You are here

Ανέμεναν περισσότερα από την Ελληνική οι αναλυτές

04/12/2019 07:20

Περισσότερα κέρδη και μεγαλύτερη βελτίωση του ισολογισμού ανέμεναν οι αναλυτές από την Ελληνική Τράπεζα, διατηρώντας ουδέτερη στάση στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε και εκτιμώντας ότι οι βασικοί δείκτες της Τράπεζας δεν παρουσιάζουν την αναμενόμενη βελτίωση μετά την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων του Συνεργατισμού.

Η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη €30 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2019 από €44 εκ. το δεύτερο τρίμηνο έναντι €33 εκ. που ανέμενε η Axia. To bottom line της τράπεζας υποστηρίχθηκε από την αναστροφή στις προβλέψεις στο €0,5 εκ. από €10,5 εκ. το δεύτερο τρίμηνο.

«Παρά την ισχυρή κερδοφορία, βλέπουμε τα αποτελέσματα με ουδέτερη στάση. Υπογραμμίζουμε ότι η Ελληνική Τράπεζα εξακολουθεί να παρουσιάζει πολύ ισχυρή κεφαλαιακή θέση, αλλά ταυτόχρονα η πρόοδος στα ΜΕΔ έχει μάλλον μειωθεί», τονίζεται σε σημείωμά της Axia ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρεται, ενώ οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι έχουν ήδη δρομολογηθεί (δηλαδή δείκτης κάλυψης 55,5%, ROE 12,5%), δείκτης CET1 18% (18,5% το τρίτο τρίμηνο) και συνολικό κεφάλαιο 20% (21% το τρίτο τρίμηνο), μερικές βασικές μετρήσεις εξακολουθούν να υπολείπονται, όπως ο δείκτης ΜΕΔ, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο και ο δείκτης κόστους προς έσοδα.

Συγκεκριμένα, τα ΜΕΔ μειώθηκαν μόλις κατά €4 εκ. το τρίμηνο και φθάνουν τα €2,3 δισ. Προστίθεται ότι «η διοίκηση είναι πιθανό να εργάζεται για μια σημαντική συναλλαγή ΜΕΔ, η οποία αναμένεται να μειώσει τον δείκτη ΜΕΔ, αλλά ταυτόχρονα έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος στη συνολική δυναμική της κατάστασης αποτελεσμάτων και του ισολογισμού μετά την απόκτηση του Συνεργατισμού».

Επιπλέον, ο δείκτης κόστους προς έσοδα παραμένει ψηλός και παρά το χαμηλό δείκτη δανείων προς καταθέσεις η ζήτηση για δάνεια δεν φαίνεται να είναι αρκετά ισχυρή .

Η Axia κάνει αναφορά στη ψηλή μόχλευση της κυπριακής οικονομίας στο σύνολό της. Όσον αφορά τις δαπάνες, καταγράφεται η συνεχιζόμενη μείωση του αριθμού των καταστημάτων, αλλά υπογραμμίζεται ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους του ομίλου διαμορφώθηκαν στα €76 εκ. και εξακολουθούν να πιέζονται από την απομόχλευση και το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Τα μη επιτοκιακά έσοδα ανήλθαν σε €25 εκ. καταγράφοντας τριμηνιαία αύξηση 3% λόγω της αύξησης των λοιπών εσόδων.

Από πλευράς κόστους, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 9% σε τριμηνιαία βάση στα €73 εκ., λόγω των αυξημένων δαπανών προσωπικού (€35 εκ. ή 18%) ως αποτέλεσμα μισθολογικών αυξήσεων, ενώ τα έξοδα διαχείρισης και λοιπές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα €32 εκ. (+ 2%).

Όσον αφορά τις απομειώσεις, η Ελληνική Τράπεζα κατάφερε να καταγράψει αναστροφές ζημιών ύψους €0,5 εκ. λόγω της βελτίωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και της αυξημένης μεταβλητότητας του IFRS 9.

Στο μέτωπο της ποιότητας του ενεργητικού, το απόθεμα των ΜΕΔ της τράπεζας σημείωσε μάλλον μέτρια πτώση, με το αποθεματικό να ανέρχεται σε €2,3 δισ. Λόγω του χαμηλότερου ποσοστού των ακαθάριστων δανείων, ο δείκτης ΜΕΔ αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης στο 31,8%, ενώ ο δείκτης κάλυψης παρέμεινε σταθερός στο 53%.

Τονίζεται ότι η HB συνεχίζει να καταγράφει ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, με δείκτη CET1 19,0% και συνολικό δείκτη κεφαλαίου 21,0% .

Η δυναμική της κατάστασης εσόδων παραμένει υποστηρικτική. Το bottom line της τράπεζας ήταν σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένο με το προηγούμενο τρίμηνο, με σταθερά έσοδα από τόκους τα οποία εξακολουθούν να πιέζονται από την απομόχλευση και τα χαμηλά επιτόκια, αλλά υποστηρίζεται από τη συνεχιζόμενη μείωση του κόστους των καταθέσεων.

Αναφορικά με τις καταθέσεις πελατών της Ελληνικής Τράπεζας, αναφέρεται ότι μειώθηκαν στα €14,7 δισ. (-1%), με το μερίδιο αγοράς των καταθέσεων να ανέρχεται στο 30,3% ενώ τα μικτά δάνεια ανήλθαν σε €7,4 δισ. (-1%) με νέες χορηγήσεις ύψους € 572,5 εκ. το εννεάμηνο έναντι €594 εκ. το 2018.

Όσον αφορά το Εστία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της HB, περίπου €290 εκ. στεγαστικών δανείων είναι επιλέξιμα για συμμετοχή. Ωστόσο, τα πραγματικά δάνεια που πρόκειται να αναδιαρθρωθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος αναμένεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις, ενώ από τον Σεπτέμβριο 600 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει προκαταρκτικό ενδιαφέρον (από 1.300 που θεωρούνται επιλέξιμοι), με συνολική έκθεση €150 εκ.

Αναφορικά με το απόθεμα ακίνητης περιουσίας της HB ανέρχεται σε €166 εκ. έναντι €159 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2009 και €164 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2018, με προσθήκες €16 εκ. και πωλήσεις και απομειώσεις ύψους €9 εκ.

Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2019, η τράπεζα κατόρθωσε να πωλήσει 77 ακίνητα σε πλειστηριασμό και να ανακτήσει 175 ακίνητα που συνδέονται με κατασχέσεις.

Προστίθεται ότι πάνω από το 70% των ενεργών δανειοληπτών με τερματισμένα ανοίγματα τέλος Σεπτεμβρίου 2019 έχουν τουλάχιστον 1 περιουσία για την οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκποιήσεων.

H Axia δίνει σύσταση αγοράς για την Ελληνική Τράπεζα με τιμή στόχο €1,40.

Της Γεωργίας Χαννή