις περιπτώσεις εκμίσθωσης κρατικής γης, η οποία να διασφαλίζει τη διαχείριση της περιουσίας της Δημοκρατίας με τον πιο οικονομικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, ενώ δεν μπορεί να τροποποιούνται εκ των υστέρων βασικοί όροι δημοσίων συμβάσεων.

Μαρίνα στην Πάφο

Αναφορικά με την μαρίνα Πάφου, αναφέρεται ότι ο διαγωνισμός, ο οποίος είχε προκηρυχθεί το 2006 από το τότε Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την ανάπτυξη της Μαρίνας Πάφου, στη βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 2.3.1994, για μαρίνα χωρητικότητας 1.000 σκαφών, δεν είχε επιτυχή κατάληξη, με αποτέλεσμα την οριστική ακύρωσή του το 2018.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 15.11.2019 αποφάσισε την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό να μελετηθεί κατά πόσο είναι εφικτή η συνδυαστική ανάπτυξη μαρίνας και υποδομής για υποδοχή κρουαζιερόπλοιων στην Πάφο, την εξεύρεση επενδυτή, καθώς και την ετοιμασία όλων των σχετικών εγγράφων, περιλαμβανομένων και των όρων που θα περιλαμβάνονταν στο συμβόλαιο του επιτυχόντα προσφοροδότη.

«Εισηγηθήκαμε όπως το Υφυπουργείο Τουρισμού προκηρύξει διαγωνισμό, ο οποίος να περιοριζόταν στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, προκειμένου να μελετηθεί κατά πόσο είναι εφικτή η συνδυαστική ανάπτυξη, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη αθέμιτη προδιάθεση για κατάληξη στη λύση της συνδυαστικής ανάπτυξης, με σκοπό την αποκόμιση μεγαλύτερου οικονομικού οφέλους», σημειώνεται.

«Εφόσον κρινόταν ότι το Έργο είναι νομικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά αποδεκτό, καθώς και οικονομικά βιώσιμο και εξασφαλιζόταν η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να προχωρούσε στην προκήρυξη δεύτερου διαγωνισμού για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ετοιμασία των σχετικών εγγράφων για εξεύρεση επενδυτή».

Η ΕΥ διαπιστώνει επίσης καθυστερημένα έσοδα Μαρίνας Λάρνακας. Συγκεκριμένα, μη είσπραξη καθυστερημένων εσόδων από ενοικίαση υποστατικών και τελών ελλιμενισμού.

Έλεγχος Γραφείων Εξωτερικού

Για τα γραφεία του εξωτερικού, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει:

-Αδιάθετα Κονδύλια του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του 2019, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για επιπρόσθετες προωθητικές ενέργειες.

Προχώρησε σε σύσταση για επανεξέταση της λειτουργίας και αναδιάρθρωση των Γραφείων Εξωτερικού, καθώς και επαναξιολόγηση της ουσιαστικής συνεισφοράς των Γραφείων στην προσέλκυση τουριστών.

«Διαπιστώνονται ακόμη αδυναμίες και ελλείψεις στον λογιστικό έλεγχο των πληρωμών, στον έλεγχο αδειών ανάπαυσης και ασθενείας του επιτόπιου προσωπικού, καθώς και στον έλεγχο προσέλευσης και αποχώρησης του επιτόπιου προσωπικού από την εργασία του», αναφέρεται στην έκθεση.

«Όπως διαπιστώσαμε, εταιρεία που είναι ιδιοκτήτρια θέρετρου με γήπεδο γκολφ έλαβε επιχορήγηση ύψους €260.000 για τη δύο διεθνή τουρνουά γκολφ. Παρατηρήσαμε ότι η χορηγία φαίνεται να παραβιάζει τις πρόνοιες του άρθρου 25 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014) και να δόθηκε χωρίς να ληφθεί η νενομισμένη έγκριση που προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο για τα θέματα κρατικών ενισχύσεων», σημειώνεται.