You are here

BOCH: Ανανέωση σύμβασης, προσαυξήσεις και προαγωγές

23/07/2021 13:34

Στην υπογραφή της συμφωνίας για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για την περίοδο 2021-2022, προχώρησαν Τράπεζα Κύπρου και ΕΤΥΚ, ενώ το προσωπικό της τράπεζας, ενημερώθηκε για επικείμενες προαγωγές και παραχώρηση προσαυξήσεων.

Σύμφωνα με μήνυμα που απέστειλε ο CEO της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των εργαζομένων, η συμφωνία είναι αποτέλεσμα της άριστης και καλόπιστης συνεργασίας και σχέσης που υπάρχει μεταξύ των δύο μερών. 

Η συμφωνία χαρακτηρίζεται ως σημαντική εξέλιξη στην πορεία εκσυγχρονισμού του  Συγκροτήματος.

Αναφορά γίνεται στην αναθεώρηση του συστήματος κλιμάκων (βαθμίδων και αμοιβών), το οποίο έχει ως βασικά χαρακτηριστικά:

  • την αναγνώριση της αξίας της θέσης εργασίας
  • τη δημιουργία μεγαλύτερου ορίζοντα προοπτικής και ανέλιξης του προσωπικού και
  • τη διατήρηση και ενίσχυση των υφιστάμενων μισθολογικών κλιμάκων.

Με αυτό τον τρόπο, όπως υποστηρίζεται, συνδυάζεται με ένα αμοιβαία αποδεκτό τρόπο η φιλοσοφία του συστήματος προαγωγών με τη μεθοδολογία της αξίας θέσης εργασίας, κάτι το οποίο αποτελεί  βέλτιστη διεθνή πρακτική και υποστηρίζει την Τράπεζα στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι σε όλο το μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας, θα παραχωρηθεί ετήσια προσαύξηση, με βάση την ημερομηνία πρόσληψης.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται πως το αργότερο μέχρι 31/10/2021, θα παραχωρηθεί αριθμός προαγωγών/ αναβαθμίσεων σε επιλεγμένα μέλη του προσωπικού, με κριτήρια που θα είναι σαφή, συγκεκριμένα και διαφανή.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας, θα αποστείλει σύντομα, σχετική εγκύκλιο στο προσωπικό, αναφορικά με τις συμφωνημένες πρόνοιες της Σύμβασης. 

Ο κ. Νικολάου, σημειώνει στο μήνυμά του ότι «διανύουμε μαζί μια εποχή γεμάτη προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για το τραπεζικό σύστημα. Η Τράπεζα Κύπρου καθίσταται κάθε μέρα πιο αποτελεσματική στον ηγετικό της ρόλο. Είναι αναγκαίο όλοι μαζί να συμβάλουμε στην προσπάθεια της Τράπεζας να καταστεί πιο σύγχρονη, πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική και πιο ανταγωνιστική, με στόχο να διασφαλίσουμε την επιτυχή της πορεία σε μακροχρόνια βάση και την κατανομή της παραγόμενης αξίας σε όλους τους εμπλεκόμενους, δίκαια και με διαφάνεια».

Τι προβλέπει η συλλογική σύμβαση

Με βάση τη νέα συλλογική σύμβαση, συμφωνήθηκε η ενσωμάτωση του Τιμαριθμικού επιδόματος πάνω στους βασικούς μισθούς με τον τρόπο που εφαρμόσθηκε και στην Κυβέρνηση. 

Αυτό έχει ως συνέπεια και τον επηρεασμό των Υφιστάμενων Μισθολογικών Κλιμάκων που πλέον θα εμφανίζουν ως βασικό μισθό το σύνολο σχεδόν της ΑΤΑ.  Ως ΑΤΑ θα παραμείνει μόνο το 1,27% ενώ το υπόλοιπο έχει ήδη ενσωματωθεί στο βασικό μισθό. 

Επίσης παρ’ όλο που διατηρούνται οι υφιστάμενες μισθολογικές κλίμακες (Οργανικών θέσεων) της ΕΤΥΚ, αυτές αυξάνονται σε αριθμό από 9 σε 13 χωρίς όμως να επηρεάζουν την ουσία και πολύ περισσότερο είναι βελτιωτικές των υφιστάμενων. 

Οι κλίμακες αυτές είναι συνημμένες στο κείμενο της συμφωνίας αλλά και αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΤΥΚ.  Η συμφωνία ρητά αναφέρει ότι καλύπτει τα έτη 2021 – 2022 και καλύπτει όλο τον όμιλο της Τράπεζας Κύπρου (εκτός της JCC  και Αθλητικού Κέντρου). 

Οι κλίμακες και η Οργανική Διάρθρωση καλύπτεται από το Α΄ μέρος της παρούσας.  Το Ταμείο Ευημερίας παραμένει ως έχει, ενώ καθιερώνεται για πρώτη φορά  Άδεια Άνευ Απολαβών που θα δικαιούται κάθε συνάδελφος για σκοπούς εκπαίδευσης ή και λόγω ασθένειας συγγενικών προσώπων. 

Οι όροι παραχώρησης της πιο πάνω άδειας θα συμφωνηθούν μεταξύ της Τράπεζας και της ΕΤΥΚ.

Η συμφωνία προβλέπει ότι εντός του 2ου εξαμήνου θα συζητήσουν το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, με στόχο την καθιέρωση/ενίσχυση της αντικειμενικότητας, την αξιοκρατία και φυσικά τη διαφάνεια. 

Οι πιο πάνω παράμετροι ήταν πάντοτε στη στόχευση της ΕΤΥΚ και φυσικά τους ευνοεί και η νέα Διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου.  Σε άρθρο της συμφωνίας υπάρχει πρόνοια ότι οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν στην Κωδικοποίηση των Συμφωνιών που ισχύουν μέχρι σήμερα. 

Αυτό κρίθηκε υπερβολικά αναγκαίο για να διευκολύνει τους νέους συναδέλφους στο να ανατρέχουν στις πρόνοιες των Συμφωνιών με ασφάλεια και σιγουριά. 

Στο άρθρο 10 της Σύμβασης ρητά αναφέρεται ότι όλες οι πρόνοιες των Υφιστάμενων Συλλογικών Συμβάσεων ΕΤΥΚ – Τράπεζας εξακολουθούν να ισχύουν και θα εφαρμόζονται για το σύνολο του προσωπικού της Τράπεζας Κύπρου.  Εξυπακούεται ότι στις υφιστάμενες συμφωνίες θα ενσωματωθούν και οι πρόνοιες της συμφωνίας αυτής (2021-22).

Αναμφίβολα οι δύο πλευρές έχουν το δικαίωμα μετά τη λήξη της συμφωνίας αυτής (2021-22) να υποβάλουν αιτήματα από 01/01/2023 για τροποποίηση των υφιστάμενων συμφωνιών (Άρθρο 11). 

Η ενσωμάτωση της ΑΤΑ στο βασικό μισθό προβλέπεται στη συμφωνία αυτή και θα υλοποιηθεί 1/8/2021.  Εξυπακούεται ότι η ενσωμάτωση αυτή είναι «λογιστική» και στην πράξη δεν επηρεάζει το μισθό κανενός υπαλλήλου. 

Η σύμβαση αυτή προβλέπει ότι το θέμα των εισφορών στο Ταμείο Υγείας θα συζητηθεί το 2023, αφού ληφθεί υπ΄ όψιν η πορεία του ΓΕΣΥ. 

Επίσης στη Σύμβαση προβλέπεται ότι από 01/09/2021 μέχρι 31/12/2022, η εισφορά στο Ταμείο Προνοίας είναι στο 8% ενώ από 01/01/2023 θα επανέλθει στο 9%.  Η πιο μεγάλη καινοτομία στη Συλλογική Σύμβαση είναι η καθιέρωση από το 2022 νέου τρόπου καταβολής της ετήσιας προσαύξησης που περιληπτικά μπορεί κάποιος να πει ότι θα καταβάλλεται άμεσα το (75%) και έμμεσα το (25%). 

Το 75% θα καταβάλλεται άμεσα προς ΟΛΟ το προσωπικό με βάσει τις συνημμένες κλίμακες κα το υπόλοιπο 25% θα καταβάλλεται σε συνδυασμό με τις αξιολογήσεις του κάθε υπαλλήλου. 

Πρέπει να τονισθεί ότι το 25% της  ετήσιας προσαύξησης θα καταβάλλεται με βάσει κανόνες και διαδικασίες που θα συμφωνηθούν με την ΕΤΥΚ και θα έχουν στόχο να διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια.  Για την καταβολή του 25% θα αποφασίζει πενταμελής επιτροπή εκ των οποίων οι δύο θα ορίζονται από την ΕΤΥΚ.

« Η ρύθμιση αυτή αν αξιοποιηθεί σωστά και δίκαια μπορεί να προσφέρει αρκετά προς τους συναδέλφους και την ίδια την Τράπεζα» σημειώνει η ΕΤΥΚ.