You are here

Αλλάζει το σύστημα μισθών στη BOCH

11/12/2017 06:39
Αλλαγή του συστήματος αμοιβών των υπαλλήλων της προωθεί η Τράπεζα Κύπρου στοχεύοντας στην άρση της υφιστάμενης μισθολογικής πολιτικής των οριζόντιων ετήσιων προσαυξήσεων.

Η διεύθυνση της τράπεζας απέστειλε σχετική εγκύκλιο προς το προσωπικό την περασμένη Παρασκευή την οποία υπογράφει ο προϊστάμενος της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού Σόλωνας Μάτσιας.

Με την εγκύκλιο γνωστοποιείται η πρόθεση της τράπεζας για υλοποίηση ενός νέου μοντέλου πολιτικής στο σύστημα αμοιβών το οποίο θα περιλαμβάνει παράλληλα οικονομικά κίνητρα στο προσωπικό με υψηλή απόδοση και παραγωγικότητα.

Με τυχόν εφαρμογή του νέου μοντέλου μισθοδοσίας, που όπως τονίζει η τράπεζα, θα αποτελέσει αντικείμενο διαβουλεύσεων με τη συντεχνία, δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε μείωση μισθών ή άλλων ωφελημάτων.

Στη εγκύκλιο σημειώνεται ότι το 2017, η τράπεζα πολύ ορθά παραχώρησε προσαυξήσεις ως αναγνώριση, όπως τονίζει, της σκληρής δουλειάς και δέσμευσης του προσωπικού.

«Κοιτάζοντας μπροστά, δεν αποσκοπούμε στη μη παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων, αλλά στη δικαιότερη κατανομή τους, με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά του προσωπικού, μέσω της διαχρονικής απόδοσης και της αξίας της θέσης εργασίας», αναφέρεται στην εγκύκλιο.

Με βάση εκτιμήσεις της τράπεζας το ετησιοποιημένο κόστος προσαυξήσεων ανέρχεται στα €7,7 εκ. το οποίο αντιστοιχεί με περίπου 155 νέες προσλήψεις.

Κριτήριο η απόδοση και η αξία της θέσης

Το προτεινόμενο σύστημα αμοιβών, σύμφωνα με τη BOCH, θα λαμβάνει υπόψη ως βασικό κριτήριο την προσωπική απόδοση του υπαλλήλου και την αξία της θέσης εργασίας του.

Η τράπεζα υπενθυμίζει ότι η παραχώρηση προαγωγών στηρίζεται μέχρι σήμερα στην απόδοση, στα χρόνια υπηρεσίας και στα ακαδημαϊκά προσόντα, χωρίς απαραίτητα να αντικατοπτρίζουν την αξία της θέσης εργασίας.

«Τα πιο πάνω», τονίζεται, «είχαν ως αποτέλεσμα: Την αύξηση του κόστους μισθοδοσίας καθώς άτομα σε ίδιες θέσεις εργασίας αμείβονται με μεγάλη διαφορά μισθού. Άτομα σε θέσεις μεγαλύτερης αξίας αμείβονται με χαμηλότερο μισθό από άτομα σε θέσεις χαμηλότερης αξίας».

Για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας στο συγκρότημα εφαρμόσθηκε η μεθοδολογία «Hay Guide Chart Profile Method».

Όπως υποστηρίζει στο εγχειρίδιο της η τράπεζα, πρόκειται για μια διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία ισότιμης και δίκαιας αξιολόγησης θέσεων εργασίας, η οποία έχει εφαρμοστεί σε περισσότερες από 8000 εταιρείες σε 40 περίπου χώρες και είναι αποδεκτή σε όλο τον κόσμο.

Βασικές αρχές της μεθοδολογίας

Η διαχρονική απόδοση υπολογίζεται με βάση τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίζεται η ποιότητα των αξιολογήσεων, τόσο από τους αξιολογητές, όσο και από τους αξιολογούμενους.

Παράγοντες αξιολόγησης της θέσης εργασίας θα είναι η τεχνογνωσία, το επίπεδο γνώσης και η εμπειρία.

Διαδικασία αξιολόγησης και προτεινόμενες βαθμίδες

Στο συγκρότημα υπάρχουν σήμερα γύρω στις 800 θέσεις εργασίας, η κάθε μια από τις οποίες αξιολογήθηκε με συγκεκριμένα δεδομένα μεταξύ των οποίων οι συνεντεύξεις με την ανώτερη διοίκηση και άλλα διευθυντικά στελέχη.

Δόθηκαν και απαντήθηκαν σχετικά ερωτηματολόγια, αξιολογήθηκε η υφιστάμενη οργανική δομή, τα οικονομικά μεγέθη και τα αποτελέσματα της τράπεζας.

Στη συνέχεια, οι εισηγήσεις συζητήθηκαν με τους αρμόδιους διευθυντές διεύθυνσης και αφού συμφωνήθηκαν, υποβλήθηκαν στην εκτελεστική επιτροπή για έγκριση.

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω αξιολόγησης, η κάθε θέση στο συγκρότημα ταξινομήθηκε ανάλογα.

Διευκρινίζεται ότι η αναθεώρηση της αξίας των θέσεων εργασίας θα γίνεται σε ετήσια βάση και σε περιπτώσεις όπου αυτό δικαιολογείται

Οι προτεινόμενες βαθμίδες είναι από το A μέχρι το N.

Στην Α βαθμίδα θα ανήκουν τα διευθυντικά στελέχη και στη Ν τα κατώτερα στελέχη της τράπεζας.

Η κάθε βαθμίδα θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο μισθολογικό εύρος, το οποίο καθορίζει τον ελάχιστο, διάμεσο και μέγιστο μισθό.

Η ακριβής θέση του μισθού του κάθε μέλους του προσωπικού εντός του μισθολογικού εύρους θα εξαρτάται από τη διαχρονική του απόδοση και τις εμπειρίες του στη συγκεκριμένη θέση.

Με βάση εσωτερική μελέτη της τράπεζας, ο μισθός του 60% των μελών του προσωπικού είναι πιο χαμηλός σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης εργασίας ενώ μόνο το 40% απολαμβάνει αυξημένου μισθού με βάση τα καθήκοντα της θέσης του.

Στον παρόν στάδιο η τράπεζα δεν προτίθεται να προχωρήσει σε διορθωτικές ενέργειες. Οποιεσδήποτε διορθωτικές κινήσεις θα γίνονται σε ετήσια βάση μέχρι να φτάσουν οι μισθοί στα αναμενόμενα επίπεδα.

Σχέδια κινήτρων προς το προσωπικό

Στο προτεινόμενο νέο μοντέλο μισθοδοσίας η τράπεζα προβλέπει και την παραχώρηση διαφόρων σχεδίων κινήτρων προς το προσωπικό, δεδομένου ότι ο υπάλληλος αποδεδειγμένα με βάση τις αξιολογήσεις θα πληροί τα κριτήρια της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι θα μπορούν να λάβουν μετοχές, μπόνους ή συνδυασμό των δύο.

Η τράπεζα θα παραχωρεί επίσης και ομαδικά κίνητρα όπως για παράδειγμα σε υποκαταστήματα ή υπηρεσίες που θα εκπληρώνουν τους προκαθορισμένους στόχους.

Επιπρόσθετα, τα μέλη του προσωπικού θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικούν νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια του χρόνου μέσω των ανακοινώσεων κενών θέσεων που θα αναρτούνται στο Employee Portal.

Δεδομένος ο διάλογος με την ΕΤΥΚ

Στην εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται ότι η εφαρμογή ενός νέου συστήματος αμοιβών στην τράπεζα θα αποτελέσει αντικείμενο διαβουλεύσεων με το συνδικαλιστικό όργανο των υπαλλήλων, που είναι η ΕΤΥΚ.

Η συντεχνία ευθύς μετά την ανάρτηση την περασμένη Παρασκευή, της εγκυκλίου στο προσωπικό portal των υπαλλήλων, έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της, επισημαίνοντας ότι το έγγραφο το οποίο έχει κυκλοφορήσει προς το προσωπικό αποτελεί πρόταση της διεύθυνσης με την οποία η συντεχνία δεν έχει συμφωνήσει.

Σημειώνει επίσης ότι οι εν λόγω απόψεις της τράπεζας σε κανένα στάδιο δεν έχουν γίνει αποδεκτές από την ΕΤΥΚ, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι η πρόταση της τράπεζας προκαλεί «τεράστια κενά και κινδύνους που στο τέλος της ημέρας θα προκαλέσουν αναστάτωση».

Η ΒΟCH δεν έχει απαντήσει και ούτε προτίθεται να απαντήσει στην αντίδραση της ΕΤΥΚ αφού, όπως ανέφερε στη StockWatch ανώτερο στέλεχος της τράπεζας, μεταξύ των δύο μερών έχει συμφωνηθεί να προηγηθεί διάλογος πριν από τη λήψη οποιασδήποτε οριστικής απόφασης.

Της ανακοίνωσης των προτάσεων της Τράπεζας προηγήθηκαν τις τελευταίες βδομάδες παρουσιάσεις σε μέλη του προσωπικού, κατά τις οποίες προβλήθηκε και σχετικό βίντεο. Σε μία εξ αυτών παρέστη και ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΤΥΚ Λοΐζος Χατζηκωστής οποίος, σε σχετική παρέμβαση του, τόνισε πως η οργάνωση του ουδέποτε έθεσε φραγμούς σε προσπάθειες εκσυγχρονισμού των τραπεζών, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί θα πρέπει να είναι προϊόν ειλικρινούς διαλόγου, μεταξύ της διεύθυνσης της τράπεζας και της οργάνωσης του προσωπικού.

Η Τράπεζα Κύπρου είχε θέσει θέμα αλλαγής του συστήματος μισθοδοσίας πριν από τη λήξη της προηγούμενης συλλογικής σύμβασης (31.12.2016) και είχαν αρχίσει σχετικές συζητήσεις μεταξύ της ηγεσίας της ΕΤΥΚ και του προέδρου της επιτροπής προσωπικού και αμοιβών της τράπεζας και μέλος του ΔΣ, Μάικ Σπανού.

Του Λεύκου Χρίστου