You are here

Αίτημα τραπεζών στην ΚΤ για τα ακίνητα

28/03/2015 07:21
Επιστολή στην Κεντρική Τράπεζα απέστειλαν οι τράπεζες ζητώντας να τους επιτραπεί η ενοικίαση και ανάπτυξη ακινήτων.

Στην επιστολή που στο τμήμα εποπτείας της ΚΤ αναφέρεται ότι ο νόμος απαγορεύει την ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας ή και περιορίζουν την ενοικίαση σε τρίτους οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας τραπεζών.

«Αναμφισβήτητα το σκεπτικό και οι πρόνοιες της συγκεκριμένης νομοθεσίας είναι αντιληπτές και πλήρως κατανοητές. Παρά ταύτα, έχουμε την άποψη ότι οι σημερινές ιδιάζουσες οικονομικές συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες της εγχώριας αγοράς ακινήτων, επηρεάζουν αρνητικά και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα (ΑΠΙ) ως προς τη συνετή διαχείριση της ακίνητης ιδιοκτησίας», αναφέρει η επιστολή του συνδέσμου.

«Το γεγονός αυτό», προστίθεται, «επηρεάζει αρνητικά τα ίδια τα ΑΠΙ (ζημιές, προβλέψεις, κεφάλαια) αλλά και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επικράτηση συνθηκών σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης».

Ο σύνδεσμος θέτει ενώπιον της ΚΤ τα πρακτικά προβλήματα ενώ προχωρεί και σε εισηγήσεις για βελτίωση της διαχείρισης της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Ενοικίαση

Όσον αφορά τα θέματα ενοικίασης, ο σύνδεσμος σημειώνει ότι η υφιστάμενη νομοθεσία απαγορεύει την ενοικίαση ακίνητης ιδιοκτησίας σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον η ιδιοκτησία αποκτήθηκε για τη διεξαγωγή των εργασιών του ΑΠΙ, την παροχή διευκολύνσεων ψυχαγωγίας στο προσωπικό και τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πάντα με την εκ των προτέρων γραπτή έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι ενόψει της εφαρμογής του περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως νόμου (εκποιήσεις) και του πλαισίου αφερεγγυότητας θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα ΑΠΙ να μπορέσουν να διαχειριστούν ορθολογιστικά το όποιο ακίνητο επέλθει στην ιδιοκτησία τους ώστε να μεγιστοποιήσουν την είσπραξη των χρεών. «Για το σκοπό αυτό, ανάμεσα στα άλλα θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα ΑΠΙ να μπορούν να ενοικιάζουν ακίνητα (εμπορικά, καταστήματα, κατοικίες, ξενοδοχεία κ.ά.) χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό ή εκ των προτέρων έγκριση της ΚΤ. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στα ΑΠΙ να λαμβάνουν κάποιο εισόδημα από το ακίνητο μέχρις ότου ολοκληρωθεί η όποια τροχοδρομημένη διαδικασία εκποίησης», σημειώνεται.

Ο σύνδεσμος επισημαίνει ότι ανακύπτουν και κάποια πρακτικά προβλήματα ειδικά στις περιπτώσεις όπου το ακίνητο περιέρχεται στην ιδιοκτησία του ΑΠΙ είναι ήδη ενοικιασμένο και κατέχεται από τον ενοικιαστή. «Είναι αντιληπτό ότι στις περιπτώσεις αυτές υπεισέρχονται νομικά και άλλα προβλήματα τα οποία πιστεύουμε ότι ενδείκνυνται να επιλυθούν μέσω της τροποποίησης της εν λόγω νομοθεσίας», σημειώνεται.

Ο σύνδεσμος επισημαίνει ότι το πρόβλημα του περιορισμού ενοικίασης είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση της συνεργατικής κεντρικής τράπεζας αφού μέχρι πρόσφατα ασχολείτο και με την ανάπτυξη και προσφορά ακινήτων (πχ διαχωρισμός οικοπέδων) προς τα μέλη της.

Αποπεράτωση έργων ημιτελών ακινήτων

Αναφορικά με την αποπεράτωση έργων ημιτελών ακινήτων, σημειώνεται ότι η υφιστάμενη νομοθεσία δεν αναφέρει οποιοδήποτε δικαίωμα του ΑΠΙ.

Σημειώνεται ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα ΑΠΙ να διαχειριστούν ορθολογιστικά το όποιο ακίνητο επέλθει στην ιδιοκτησία τους ώστε α μεγιστοποιήσουν την είσπραξη των χρεών.

«Για το σκοπό αυτό, ανάμεσα στα άλλα θεωρούμε σημαντικό να μπορεί το ΑΠΙ να μελετήσει διάφορες επιλογές αξιοποίησης του κάθε ακινήτου με απώτερο σκοπό να βελτιώσει τις προοπτικές πώλησής του», σημειώνεται.

Ο σύνδεσμος επισημαίνει τις περιπτώσεις ημιτελών ακινήτων τα οποία περιέρχονται στην ιδιοκτησία του ΑΠΙ ως μέρος διακανονισμού χρεών με εταιρείες ανάπτυξης γης.

«Λαμβάνοντας υπόψη την ημιτελή πιθανόν εδώ και χρόνια κατάσταση κάποιου ακινήτου, τις ιδιάζουσες συνθήκες αλλά και την κρίση την οποία διέρχεται ο τομέας των ακινήτων, θεωρούμε σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα στα ΑΠΙ να μελετούν την πιθανότητα αποπεράτωσης, ολοκλήρωσης του έργου με τη συνεργασία και συμβολή επαγγελματιών συνεργατών», επισημαίνεται. Με αυτόν τον τρόπο, προστίθεται, , αναμένεται να προστατευθεί η ημιτελής κατασκευή, θα αποφευχθούν επιπρόσθετα έξοδα λόγω μη αποπεράτωσης των εργασιών και θα διευκολυνθεί σημαντικά η προώθηση πώλησης του έργου είτε ως σύνολο είτε κατά μονάδα. Επίσης, η δυνατότητα ανάπτυξης ακινήτων θα δώσει τη δυνατότητα στα ΑΠΙ να διαχειριστούν προβληματικά «ακίνητα» και να επιλύσουν ουσιαστικά τα προβλήματα που σχετίζονται με την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας.

Διάρκεια εκποίησης ακινήτου

Όσον αφορά τη χρονική διάρκεια για εκποίηση ακινήτου, αναφέρεται ότι η υφιστάμενη νομοθεσία απαγορεύει την απόκτηση οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας παρά μόνο εφόσον αυτή αποκτάται κατ’ ακολουθία διαδικασίας εκποιήσεως ακινήτου προς είσπραξη οφειλής ή για διακανονισμό οφειλών υπό τον όρο ότι το ακίνητο θα εκποιηθεί οπωσδήποτε εντός τριών ετών.

Σημειώνεται ότι ενδείκνυται να επεκταθεί το χρονικό περιθώριο των τριών ετών ώστε να δοθεί στα ΑΠΙ η δυνατότητα να διαχειριστούν ορθότερα την ακίνητη περιουσία σε σχέση νε τις ιδιάζουσες οικονομικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της εγχώριας αγοράς ακινήτων.

«Σε κάποιες περιπτώσεις η ΚΤ έχει εγκρίνει αιτήματα που έχουν υποβάλει ΑΠΙ σε σχέση με την ενοικίαση ή την ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας ή την παράταση/ επέκταση των τριών ετών, επομένως θεωρούμε εφικτή την όποια νομοθετική τροποποίηση», αναφέρεται.

Τέλη, φορολογίες

Αναφορικά με το θέμα των τελών και φορολογιών στα οποία υπόκειται η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας, επισημαίνεται ότι επιφέρουν σημαντική επιβάρυνση τόσο στα ΑΠΙ όσο και στους δανειολήπτες. Ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνουν υποθηκευτικά τέλη, μεταβιβαστικά τέλη, φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας και άλλα.

«Το γεγονός αυτό αποτελεί εμπόδιο στο διακανονισμό χρεών και δυσχεραίνει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα ΑΠΙ για την αναδιάρθρωση χορηγήσεων δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες», σημειώνεται. Ο σύνδεσμος εισηγείται όπως γίνουν συντονισμένες ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές ώστε ς να καταργεί ή να μειωθεί σημαντικά η καταβολή των τελών και φορολογιών στις περιπτώσεις που αφορούν διακανονισμό χρεών ή αναδιάρθρωση χορηγήσεων.

Ο σύνδεσμος, καταλήγοντας εκφράζει την ετοιμότητα για πραγματοποίηση συνάντησης με την ΚΤ για συζήτηση των θεμάτων.

Της Γεωργίας Χαννή